Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 26. heinäkuuta 2013

Tiedottamista ja kuulemista työpaikoilla koskevat EU-säännöt syynissä

Euroopan komissio on julkistanut tulokset arvioinnista, joka tehtiin mahdollisten kohtuuttomien rasitteiden, päällekkäisyyksien, puutteiden ja epäjohdonmukaisuuksien havaitsemiseksi, joita on saattanut syntyä työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemistaan annetun kolmen EU-direktiivin hyväksymisen jälkeen. Politiikan ns. ”toimivuustarkastuksessa” tarkasteltiin työntekijöiden joukkovähentämistä koskevaa direktiiviä, yritysten luovutusta koskevaa direktiiviä sekä työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista EU:ssa annettua direktiiviä. Arvioinnissa todetaan, että nämä kolme EU-direktiiviä ovat yleisesti ottaen merkityksellisiä, tehokkaita, johdonmukaisia ja toisiaan vahvistavia. Niiden tuottamat hyödyt ovat todennäköisesti suurempia kuin niistä aiheutuvat kustannukset.

Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa on ratkaisevan tärkeää, jotta muutoksia voidaan ennakoida ja hallita asianmukaisesti ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Ne ovat perustavanlaatuisia sosiaalisia oikeuksia, jotka omalta osaltaan lieventävät konflikteja, luovat paremmat olosuhteet yhteistyölle työpaikalla ja edistävät kilpailukykyä.

Toimivuustarkastus perustui näyttöön pohjautuvaan toimintatapaan, jossa tarkasteltiin oikeudellisia, taloudellisia ja sosiaalisia näkökohtia. EU:n ja ETA:n viranomaiset sekä työntekijöiden ja työnantajien järjestöjen edustajat olivat tiiviisti mukana tarkastelussa.

Vaikka arvioinnissa todetaankin, että tarkastellut kolme direktiiviä ovat yleisesti ottaen tarkoituksenmukaisia, siinä myös tuodaan esiin joitakin niiden soveltamisalaan ja soveltamiseen liittyviä puutteita. Esimerkiksi pienet yritykset, julkishallinto ja merenkulkijat on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle, eli säännöt eivät kata huomattavaa osaa työvoimasta.

Myös soveltamisessa on parantamisen varaa, erityisesti maissa, joissa kyseiset toimintatavat eivät ole niin kehittyneet. Näissä maissa olisi edistettävä tiedottamis- ja kuulemiskulttuuria työmarkkinaosapuolten keskuudessa, vahvistettava instituutioita, edistettävä tiedottamista ja kuulemista koskevia sopimuksia, levitettävä hyviä käytäntöjä, lisättävä tietoisuutta ja varmistettava täytäntöönpano.

Toimivuustarkastuksen tulos on komission yksiköiden valmisteluasiakirja, jossa esitetään joukko mahdollisia keinoja korjata direktiivien puutteet. Korjaustoimet toteutettaisiin merkityksellisen sosiaalisen vuoropuhelun hyvien käytäntöjen perusteella toiminnan eri tasoilla ja eri toimijoiden kesken. Lisäksi asiakirjassa mainitaan aloja, joita on vielä tutkittava ja joista on keskusteltava tarkemmin. Tämä saattaa johtaa siihen, että nämä kolme direktiiviä konsolidoidaan tulevaisuudessa Euroopan tason työmarkkinaosapuolten kuulemisen perusteella.

Tausta

Komissio alkoi osana vuoden 2010 työohjelmaansa tarkastella EU-lainsäädäntöä uudelleen tietyillä politiikanaloilla ns. toimivuustarkastuksin tarkoituksenaan pitää voimassa oleva lainsäädännön käyttötarkoitukseen soveltuvana. Vuonna 2010 aloitettiin pilottihankkeet neljällä alalla, jotka olivat työllisyys- ja sosiaalipolitiikka, ympäristö, liikenne ja teollisuuspolitiikka.

Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla valittiin työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevien kolmen direktiivin paketti:

  • työntekijöiden joukkovähentämisistä annettu neuvoston direktiivi 98/59/EY,

  • yritysten luovutuksesta annettu direktiivi 2001/23/EY ja

  • työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista annettu direktiivi 2002/14/EY.

Näillä kolmella EU-direktiivillä pannaan täytäntöön perustavaa laatua oleva oikeus saada tietoja ja tulla kuulluksi ja säädetään vähimmäisvaatimuksista joustavasti, jotta jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön työntekijöille suotuisampia säännöksiä. Niillä voidaan lisätä johtoportaan ja työntekijöiden välistä luottamusta, saada työntekijät osallistumaan heihin vaikuttavaan päätöksentekoon, suojella työntekijöitä, ratkaista työperäisiä ongelmia, lisätä mukautumiskykyä ja työllistettävyyttä, parantaa henkilöstön ja yrityksen tuottavuutta ja taata tasapuolisemmat toimintaedellytykset yrityksille.

Joukkovähentämistä ja yritysten luovutusta koskevat alkuperäiset direktiivit ovat peräisin 1970-luvulta. Kutakin direktiiviä on muutettu kerran, ja ne on sittemmin konsolidoitu. Kolmas, yleisiä puitteita koskeva direktiivi on uusin (2002), ja sitä ei ole muutettu.

Arviointi osoittaa, että direktiivien vaikutus ja tehokkuus riippuvat sekä ennen direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä vallinneesta tilanteesta että useista muista tekijöistä, kuten asianomaisesta maasta ja sen työmarkkinasuhteiden järjestelmästä, laitoksen koosta, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelukulttuurista, työnantajien ja työntekijöiden asenteista ja työntekijöille annettavasta tuesta.

Lisätietoja

Uutinen työllisyyden pääosaston verkkosivulla

László Andorin verkkosivut

Seuraa László Andoria Twitterissä

Tilaa Euroopan komission julkaisema maksuton työllisyys- sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä sähköpostitiedote

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar