Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 31. jaanuar 2013

Euroopa Komisjon uurib, mis takistab kindlustustoodete turustamist piiriüleselt

Euroopa Komisjon hakkab uurima, kuidas ja mil määral erinevused liikmesriikide lepinguõiguses takistavad kindlustustoodete turustamist piiriüleselt. Selleks loob ta eksperdirühma, mille moodustamiseks ta algatas täna valikumenetluse. Rühma ülesanne on uurida kindlustustoodete piiriülese turustamisega seotud probleeme ning asjaolusid, mis takistavad Euroopa ettevõtjatel ja üksikisikutel kindlustustooteid kasutamast. Näiteks teise ELi liikmesriiki tööle asumisel võib tulla välja, et peame sõlmima uue liikluskindlustuslepingu. Probleemseks võib osutuda ka erapensionifondis kogutud pensioniõiguste tunnustamine teises ELi riigis. Ettevõtjad, kellel on filiaalid mitmes ELi riigis, võivad olla sunnitud selle asemel, et sõlmida kogu oma vara kohta ühtne kindlustusleping, sõlmima igas riigis erinevatel tingimustel eraldiseisvad kindlustuslepingud. Rühm esitab 2013. aasta lõpuks aruande, mille põhjal komisjon otsustab, mida edasi teha.

„Piiriülene kaubandus on juba 20 aastat toiminud ühtse turu oluline osa. Ometi on kindlustussektoris veel palju ära teha, sest piiriülene kindlustustoodete pakkumine on väga kesine: liikluskindlustuse puhul moodustavad need tooted vaid 0,6% ja varakindlustuse puhul 2,8%,” sõnas ELi õigusküsimuste volinik ja asepresident Viviane Reding. „Erinevused liikmesriikide lepinguõiguses võivad raskendada piiriülest tegevust nii väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate, piiriüleste poodlejate kui ka kindlustusseltside jaoks. Kuna tegemist on väga keeruka valdkonnaga, palume ekspertidel olukorda analüüsida ja anda meile teada oma leidudest, mille põhjal otsustame, mida edasi teha,” lisas volinik.

Kindlustuslepinguõiguse eksperdirühm koondab enda alla peamised sidusrühmad, sealhulgas kindlustusandjad, tarbijate esindajad, ärikliendid ning teadusringkondade esindajad ja õigusalatöötajad. Rühm aitab komisjonil uurida, kas erinevused liikmesriikide kindlustuslepinguõiguses takistavad piiriülest turustamist ning ettevõtjatel ja tarbijatel kindlustustooteid kasutamast, ning milliseid kindlustusliike selline olukord kõige rohkem mõjutab. Suure tõenäosusega keskendub rühm rohkem majanduslikust seisukohast olulisematele kindlustusvaldkondadele, nagu näiteks:

  • liiklus- ja reisikindlustus, mida inimesed ja ettevõtjad tõenäoliselt piiriüleselt kõige rohkem sõlmivad ja kasutavad;

  • elukindlustus, mida saab kasutada erapensioni säästudena. Analüüs on osa komisjoni 2012. aasta tegevuskavast, mis käsitleb piisavat, kindlat ja jätkusuutlikku pensioni tagamist.

Eksperdirühm kohtub korra kuus ja annab oma leidudest teada 2013. aasta lõpuks. Leidude alusel otsustab komisjon, kas asja edasi uurida või mitte.

Taustteave

11. oktoobril 2011 tegi komisjon ettepaneku vabatahtlikult kohaldatava ühise Euroopa müügiõiguse kohta, et elavdada kaubandust ja suurendada tarbija valikuvõimalusi muudes kui finantsteenuste valdkonnas (IP/11/1175, MEMO/11/680). 21. septembril 2011 kohtus asepresident Viviane Reding Euroopa kindlustusseltside liidritega, et alustada kindlustussektoriga dialoogi vabatahtliku Euroopa kindlustuslepinguõiguse lisandväärtuse üle (MEMO/11/624).

Kohtumise tulemusena otsustati luua eksperdirühm, et vastata muu hulgas küsimustele, mille tõstatasid sidusrühmad enne seda ettepanekut toimunud rohelise raamatu „Euroopa lepinguõiguse loomise võimalused tarbijate ja ettevõtjate jaoks” üle peetud konsultatsiooni käigus (IP/10/872). Kindlustussektori esindajad juhtisid tähelepanu eelkõige sellele, et praegu ei ole võimalik pakkuda kõikjal ELis ühesuguseid kindlustustooteid ühtse Euroopa õigusraamistiku põhjal. Nad nentisid, et erinevused liikmesriikide kindlustuslepinguõiguses tekitavad kindlustustoodete piiriüleses turustamises lisakulusid ja õiguslikku ebakindlust.

Seepeale kutsus Euroopa Parlament komisjoni uurima põhjalikumalt kindlustussektori olukorda (EP resolutsioon 2011/2013/(INI).

Eksperdirühma liikmed valitakse konkurentsipõhise valikumenetluse alusel, mille komisjon täna algatas.

Lisateave

Euroopa Komisjon – lepinguõigus: http://ec.europa.eu/justice/contract/index_et.htm

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Reding koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar