Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. juuli 2013

Euroopa Komisjon hindas ELi eeskirju töötajate teavitamise ja nendega nõu pidamise kohta

Euroopa Komisjon hindas liigset koormust, kattuvusi, puudujääke või vastuolusid, mis võivad olla tekkinud pärast ELi kolme direktiivi vastuvõtmist, milles käsitletakse töötajate teavitamist ja nendega nõu pidamist. Hindamise tulemused on nüüd avaldatud. Selle poliitikahindamise ehk nn toimivuskontrolli keskmes olid kollektiivseid koondamisi käsitlev direktiiv, ettevõtete üleminekut käsitlev direktiiv ja direktiiv, millega luuakse üldraamistik töötajate teavitamiseks ja nõustamiseks Euroopa Ühenduses. Hindamisaruande kohaselt on need kolm ELi direktiivi üldiselt asjakohased, tulemuslikud, sidusad ja üksteist toetavad. Nende kasu kaalub tõenäoliselt üles nendega kaasnevad kulud.

Töötajate teavitamine ja nendega nõu pidamine on äärmiselt tähtis, et valmistuda muutusteks ja hallata ümberkorraldusi õigesti ja sotsiaalselt vastutustundlikult. Selline teabe saamine ja nõu pidamine on sotsiaalne põhiõigus, mis aitab vähendada konflikte, luua koostööaltima töökeskkonna ja suurendada konkurentsivõimet.

Toimivuskontroll tugines tõenditele ning hõlmas õiguslikke, majanduslikke ja sotsiaalseid aspekte. Hindamisel tehti tihedat koostööd ka Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikide valitsustega ning tööandjate ja nende organisatsioonide esindajatega.

Kuigi nimetatud direktiive hinnati üldjoontes otstarbekaks, toodi siiski esile mitu puudujääki nende reguleerimisalas ja kohaldamises. Reguleerimisala puuduseks on, et direktiivide sätted ei hõlma suurt osa tööjõust, sest välja on jäetud väikeettevõtted, avaliku halduse asutused ja meremehed.

Ka kohaldamist võiks parandada, eeskätt riikides, kus tavad ei ole eriti arenenud. Tuleks edendada teavitamis- ja nõupidamiskultuuri sotsiaalpartnerite hulgas, tugevdada asutusi, soodustada teavitamist ja nõupidamist käsitlevate lepingute sõlmimist, levitada häid tavasid, suurendada teadlikkust ja tagada jõustamine.

Toimivuskontrolli tulemused on esitatud Euroopa Komisjoni talituste töödokumendis, milles on toodud võimalikud lahendused direktiivide puuduste kõrvaldamiseks, tuginedes eri tasanditel ja eri osalistega peetava sisuka sotsiaaldialoogi headele tavadele. Dokumendis juhitakse tähelepanu valdkondadele, mis nõuavad edasist uurimist ja arutelu. See omakorda võib kaasa tuua selle, et need kolm direktiivi konsolideeritakse pärast Euroopa sotsiaalpartneritega konsulteerimist.

Taust

Komisjon on 2010. aasta tööprogrammi raames alustanud valitud poliitikavaldkondi käsitlevate ELi õigusaktide toimivuse kontrolli, et teha kindlaks, kas kehtivad õigusaktid on oma otstarbe jaoks sobivad. Katselised kontrollid algasid 2010. aastal neljas valdkonnas: tööhõive ja sotsiaalpoliitika, keskkond, transport ning tööstuspoliitika.

Tööhõive ja sotsiaalpoliitika vallas valiti kontrollimiseks välja kolm direktiivi, milles käsitletakse töötajate teavitamist ja nendega nõu pidamist riigi/ettevõtte tasandil:

  • direktiiv 98/59/EÜ kollektiivsete koondamiste kohta,

  • direktiiv 2001/23/EÜ ettevõtete ülemineku kohta ning

  • direktiiv 2002/14/EÜ, millega kehtestatakse töötajate teavitamise ja nõustamise üldraamistik Euroopa Ühenduses.

Nende ELi direktiividega rakendatakse sotsiaalset põhiõigust teabele ja nõupidamisele ning nähakse paindlikult ette miinimumnõuded, mis võimaldavad liikmesriikidel kohaldada töötajatele soodsamaid sätteid. Nende kaudu saab suurendada juhatuse ja töötajate vahelist usaldust, kaasata töötajaid neid mõjutavate otsuste tegemisse, kaitsta töötajaid, lahendada tööprobleeme, suurendada kohanemisvõimet ja tööalast konkurentsivõimet, parandada töötajate ja ettevõtte tulemuslikkust ning tagada ettevõtetele võrdsemad tingimused.

Algsed direktiivid kollektiivsete koondamiste ja ettevõtete ülemineku kohta kehtestati 1970. aastatel. Mõlemat direktiivi on korra muudetud ja seejärel konsolideeritud. Kolmas, üldine raamdirektiiv on kõige hilisem (aastast 2002) ja seda ei ole pärast vastuvõtmist muudetud.

Hindamisest selgus, et direktiivide mõju ja tulemuslikkus sõltub enne nende ülevõtmist valitsevast olukorrast ja mitmest muust tegurist, nagu riik ja selle tööturusuhted, ettevõtte suurus, sotsiaaldialoogi pidamise kultuur, juhatuse ja töötajate suhtumine ning töötajatele pakutav tugi.

Lisateave

Uudis tööhõive peadirektoraadi veebisaidil

László Andori veebisait

László Andor Twitteris

Tellige Euroopa Komisjoni tasuta elektrooniline tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar