Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 26 d.

Darbuotojų informavimas ir konsultavimasis su jais. Komisija įvertino ES taisykles

Europos Komisija paskelbė vertinimo, kuriuo siekta nustatyti pernelyg dideles kliūtis, dalinius sutapimus, trūkumus ar neatitikimus, galėjusius atsirasti nuo tada, kai buvo priimtos trys ES direktyvos dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais, rezultatus. Politikos vertinimu, kuris dar vadinamas tinkamumo patikra, dėmesys telkiamas į Direktyvą dėl kolektyvinio atleidimo iš darbo, Direktyvą dėl įmonių perdavimo ir Direktyvą dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje. Ataskaitoje padaryta išvada, kad šios trys ES direktyvos iš esmės yra tinkamos, veiksmingos, suderintos ir viena kitą papildo. Tikėtina, kad jų teikiama nauda didesnė negu susijusios sąnaudos.

Informuoti darbuotojus ir konsultuotis su jais itin svarbu siekiant pokyčių ir norint tinkamai bei socialiai atsakingu būdu valdyti restruktūrizavimą. Tai viena pagrindinių socialinių teisių, kurios padeda spręsti konfliktus, glaudžiau bendradarbiauti darbe ir skatinti konkurencingumą.

Tinkamumo patikra paremta įrodymais grįstu požiūriu, kuriuo atsižvelgiama į teisinius, ekonominius ir socialinius aspektus. Prie minėtos patikros aktyviai prisidėjo ES ir EEE šalių vyriausybių bei darbuotojų ir darbdavių organizacijų atstovai.

Nors atlikus vertinimą nustatyta, kad trys minėtos direktyvos iš esmės atitinka paskirtį, taip pat paaiškėjo su jų taikymo sritimi ir taikymu susijusių trūkumų. Kalbant apie taikymo sritį, nuostatos neapima didelės darbo jėgos dalies, nes nėra taikomos mažosioms įmonėms, viešajai administracijai ir jūrininkams.

Taip pat būtų galima pagerinti taikymą, visų pirma šalyse, kuriose prasčiau išvystytos atitinkamos tradicijos, kuriant informavimo ir konsultavimosi kultūrą tarp socialinių partnerių, stiprinant institucijas, skatinant sudaryti susitarimus dėl informavimo ir konsultavimosi, dalijantis gerąja patirtimi, didinant informuotumą ir užtikrinant vykdymą.

Tinkamumo patikra skelbiama kaip Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, kuriame išdėstoma, kaip būtų galima šalinti direktyvų trūkumus, remiantis gerąja patirtimi, įgyta skirtingiems subjektams įvairiais lygmenimis palaikant tikslingą socialinį dialogą. Nurodomos papildomai išnagrinėtinos ir aptartinos sritys. Ateityje po konsultacijų su Europos socialiniais partneriais trys direktyvos galėtų būti konsoliduotos.

Pagrindiniai faktai

Siekdama, kad dabartinis reglamentavimas atitiktų paskirtį, 2010 m. darbo programoje Komisija paskelbė apie ES teisės aktų pasirinktose politikos srityse peržiūrą atliekant tinkamumo patikras. 2010 m. pradėtos bandomosios patikros keturiose srityse: užimtumo ir socialinės politikos, aplinkos, transporto ir pramonės politikos.

Užimtumo ir socialinės politikos srityje pasirinktos trys direktyvos dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais nacionaliniu ir bendrovių lygmenimis:

  • Direktyva 98/59/EB dėl kolektyvinio atleidimo iš darbo;

  • Direktyva 2001/23/EB dėl įmonių perdavimo;

  • Direktyva 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje.

Šiomis trimis ES direktyvomis įgyvendinama pagrindinė socialinė teisė į informavimą ir konsultavimąsi, taip pat lanksčiai nustatomi minimalūs reikalavimai, pagal kuriuos valstybės narės gali taikyti darbuotojams palankesnes nuostatas. Jos gali padėti padidinti vadovų ir darbuotojų tarpusavio pasitikėjimą, paskatinti darbuotojus dalyvauti priimant jiems svarbius sprendimus, apsaugoti darbuotojus, spręsti su darbu susijusias problemas, stiprinti gebėjimą prisitaikyti, didinti įsidarbinimo galimybes, gerinti darbuotojų ir bendrovių veiklos rezultatus ir užtikrinti vienodas sąlygas bendrovėms.

Direktyvos dėl kolektyvinio atleidimo iš darbo ir įmonių perdavimo priimtos aštuntajame dešimtmetyje. Kiekviena iš jų po kartą buvo iš dalies pakeistos, vėliau konsoliduotos. Trečioji Direktyva dėl bendros sistemos yra naujausia (priimta 2002 m.), iki šiol ji nebuvo keičiama.

Iš vertinimo matyti, kad direktyvų poveikis ir veiksmingumas priklauso nuo padėties prieš jų perkėlimą į nacionalinę teisę, taip pat nuo kelių kitų veiksnių, pvz.: šalies ir jos darbo santykių sistemos, įmonės dydžio, socialinio dialogo kultūros, vadovų ir darbuotojų požiūrio bei pastariesiems teikiamos paramos.

Daugiau informacijos

Naujienos Užimtumo GD interneto svetainėje

László Andoro svetainė

László Andoro Twitter

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07

Cécile Dubois, tel. +32 2 295 18 83


Side Bar