Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

V Bruslju, 26. julija 2013

Obveščanje in posvetovanje na delovnem mestu – Komisija ocenila predpise EU

Evropska komisija je objavila rezultate ocene, v kateri je ugotavljala morebitne prevelike obremenitve, prekrivanja, pomanjkljivosti ali nedoslednosti, nastale po sprejetju treh direktiv EU v zvezi z obveščanjem delavcev in posvetovanjem z njimi. Ocena predpisov, imenovana tudi „preverjanje ustreznosti“, zadeva direktivo o kolektivnih odpustih, direktivo o prenosu podjetij ter direktivo o določitvi splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje z delavci v Evropski skupnosti. V poročilu Komisija ugotavlja, da so te tri direktive v splošnem pomembne, učinkovite, skladne in se vzajemno krepijo. Koristi, ki jih prinašajo, zelo verjetno presegajo stroške.

Obveščanje in posvetovanje z delavci je ključnega pomena pri pravilnem napovedovanju sprememb in ustrezni izvedbi prestrukturiranja na družbeno odgovoren način. Gre za temeljno socialno pravico, ki prispeva k zmanjševanju konfliktov, ustvarja ugodnejše pogoje za sodelovanje na delovnem mestu in spodbuja konkurenčnost.

Preverjanje ustreznosti se opira na pristop, ki temelji na dejstvih, ter vključuje pravne, gospodarske in družbene vidike. Vlade držav EU/EGP in predstavniki organizacij delavcev in delodajalcev so v tem procesu tesno sodelovali.

Komisije je ocenila, da navedene tri direktive v splošnem ustrezajo svojemu namenu, vendar pa obstajajo številne pomanjkljivosti v zvezi s področjem uporabe in samo uporabo direktiv. Kar zadeva področje uporabe, velik del delovne sile v določbah ni zajet zaradi izvzetja malih podjetij, javne uprave in pomorščakov.

Izboljšati bi bilo mogoče tudi samo uporabo direktiv, zlasti v državah, kjer je tovrstna tradicija manj razvita, in sicer s spodbujanjem kulture obveščanja in posvetovanja med socialnimi partnerji, krepitvijo institucij, spodbujanjem dogovorov o obveščanju in posvetovanju, širjenjem dobrih praks, osveščanjem in zagotavljanjem izvajanja.

Preverjanje ustreznosti predpisov je predstavljeno v obliki delovnega dokumenta služb Komisije. Navaja številne možne odzive na pomanjkljivosti direktiv na podlagi dobre prakse na področju učinkovitega socialnega dialoga na različnih ravneh in z različnimi udeleženci. Omenja področja, na katerih sta potrebna nadaljnji pregled in razprava, kar bi lahko po posvetovanju z evropskimi socialnimi partnerji v prihodnje vodilo v konsolidacijo teh treh direktiv.

Ozadje

V okviru delovnega programa za 2010 je Komisija začela pregledovati izbrana področja politike v zakonodaji EU s „preverjanji ustreznosti“, da bi veljavna zakonodaja še naprej ustrezala svojemu namenu. Pilotni projekt se je leta 2010 začel na štirih področjih: zaposlovanje in socialna politika, okolje, promet ter industrijska politika.

Na področju zaposlovanja in socialne politike so bile izbrane tri sorodne direktive, ki se nanašajo na obveščanje in posvetovanje z delavci na nacionalni ravni / ravni podjetij:

  • Direktiva 98/59/ES o kolektivnih odpustih,

  • Direktiva 2001/23/ES o prenosu podjetij,

  • Direktiva 2002/14/ES o določitvi splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje z delavci v Evropski skupnosti.

Te tri direktive EU uresničujejo temeljno socialno pravico do obveščanja in posvetovanja ter na prožen način predpisujejo minimalne zahteve, tako da državam članicam omogočajo uporabo določb, ki so za delavce ugodnejše. Pripomorejo lahko k večjemu zaupanju med socialnimi partnerji, delavce vključijo v sprejemanje odločitev, ki jih zadevajo, in jih zaščitijo, prispevajo k reševanju problemov na delovnem mestu, pripomorejo k večji prilagodljivosti in zaposljivosti, izboljšajo uspešnost zaposlenih in podjetij ter pripomorejo k vzpostavitvi enakih konkurenčnih pogojev med podjetji.

Izvorni direktivi o kolektivnih odpustih in prenosu podjetij segata v 70-ta leta prejšnjega stoletja. Obe sta bili enkrat spremenjeni in nato konsolidirani. Direktiva o določitvi splošnega okvira je najnovejša (2002) in še ni bila predmet sprememb.

Rezultat ocenjevanje kaže, da sta vpliv in učinkovitost direktiv odvisna od prevladujočih razmer pred njihovim prenosom, pa tudi od številnih drugih dejavnikov, kot so značilnosti odnosov medzna delodajalci in delojemalci v posameznih državah članicah, velikost podjetij, kultura socialnega dialoga, odnosi med vodstvenim kadrom in zaposlenimi ali podpora zaposlenim.

Več informacij

Članek na spletni strani GD za zaposlovanje

Spletišče komisarja Lászla Andorja

Sledite Lászlu Andorju na Twitterju

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

{0>Contacts :<}0{>Kontakta:<0}

{0>Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)<}0{>Jonathan Todd (+32 22994107)<0}

{0>Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)<}0{>Cécile Dubois (+32 22951883)<0}


Side Bar