Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 31. janvārī

Komisijas noskaidros juridiskos šķēršļus pārrobežu tirdzniecībai apdrošināšanas jomā

Eiropas Komisija gatavojas noskaidrot, kādus šķēršļus pārrobežu tirdzniecībai ar apdrošināšanas produktiem rada tas, ka ES dalībvalstīs ir atšķirīgas līgumtiesības, un šīs problēmas aplūkošanai šodien ir izsludinājusi uzaicinājumu izteikt ieinteresētību ekspertiem. Ekspertu grupa izvērtēs, cik lielā mērā līgumtiesību atšķirības Eiropas uzņēmumiem un patērētājiem rada šķērsli apdrošināšanas produktus izplatīt un izmantot pāri robežām. Piemēram, ja ES pilsonis pārceļas strādāt uz citu ES valsti, viņš var būt spiests iegādāties jaunu transportlīdzekļa apdrošināšanas polisi vai var saskarties ar problēmām, lai tiktu atzītas viņa tiesības uz privāto pensiju shēmu, kurai viņš ir pieteicies citā ES valstī. Uzņēmumi, kuriem ir filiāles vairākās ES valstīs, var būt spiesti katrā valstī iegādāties atsevišķu polisi ar atšķirīgiem nosacījumiem un nevar iegādāties vienotu polisi attiecībā uz visu savu īpašumu. Grupa 2013. gada beigās sniegs ziņojumu, balstoties uz kuru Komisija lems par iespējamiem turpmākiem pasākumiem.

"Šogad mēs svinam mūsu vienotā tirgus 20. gadadienu, kurš ir pamatā pārrobežu tirdzniecībai. Taču vēl joprojām ir veicams darbs, piemēram, apdrošināšanas nozarē, kur pārrobežu tirdzniecība ar apdrošināšanas produktiem joprojām ir ļoti maza – tikai 0,6 % no visām transportlīdzekļu apdrošināšanas prēmijām un 2,8 % no īpašuma apdrošināšanas prēmijām tiek piedāvāti klientiem arī citās ES dalībvalstīs", teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Līgumtiesību atšķirības var būt šķērslis pārrobežu tirdzniecībai gan maziem un vidējiem uzņēmumiem, gan patērētājiem, kuri veic pārrobežu pirkumus, kā arī dažām apdrošināšanas sabiedrībām. Tā kā šī ir ļoti sarežģīta joma, mēs aicinām ekspertus izanalizēt situāciju un iesniegt ziņojumu, pirms mēs lemjam par iespējamiem turpmākajiem pasākumiem."

Ekspertu grupas apdrošināšanas līgumtiesību jomā apvienos galvenās ieinteresētās personas, tostarp apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējus, patērētāju pārstāvjus un komerclietotājus, akadēmisko aprindu un juridisko profesiju pārstāvjus. Grupa palīdzēs Komisijai izvērtēt, vai apdrošināšanas līgumtiesību atšķirības uzņēmumiem un patērētājiem rada šķērsli apdrošināšanas produktus izplatīt un izmantot pāri robežām. Ja tā patiešām ir, ekspertu grupa arī noteiks apdrošināšanas veidus, kuri tiek visvairāk skarti. Iespējams, tā galveno uzmanību vērsīs uz ekonomiskie nozīmīgākajiem apdrošināšanas produktiem, piemēram:

  1. transportlīdzekļu un ceļojumu apdrošināšanu, jo tie varētu būt apdrošināšanas veidi, kuros patērētāji un uzņēmumi vēlētos izmantot pārrobežu pakalpojumus;

  2. dzīvības apdrošināšanu, kas ES pilsoņiem varētu kalpot par privāto pensiju. Šī analīze ir daļa no Komisijas 2012. gadā paziņotās darba kārtības par atbilstīgu, drošu un noturīgu pensiju programmu.

Ekspertu grupa rīkos ikmēneša sanāksmes un 2013. gada beigās ziņos par saviem konstatējumiem. Pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisija izlems, vai šajā jomā ir nepieciešama turpmāka analīze.

Priekšvēsture

Eiropas Komisija 2011. gada 11. oktobrī ierosināja fakultatīvus Eiropas Vienotos tirdzniecības noteikumus, lai veicinātu tirdzniecību un paplašinātu patērētājiem pieejamo piedāvājumu jomās, kas nav saistītas ar finanšu pakalpojumiem (IP/11/1175, MEMO/11/680). Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga 2011. gada 21. septembrī tikās ar vadošo Eiropas apdrošināšanas sabiedrību pārstāvjiem, lai ar apdrošināšanas nozari sāktu dialogu par fakultatīvu Eiropas apdrošināšanas līgumtiesību (MEMO/11/624) iespējamo pievienoto vērtību.

Ekspertu grupas izveide ir rezultāts šai sanāksmei un pārdomām, ko ieinteresētās personas pauda apspriedēs par "Zaļo grāmatu par politiskiem risinājumiem virzībā uz Eiropas līgumtiesību izveidi patērētājiem un uzņēmumiem", kas tika veiktas pirms šā priekšlikuma (IP/10/872). Apdrošināšanas nozares pārstāvji jo īpaši norādīja, ka šobrīd vēl nav iespējams, balstoties uz vienotu Eiropas tiesisko regulējumu visā ES piedāvāt vienotus apdrošināšanas produktus. Viņi atzīmēja, ka atšķirības apdrošināšanas līgumtiesībās radījušas papildu izmaksas un tiesisko nenoteiktību pārrobežu tirdzniecībā ar apdrošināšanas produktiem.

Pēc tam Eiropas Parlaments aicināja Komisiju sīkāk izvērtēt situāciju apdrošināšanas nozarē (EP Rezolūcija 2011/2013/(INI)).

Komisija šodien uzsāka uz konkurences principiem balstītu atlases procedūru, kurā tiks atlasīti ekspertu grupas locekļi.

Papildu informācija

  1. Eiropas Komisija — līgumtiesības: http://ec.europa.eu/justice/contract/index_lv.htm

  2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/reding

  3. Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

  4. Sekojiet Komisijas priekšsēdētāja vietniecei Twitter: @VivianeRedingEU


Side Bar