Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 31. ledna 2013

Komise prozkoumá právní překážky přeshraničního obchodu s pojištěním

Evropská komise je odhodlána přezkoumat překážky, které brání přeshraničnímu obchodu s pojistnými produkty a které jsou způsobené rozdíly ve smluvním právu v členských státech EU. Dnes vyhlásila výzvu k vyjádření zájmu pro odborníky, aby se tímto problémem zabývali. Skupina odborníků určí, do jaké míry tyto rozdíly ve smluvním právu brání přeshraniční distribuci a využívání pojištění evropskými podniky a spotřebiteli. Například občan, který se přestěhuje za prací do jiné země EU, může být nucen uzavřít nové povinné ručení na své auto nebo může mít problémy s uznáním svých práv podle soukromého penzijního plánu, pokud byl tento plán uzavřen v jiné zemi EU. Podniky s pobočkami v několika zemích EU mohou být nuceny uzavírat v každé zemi samostatnou pojistnou smlouvu za různých podmínek místo jedné smlouvy pro veškerý jejich majetek. Skupina podá zprávu na konci roku 2013 a Komise poté rozhodne o případných následných opatřeních.

Viviane Redingová, místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost, k tomu uvedla: „Letos slavíme 20. výročí vytvoření jednotného trhu, na němž se odehrává přeshraniční obchod. Avšak čekají na nás ještě další úkoly, například v odvětví pojišťovnictví, kde přeshraniční obchodování s pojistnými produkty zůstává na nízké úrovni: pouze 0,6 % veškerých pojištění motorových vozidel a 2,8 % pojištění majetku se nabízí zákazníkům přes hranice v rámci EU. Rozdíly ve smluvním právu mohou bránit přeshraničnímu obchodu jak malým a středním společnostem, tak spotřebitelům nakupujícím v zahraničí a také některým pojišťovnám. Jelikož se jedná o velmi komplexní oblast, požádali jsme odborníky, aby situaci analyzovali a podali nám o ní zprávu předtím, než rozhodneme o případných dalších krocích.“

V rámci skupiny odborníků pro pojistné smlouvy se shromáždí významné zúčastněné strany, včetně poskytovatelů pojištění, zástupců spotřebitelů a podnikatelů, akademických pracovníků a právníků. Tato skupina bude pomáhat Komisi při zkoumání toho, zda rozdíly v pojistných smlouvách brání přeshraniční distribuci a využívání pojistných produktů ze strany podniků a spotřebitelů. Pokud je tomu opravdu tak, skupina odborníků rovněž určí, kterých druhů pojištění se to týká nejvíce. Pravděpodobně se zaměří na pojistné produkty většího ekonomického významu, jako je:

  • pojištění motorových vozidel a cestovní pojištění, které spotřebitelé a podniky nejčastěji nakupují nebo používají na přeshraničním základě,

  • životní pojištění, které by mohlo sloužit jako soukromé důchodové připojištění pro občany. Tato analýza je součástí Agendy pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody, kterou Komise oznámila v roce 2012.

Skupina odborníků se bude scházet každý měsíc a na konci roku 2013 předloží zprávu o svých zjištěních. Na základě této zprávy Komise rozhodne, zda je nutná další analýza v této oblasti.

Souvislosti

Dne 11. října 2011 navrhla Evropská komise nepovinnou společnou evropskou právní úpravu prodeje za účelem podpory obchodu a rozšíření nabídky pro spotřebitele v oblastech mimo finanční služby (IP/11/1175, MEMO/11/680). Dne 21. září 2011 se místopředsedkyně Komise Viviane Redingová setkala s představiteli evropských pojišťoven, aby zahájila s odvětvím pojišťovnictví dialog o možných přínosech nepovinné evropské pojistné smlouvy (MEMO/11/624).

Ustavení skupiny odborníků je reakcí na tuto schůzku a na obavy vyjádřené zúčastněnými stranami během konzultace o zelené knize o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky, která předcházela tomuto návrhu (IP/10/872). Zejména zástupci pojišťoven upozorňovali na to, že v současné době není možné nabízet jednotné pojistné produkty v rámci celé EU na základě jednotného evropského právního rámce. Uváděli, že v důsledku rozdílů v pojistných smlouvách vznikají dodatečné náklady a právní nejistota v přeshraničním obchodě s pojistnými produkty.

Evropský parlament následně vyzval Komisi, aby podrobněji přezkoumala situaci v odvětví pojišťovnictví (usnesení EP 2011/2013/(INI)).

Členové skupiny odborníků budou vybráni ve výběrovém řízení, které Komise dnes vyhlásila.

Více informací

Evropská komise – smluvní právo: http://ec.europa.eu/justice/contract/index_cs.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové: http://ec.europa.eu/reding

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Místopředsedkyně Komise na Twitteru: @VivianeRedingEU

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar