Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 juli 2013

Information och samråd på arbetsplatsen: Kommissionen utvärderar EU:s regler

EU-kommissionen offentliggör i dag resultaten av en utvärdering som gjorts för att kartlägga alltför stora administrativa bördor, överlappningar, luckor eller inkonsekvenser som kan ha uppstått sedan EU:s tre direktiv om information till och samråd med arbetstagarna. Vid denna utvärdering av befintliga bestämmelser för att se om de är ändamålsenliga har man fokuserat på direktivet om kollektiva uppsägningar, direktivet om överlåtelse av företag och direktivet om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i EU. I rapporten konstateras att de tre EU-direktiven i allmänhet är relevanta, effektiva och konsekventa samt att de förstärker varandra. Fördelarna uppväger i de allra flesta fall omkostnaderna.

Information till och samråd med arbetstagarna är viktigt för att kunna förutse förändringar och hantera omstruktureringar på ett effektivt och socialt ansvarsfullt sätt. Det är en grundläggande social rättighet som bidrar till att lösa konflikter, skapa ett mer samarbetsinriktat klimat på arbetsplatserna och främja konkurrenskraften.

Kontrollen av ändamålsenligheten av gällande lagstiftning bygger på en kunskapsbaserad metod och omfattar rättsliga, ekonomiska och sociala aspekter. Myndigheterna i EU/EES-länderna och företrädare för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer har hörts i samband med utvärderingen.

Även om utvärderingen visar att de tre direktiven i stort sett är ändamålsenliga, visar den också på ett antal brister när det gäller deras omfattning och tillämpning. En stor del av arbetskraften omfattas inte av bestämmelserna, eftersom de inte gäller småföretag, offentliga förvaltningar och sjöfolk.

Det finns också utrymme för förbättringar när det gäller tillämpningen, särskilt i länder med mindre utvecklade traditioner, t.ex. genom att man främjar en informations- och samrådskultur bland arbetsmarknadens parter, stärker institutioner, främjar avtal om information och samråd, sprider god praxis samt ökar medvetenheten om och ser till att direktiven efterlevs.

Kontrollen av ändamålsenligheten sker i form av ett arbetsdokument med ett antal möjliga lösningar på bristerna i direktiven, mot bakgrund av bästa praxis för en meningsfull social dialog på olika nivåer och mellan olika aktörer. I arbetsdokumentet kartläggs de områden som bör undersökas och diskuteras närmare. Detta kan i sin tur leda till en framtida konsolidering av de tre direktiven efter samråd med arbetsmarknadens parter på EU-nivå.

Bakgrund

Som en del i sitt arbetsprogram för 2010 har kommissionen börjat se över all EU-lagstiftning inom vissa utvalda politikområden genom ändamålsenlighetskontroller. Syftet är att kontrollera att befintliga bestämmelser fortfarande är ändamålsenliga. År 2010 inleddes pilotprojekt inom fyra områden: sysselsättning och socialpolitik, miljö, transport samt industripolitik.

När det gäller sysselsättning och socialpolitik valde man ut tre direktiv om information till och samråd med arbetstagarna på nationell nivå och på företagsnivå:

  • Direktiv 98/59/EG om kollektiva uppsägningar

  • Direktiv 2001/23/EG om överlåtelse av företag

  • Direktiv 2002/14/EG om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen

De tre EU-direktiven genomför den grundläggande sociala rätten till information och samråd och föreskriver på ett flexibelt sätt minimikrav, så att EU-länderna kan tillämpa bestämmelser som är förmånligare för arbetstagarna. Direktiven kan bidra till att öka förtroendet mellan arbetsmarknadens parter, öka arbetstagarnas delaktighet i de beslut som rör dem, skydda arbetstagarna, lösa problem på arbetet, öka anpassningsförmåga och anställbarhet, förbättra personalens och företagens resultat och garantera lika villkor för företagen.

De ursprungliga direktiven om kollektiva uppsägningar och om överlåtelse av företag antogs på 1970-talet. Varje direktiv har ändrats en gång och sedan konsoliderats. Det tredje direktivet, om inrättande av en allmän ram, är det senaste (2002) och det har inte ändrats sedan det antogs.

Utvärderingen visar att direktivens verkan och effektivitet beror på den situation som rådde innan direktiven införlivades samt på flera andra faktorer bl.a. systemen för arbetsmarknadsrelationer i det berörda landet, företagens storlek, om kulturen möjliggör social dialog, arbetsgivarnas och arbetstagarnas attityder eller stöd från arbetstagarna.

Mer information:

Nyheter på hemsidan för generaldirektoratet för sysselsättning

László Andors webbplats

Följ László Andor på Twitter

Prenumerera på EU-kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar