Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 26. jūlijā

Komisija izvērtē ES noteikumus par informēšanu un uzklausīšanu darbavietā

Komisija ir publicējusi rezultātus, kas iegūti noteikumu izvērtējumā, kura mērķis bija konstatēt pārmērīgu slogu, noteikumu pārklāšanos, nepilnības un neatbilstības, kas varētu būt radušās pēc triju ES direktīvu pieņemšanas darbinieku informēšanas un uzklausīšanas jomā. Politikas vērtēšanā jeb "atbilstības pārbaudē" galvenā uzmanība ir pievērsta kolektīvās atlaišanas direktīvai, uzņēmumu pārejas direktīvai un direktīvai, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā. Ziņojumā teikts, ka visas trīs minētās ES direktīvas kopumā ir aktuālas, iedarbīgas, saskaņotas un savstarpēji papildinošas. To radītie ieguvumi visticamāk atsvērs izmaksas.

Lai sociāli atbildīgā veidā paredzētu pārmaiņas un pienācīgi pārvaldītu pārstrukturēšanos, darbinieku informēšanai un uzklausīšanai ir būtiska nozīme. Tās ir sociālās pamattiesības, kuru ievērošana palīdz risināt konfliktus, radīt sadarbību rosinošu atmosfēru darbavietā un veicināt konkurētspēju.

Atbilstības pārbaudē tiek izmantota uz pierādījumiem balstīta pieeja, kas aptver juridiskus, ekonomiskus un sociālus aspektus. Pārbaudes veikšanā iesaistījās ES/EEZ valdības un darba ņēmēju un darba devēju pārstāvju organizācijas.

Lai gan izvērtējuma ziņojumā ir atzīts, ka visas trīs direktīvas lielākoties atbilst izvirzītajiem mērķiem, tajā ir norādītas arī vairākas nepilnības saistībā ar direktīvu darbības jomu un piemērošanu. Direktīvu darbības jomā nav iekļauta ievērojama darbaspēka daļa, jo to noteikumi neattiecas uz mazajiem uzņēmumiem, valsts pārvaldes darbiniekiem un jūrniekiem.

Arī saistībā ar piemērošanu ir nepieciešami uzlabojumi, jo īpaši valstīs, kur nav izteiktu tradīciju. Uzlabojumus varētu panākt, veicinot informēšanas un uzklausīšanas kultūru sociālo partneru vidū, nostiprinot iestādes, sekmējot nolīgumu slēgšanu informēšanas un uzklausīšanas jomā, izplatot labas prakses piemērus, vairojot izpratni un nodrošinot noteikumu īstenošanu.

"Atbilstības pārbaude" tiek veidota kā dienestu darba dokuments, kurā izklāstīti vairāki iespējami direktīvas trūkumu risinājumi, pamatojoties uz mērķtiecīga sociālā dialoga labo praksi dažādos līmeņos un iesaistoties dažādām personām. Tajā vērsta uzmanība uz jomām, kurās nepieciešama dziļāka izpēte un diskusijas, kas pēc apspriešanās ar Eiropas sociālajiem partneriem nākotnē varētu sekmēt visu trīs direktīvu konsolidēšanu.

Vispārīga informācija

Komisija 2010. gada darba programmas ietvaros ir sākusi ES tiesību aktu pārskatīšanu atsevišķās politikas jomās, izmantojot "atbilstības pārbaudes", lai nodrošinātu, ka spēkā esošais regulējums atbilst izvirzītajiem mērķiem. 2010. gadā izmēģinājuma projekti tika sākti četrās jomās: nodarbinātība un sociālā politika, vide, transports un rūpniecības politika.

Nodarbinātības un sociālās politikas jomā tika izraudzītas trīs direktīvas, kas attiecas uz darbinieku informēšanu un uzklausīšanu valsts/uzņēmuma līmenī:

  • Direktīva 98/59/EK par kolektīvo atlaišanu,

  • Direktīva 2001/23/EK par uzņēmumu nodošanu,

  • Direktīva 2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā.

Ar visām trijām minētajām direktīvām tiek īstenotas sociālās pamattiesības uz informāciju un apspriešanos un elastīgā veidā noteiktas obligātās prasības, kas ļauj dalībvalstīm piemērot darbiniekiem labvēlīgākus noteikumus. Tās var palielināt vadības un darbinieku savstarpējo uzticēšanos, iesaistīt darbiniekus viņus ietekmējošu lēmumu pieņemšanā, aizsargāt darbiniekus, atrisināt ar darbu saistītas problēmas, veicināt pielāgošanās spējas un nodarbināmību, uzlabot darbinieku un uzņēmuma sniegumu un nodrošināt vienlīdzīgākus konkurences apstākļus uzņēmumiem.

Sākotnējās direktīvas kolektīvās atlaišanas un uzņēmumu nodošanas jomā tika pieņemtas pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados. Abas šīs direktīvas ir vienreiz grozītas un vēlāk konsolidētas. Trešā direktīva ir pieņemta salīdzinoši nesen (2002. gadā) un nav grozīta.

Izvērtējums liecina, ka minēto direktīvu ietekme un iedarbīgums ir atkarīgi no stāvokļa pirms transponēšanas, kā arī no tādiem faktoriem kā valsts un tās rūpniecisko sakaru sistēma, uzņēmuma lielums, sociālā dialoga kultūra, vadības un darbinieku attieksme un darba ņēmēju atbalsts.

Plašāka informācija

Jaunumi Nodarbinātības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē

Lāslo Andora tīmekļa vietne

Lāslo Andora Twitter konts

Abonējiet e-pastā Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumus par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību.

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd, tālr. +32 2 299 41 07

Cécile Dubois, tālr. +32 2 295 18 83


Side Bar