Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 31 januari 2013

Commissie gaat juridische obstakels voor grensoverschrijdende handel in verzekeringsproducten onderzoeken

De Europese Commissie is van plan na te gaan of verschillen in contractenrecht tussen EU-lidstaten belemmeringen veroorzaken voor de grensoverschrijdende handel in verzekeringsproducten. Vandaag heeft zij een sollicitatieoproep gepubliceerd voor de selectie van deskundigen die zich over het probleem zullen buigen. De deskundigengroep zal uitzoeken in hoeverre verschillen tussen het contractenrecht het grensoverschrijdende aanbod en gebruik van verzekeringsproducten door Europese bedrijven en consumenten hinderen. Zo kan een burger die in een ander EU-land gaat werken, zich verplicht zien een nieuwe autoverzekering te nemen, of moeilijkheden ondervinden met de erkenning van de rechten die hij in het kader van een particuliere pensioenregeling heeft opgebouwd als deze regeling in een ander EU-land is aangegaan. Ook bedrijven met bijkantoren in meerdere EU-landen kunnen zich verplicht zien in elk land aparte verzekeringsovereenkomsten onder verschillende voorwaarden te sluiten in plaats van één enkele verzekeringsovereenkomst voor al hun eigendommen. De groep zal eind 2013 verslag uitbrengen, waarna de Commissie een beslissing zal nemen over eventuele follow-upmaatregelen.

"Dit jaar vieren we de twintigste verjaardag van onze eengemaakte markt, die de kern van de grensoverschrijdende handel vormt. Er is echter nog heel wat werk op de plank. Bijvoorbeeld in de verzekeringssector, waar de grensoverschrijdende handel in verzekeringsproducten zeer beperkt blijft: slechts 0,6 % van alle autoverzekeringen en 2,8 % van alle eigendomsverzekeringen worden over de grenzen heen aan klanten aangeboden", aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. "Verschillen in contractenrecht kunnen een hinderpaal vormen voor grensoverschrijdende handel, zowel voor kleine en middelgrote ondernemingen en consumenten die aankopen over de grenzen heen verrichten, als voor sommige verzekeringsmaatschappijen. Aangezien het hier een zeer complex terrein betreft, vragen we aan deskundigen om de situatie te analyseren en vervolgens aan ons verslag uit te brengen voordat we beslissen welke eventuele stappen we verder zullen ondernemen."

De deskundigengroep inzake verzekeringsovereenkomstenrecht zal de belangrijkste belanghebbenden samenbrengen, zoals onder meer verzekeraars, vertegenwoordigers van verzekerden (consumenten en bedrijven), academici en beoefenaars van een juridisch beroep. De groep zal de Commissie bijstaan bij het onderzoek of verschillen in verzekeringsovereenkomstenrecht een belemmering vormen voor het grensoverschrijdende aanbod en gebruik van verzekeringsproducten door bedrijven en consumenten. Als dat inderdaad het geval blijkt te zijn, zal de deskundigengroep ook nagaan op welke verzekeringsterreinen de meeste obstakels bestaan. De groep zal haar aandacht wellicht vooral toespitsen op verzekeringsproducten van grotere economische betekenis, zoals:

  • auto- en reisverzekeringsproducten, die consumenten en bedrijven het vaakst over de grenzen heen kopen of gebruiken;

  • levensverzekeringsproducten, die als particuliere pensioenproducten voor burgers kunnen fungeren. Deze analyse maakt deel uit van de in 2012 aangekondigde Commissieagenda voor adequate, veilige en duurzame pensioenen.

De deskundigengroep zal elke maand vergaderen en aan het einde van 2013 verslag uitbrengen over haar bevindingen. Op basis van dit verslag zal de Commissie een besluit nemen over de vraag of verdere analyse op dit terrein geboden is.

Achtergrond

Op 11 oktober 2011 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een facultatief gemeenschappelijk kooprecht gedaan om op andere terreinen dan financiële diensten de handel te bevorderen en de keuze voor consumenten te verruimen (IP/11/1175, MEMO/11/680). Op 21 september 2011 heeft vicevoorzitter Viviane Reding een ontmoeting gehad met toplui van Europese verzekeringsmaatschappijen met de bedoeling een dialoog met de verzekeringssector aan te knopen over de mogelijke meerwaarde van een facultatief Europees verzekeringsovereenkomstenrecht (MEMO/11/624).

De deskundigengroep is opgericht naar aanleiding van deze ontmoeting en in reactie op de bedenkingen die belanghebbenden hebben geuit tijdens de raadpleging over het "Groenboek over beleidsopties voor de ontwikkeling van een Europees contractenrecht voor consumenten en ondernemingen", dat aan genoemd voorstel voorafging (IP/10/872). Zo hebben met name verzekeringsagenten erop gewezen dat het momenteel onmogelijk is om overal in de EU uniforme verzekeringsproducten aan te bieden die op een eenvormig Europees rechtskader zijn gebaseerd. Zij merkten op dat verschillen in het verzekeringsovereenkomstenrecht extra kosten en rechtsonzekerheid met zich meebrengen voor de grensoverschrijdende handel in verzekeringsproducten.

Vervolgens heeft het Europees Parlement de Commissie ertoe opgeroepen de situatie in de verzekeringssector van meer nabij te onderzoeken (EP-Resolutie 2011/2013/(INI)).

De leden van de deskundigengroep zullen worden aangewezen volgens een concurrerende selectieprocedure, die de Commissie vandaag in gang heeft gezet.

Meer informatie

Europese Commissie – contractenrecht: http://ec.europa.eu/justice/contract/index_nl.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Algemene nieuwssite van DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Volg de vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEU

Contacten:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar