Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 31 януари 2013 г.

Комисията се готви да разгледа правните пречки пред трансграничната търговия със застраховки

Европейската комисия ще проучи препятствията пред трансграничната търговия със застрахователни продукти, породени от различното договорно законодателство в държавите членки на ЕС, и днес стартира покана за привличането на експерти, които да се занимаят с въпроса. Експертната група ще определи доколко различията между системите на договорно право създават пречки за трансграничната продажба и използване на застраховки от европейските предприятия и потребители. Така например, на гражданин, който се мести да работи в друга държава от ЕС, може да се наложи да сключи нова автомобилна застрахователна полица или да срещне проблеми с признаването на осигурителните си права по частен пенсионен план, към който е записан в друга държава на ЕС. Същевременно на предприятията с филиали в няколко държави от ЕС може да се наложи да сключат отделни полици при различни условия в различните страни вместо една обща полица за цялата им собственост. Експертната група ще докладва в края на 2013 г., след което Комисията ще вземе решение относно възможните последващи действия.

Тази година отбелязваме двадесет годишния юбилей на нашия единен пазар, който е в основата на трансграничната търговия. Но ни предстои още работа, например в застрахователния сектор, при който трансграничната търговия със застрахователни продукти продължава да е твърде слаба: само 0,6 % от всички застрахователни премии за моторни превозни средства и 2,8 % от застрахователните премии за имущество са достъпни за клиенти от целия ЕС., заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Възможно е различията в договорното право да създават пречки пред трансграничната търговия както за малките и средните предприятия, така и за потребителите отвъд националните граници, а така също и за някои застрахователни компании. Тъй като тази област е особено комплексна, се обръщаме към експерти, за да направят анализ и да ни информират за ситуацията преди да вземем решение за следващите стъпки.

В Експертната група по застрахователно договорно право ще участват ключовите заинтересовани страни, включително доставчици на застрахователни услуги, представители на гражданите потребители и предприятията ползватели, представители на академичните среди и юристи. Тя ще помогне на Комисията да проучи дали различията в застрахователното договорно право създават пречки за трансграничната продажба и използване на застраховки от европейските предприятия и потребители. Ако това е така, експертната група ще се занимае и с въпроса кои са най-засегнатите видове застраховки. Вероятно засилено внимание ще бъде отделено на застрахователните продукти с по-сериозно икономическо значение, като например:

  • застраховки на моторни превозни средства и пътнически застраховки, за които съществува най-голяма вероятност да бъдат обект на трансгранична покупка или ползване от потребителите и предприятията;

  • застраховки живот, които могат да служат за частни пенсии за гражданите. Този анализ е част от Програмата на Комисията за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии, обявена през 2012 г.

Експертната група ще има месечни заседания и ще докладва за констатациите си в края на 2013 г. Въз основа на доклада на групата Комисията ще вземе решение дали е необходим допълнителен анализ в тази област.

Контекст

На 11 октомври 2011 г. Европейската комисия предложи незадължително общо европейско договорно право, с което да се даде тласък на търговията и да се предложи по-голям избор на потребителите в области извън финансовите услуги (IP/11/1175, MEMO/11/680). На 21 септември 2011 г. заместник-председателят Вивиан Рединг се срещна с ръководители на европейски застрахователни компании, за да сложи началото на диалог със застрахователния сектор относно възможната добавена стойност на евентуалното незадължително общо европейско договорно право (MEMO/11/624).

Създаването на експертната група е резултат от тази среща и изразените от заинтересованите страни опасения в процеса на консултация по Зелената книга относно възможните политики за постигане на напредък в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия, която предшестваше предложението (IP/10/872). По-специално, представителите на застрахователния бизнес посочиха, че понастоящем е невъзможно да се предлагат еднакви в целия ЕС застрахователни продукти, които се основават на единна европейска правна рамка. Те отбелязаха, че различията в застрахователното договорно право пораждат допълнителни разходи и правна несигурност в трансграничната търговия със застрахователни продукти.

Впоследствие Европейският парламент прикани Комисията да проучи по-подробно ситуацията в застрахователния сектор (Резолюция на ЕП 2011/2013/(INI)).

Членовете на експертната група ще бъдат определени след конкурсна процедура за подбор, стартирана от Комисията днес.

За повече информация

Европейска комисия — договорно право:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_bg.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по

въпросите на правосъдието: http://ec.europa.eu/reding

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

За контакти :

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar