Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Komunikat prasowy

Bruksela, 26 lipca 2013 r.

Informowanie i konsultowanie pod lupą: Komisja ocenia przepisy UE

Komisja Europejska ogłosiła wyniki oceny mającej na celu wykrycie nadmiernych obciążeń, pokrywania się przepisów, luk lub niespójności, które mogły się pojawić po przyjęciu trzech dyrektyw UE dotyczących informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji. Ocena polityki, znana również pod nazwą „kontrola sprawności”, obejmuje swym zakresem dyrektywę w sprawie zwolnień grupowych, dyrektywę w sprawie ochrony pracowników w przypadku przejęcia przedsiębiorstw oraz dyrektywę ustanawiającą ogólne ramowe warunki dotyczące informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami w WE. Ze sprawozdania wynika, że te trzy dyrektywy UE są zasadniczo właściwe, skuteczne, spójne i wzajemnie się uzupełniają. Płynące z nich korzyści prawdopodobnie przeważają nad kosztami.

Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji jest istotne dla przewidywania zmian i właściwego zarządzania restrukturyzacją, w sposób odpowiedzialny społecznie. Jest to podstawowe prawo socjalne pozwalające na zażegnanie konfliktów, stworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy w miejscach pracy oraz promowanie konkurencyjności.

Podczas kontroli sprawności stosowane jest podejście oparte na faktach, obejmujące kwestie prawne, gospodarcze i społeczne. Rządy państw UE/EOG oraz przedstawiciele organizacji pracowników i pracodawców byli ściśle włączeni w ten proces.

W wyniku oceny stwierdzono, że trzy dyrektywy w dużym stopniu odpowiadają wyznaczonym celom, niemniej jednak wykryto szereg niedociągnięć w ich zakresie i stosowaniu. Dyrektywy nie obejmują swym zakresem znacznej części siły roboczej, jako że ich przepisy nie odnoszą się do pracowników małych przedsiębiorstw, administracji publicznej oraz członków załóg statków.

Poprawy wymaga również stosowanie przepisów, w szczególności w państwach o mniej rozwiniętej tradycji w dziedzinie praw pracowniczych, poprzez promowanie kultury informowania i konsultowania wśród partnerów społecznych, wzmacnianie instytucji, propagowanie zawierania umów dotyczących informowania i konsultowania, szerzenie dobrych praktyk, zwiększanie świadomości i zapewnianie przestrzegania przepisów.

„Kontrola sprawności” przybiera formę dokumentu roboczego służb Komisji, w którym określono szereg możliwych rozwiązań pozwalających na zlikwidowanie niedociągnięć w dyrektywach, na podstawie dobrych praktyk konstruktywnego dialogu społecznego, prowadzonego na różnych szczeblach i przez różne podmioty. W dokumencie wskazano obszary, które wymagają dalszych badań i dyskusji, co może w przyszłości doprowadzić do konsolidacji trzech przedmiotowych dyrektyw po przeprowadzeniu konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi.

Kontekst

Aby obowiązujące przepisy odpowiadały wyznaczonym celom, w ramach programu prac na 2010 r. Komisja rozpoczęła przegląd prawodawstwa UE w wybranych dziedzinach polityki poprzez tzw. „kontrole sprawności”. Działania pilotażowe rozpoczęto w 2010 r. w czterech następujących obszarach: zatrudnienia i polityki społecznej, środowiska, transportu i polityki przemysłowej.

W obszarze zatrudnienia i polityki społecznej wybrano grupę trzech dyrektyw dotyczących informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji na szczeblu krajowym lub szczeblu przedsiębiorstwa:

  • dyrektywę 98/59/WE w sprawie zwolnień grupowych;

  • dyrektywę 2001/23/WE w sprawie ochrony pracowników w przypadku przejęcia przedsiębiorstw;

  • dyrektywę 2002/14/WE ustanawiającą ogólne ramowe warunki dotyczące informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami w WE.

Te trzy dyrektywy unijne wdrażają podstawowe prawo socjalne, jakim jest prawo do informowania i konsultowania, oraz zalecają, w sposób elastyczny, minimalne wymogi pozwalające państwom członkowskim na stosowanie przepisów, które są korzystniejsze dla pracowników. Mogą się one przyczynić do zwiększenia zaufania między partnerami społecznymi, włączenia pracowników w proces podejmowania decyzji ich dotyczących, ochrony pracowników, rozwiązywania problemów w pracy, poprawy zdolności dostosowywania się do warunków pracy i zwiększenia szans na zatrudnienie, poprawy wyników pracowników i spółek oraz wyrównania szans dla wszystkich przedsiębiorstw.

Pierwotne dyrektywy w sprawie zwolnień grupowych oraz w sprawie ochrony pracowników w przypadku przejęcia przedsiębiorstw przyjęto w latach 70-tych XX w. Każda z tych dyrektyw została raz zmieniona, a następnie skonsolidowana. Trzecią dyrektywę, tj. dyrektywę w sprawie warunków ramowych, przyjęto najpóźniej (w 2002 r.) i nie podlegała ona żadnym zmianom.

Z oceny wynika, że wpływ i skuteczność dyrektyw zależy od sytuacji panującej przed ich transpozycją, jak również od innych czynników, takich jak: kraj i obowiązujący w nim system stosunków pracy, wielkość przedsiębiorstwa, kultura dialogu społecznego, postawa partnerów społecznych oraz wsparcie pracowników.

Dodatkowe informacje

Artykuł prasowy na stronie internetowej DG ds. Zatrudnienia

Strona internetowa komisarza László Andora

Komisarz László Andor na Twitterze

Zaprenumeruj bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

Kontakt :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar