Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 juli 2013

Informatie en raadpleging op het werk: de Commissie evalueert de EU-regelgeving

De Europese Commissie heeft de resultaten gepubliceerd van een evaluatie met het doel excessieve lasten, overlappingen, hiaten of inconsistenties te identificeren die eventueel aan het licht gekomen zijn sinds de vaststelling van drie EU-richtlijnen betreffende de informatie en raadpleging van werknemers. Deze beleidsevaluatie, ook aangeduid als "fitness check", betreft met name de richtlijn betreffende collectief ontslag, de richtlijn betreffende de overdracht van ondernemingen en de richtlijn tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en raadpleging van werknemers in de EG. Volgens het evaluatieverslag zijn de drie EU-richtlijnen over het algemeen relevant, effectief, coherent wederzijds ondersteunend. De gerealiseerde voordelen zijn naar alle waarschijnlijkheid groter dan de kosten.

Informatie en raadpleging van werknemers is van cruciaal belang voor het anticiperen op verandering en voor het correct en op sociaal verantwoordelijke wijze uitvoeren van herstructureringen. Het is een sociaal grondrecht, dat bijdraagt tot het verzachten van conflicten, een beter samenwerkingsklimaat op de werkvloer creëert, en het concurrentievermogen bevordert.

De fitness check volgt een op feitelijke gegevens gebaseerde aanpak, die juridische, economische en sociale aspecten bestrijkt. Regeringen van de EU- en EER-lidstaten en vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties waren nauw betrokken bij deze evaluatie.

Uit de evaluatie blijkt dat de drie richtlijnen in grote lijnen aan hun doel beantwoorden, maar ook dat er enkele tekortkomingen zijn wat de reikwijdte en de toepassing betreft. Wat dit eerste aspect betreft, valt een aanzienlijk deel van de werkende bevolking niet onder de bepalingen; kleine bedrijven, overheidsdiensten en zeevarenden zijn uitgesloten.

Ook ten aanzien van de toepassing is er ruimte voor verbetering, met name in landen zonder sterk ontwikkelde tradities op dit gebied, door het bevorderen van een informatie- en raadplegingcultuur onder de sociale partners, het versterken van instituten, het bevorderen van overeenkomsten inzake informatie en raadpleging, het verspreiden van goede praktijken, bewustmaking en toezicht op de naleving van de wetgeving.

De "fitness check" heeft de vorm van een werkdocument van de diensten van de Commissie, waarin een aantal mogelijke remedies voor de tekortkomingen van de richtlijnen uiteengezet worden, op basis van goede praktijken inzake zinvolle sociale dialoog op verschillende niveaus en tussen verschillende actoren. Verder worden enkele gebieden aangegeven die nader onderzoek en discussie behoeven, op basis waarvan de drie richtlijnen eventueel geconsolideerd zouden kunnen worden, na raadpleging van de sociale partners op Europees niveau.

Achtergrond

In het kader van het Werkprogramma 2010 evalueert de Commissie bestaande EU-wetgeving op bepaalde beleidsterreinen door middel van "fitness checks" teneinde de regelgeving "fit for purpose" te houden. In 2010 is begonnen met proefevaluaties op vier terreinen: werkgelegenheid en sociaal beleid, milieu, vervoer en industrieel beleid.

Op het terrein werkgelegenheid en sociaal beleid werd een pakket van drie richtlijnen geselecteerd betreffende de informatie en raadpleging van werknemers op nationaal niveau en op het niveau van de onderneming:

  • Richtlijn 98/59/EG betreffende collectief ontslag;

  • Richtlijn 2001/23/EG betreffende de overdracht van ondernemingen;

  • Richtlijn 2002/14/EG tot vaststelling van een algemeen kader betreffende informatie en raadpleging van werknemers in de EG.

Deze drie EU-richtlijnen geven gestalte aan het sociale grondrecht op informatie en raadpleging en bepalen, op flexibele wijze, minimumeisen die de lidstaten de vrijheid laten om bepalingen toe te passen die gunstiger zijn voor werknemers. De richtlijnen kunnen het vertrouwen tussen management en werknemers bevorderen, werknemers betrekken bij besluiten die hen aangaan, werknemers beschermen, problemen op het werk oplossen, bijdragen tot meer aanpassingsvermogen en verhoogde inzetbaarheid, de prestaties van het personeel en de onderneming verbeteren, en een vlakker speelveld voor ondernemingen waarborgen.

De oorspronkelijke richtlijnen betreffende collectief ontslag en de overdracht van ondernemingen dateren van de jaren zeventig. Beide richtlijnen zijn gewijzigd en later geconsolideerd. De derde richtlijn betreffende een algemeen kader is de meest recente (2002) en heeft nog geen veranderingen ondergaan.

Uit de evaluatie blijkt dat het effect en de doelmatigheid van de richtlijn afhankelijk zijn van de situatie vóór omzetting en ook van verschillende andere factoren zoals: het land en zijn systeem van arbeidsbetrekkingen, de omvang van de vestiging, de cultuur van sociale dialoog, de houding van managers en werknemers, en de ondersteuning die werknemers krijgen.

Voor meer informatie

Nieuws op de website van DG Werkgelegenheid

László Andor's website

Volg László Andor op Twitter

Abonneer de gratis e-mail newsletter on employment, social affairs and inclusion van de Europese Commissie

Contact:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar