Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 26. juli 2013

Oplysning og høring på arbejdspladsen: Kommissionen evaluerer EU-reglerne

Europa-Kommissionen offentliggør resultaterne af en evaluering, der foretages med henblik på at identificere uforholdsmæssigt store byrder, overlapninger, huller eller uoverensstemmelser, der kan være opstået siden vedtagelsen af de tre direktiver om oplysning og høring af arbejdstagere. Evalueringen har til formål at undersøge egnetheden af de politiske tiltag og har fokus på direktivet om kollektive afskedigelser, direktivet om overførsel af virksomheder og direktivet om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i EF. I rapporten konkluderes det, at de tre EU‑direktiver generelt er relevante, effektive, sammenhængende og supplerer hinanden. De synes at medføre flere fordele end omkostninger.

Oplysning og høring af arbejdstagerne er afgørende for at kunne foregribe og styre eventuelle ændringer og omstruktureringer på social ansvarlig vis. Det er en fundamental social rettighed, som bidrager til at løse konflikter, skaber et mere samarbejdsvenligt klima på arbejdspladsen og fremmer konkurrenceevnen.

Denne "egnethedsanalyse" bygger på en evidensbaseret tilgang og omfatter retlige, økonomiske og sociale aspekter. Myndighederne i EU/EØS-landene og repræsentanter fra både arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer har givet deres besyv med i forbindelse med undersøgelsen.

Selv om undersøgelsen viser, at de tre direktiver overordnet set er egnede, har den også bragt en række mangler frem i lyset, for så vidt angår deres anvendelsesområde og gennemførelse. Store dele af arbejdsstyrken er ikke omfattet af bestemmelserne, fordi de ikke gælder for små virksomheder, i den offentlige forvaltning eller for søfarende.

Der er også plads til forbedringer for så vidt angår gennemførelsen, især i de lande, der ikke har samme tradition for social dialog, f.eks. ved at bakke op om, at der skabes en kultur for oplysning og høring af arbejdsmarkedets parter, styrke institutionerne, fremme aftaler om oplysning og høring, udbrede god praksis samt øge opmærksomheden om og sikre gennemførelsen af direktiverne.

Undersøgelsen findes i et arbejdsdokument, som fremsætter en række mulige løsninger til manglerne i direktiverne med udgangspunkt i god praksis i forbindelse med en meningsfyldt social dialog på forskellige niveauer og mellem forskellige aktører. Den peger på de områder, der bør undersøges og drøftes nærmere, og som eventuelt kan føre til en konsolidering af de tre direktiver efter en høring af arbejdsmarkedets parter i Europa.

Baggrund

Som led i arbejdsprogrammet for 2010 er Kommissionen i gang med at gennemgå lovgivningen på udvalgte politikområder og foretager undersøgelser af egnetheden for at sikre, at den gældende lovgivning stadig tjener sit formål. Pilotundersøgelserne begyndte i 2010 på fire områder: beskæftigelse og socialpolitik, miljø, transport og industripolitik.

Inden for beskæftigelse og socialpolitik udvalgte man en række direktiver vedrørende oplysning og høring af arbejdstagere på nationalt niveau eller selskabsniveau, der hænger sammen indbyrdes:

  • Direktiv 98/59/EF om kollektive afskedigelser

  • Direktiv 2001/23/EF om overførsel af virksomheder

  • Direktiv 2002/14/EF om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i EF.

Bestemmelserne i de tre EU-direktiver gennemfører den grundlæggende sociale ret til oplysning og høring og fastsætter på fleksibel vis mindstekrav, så medlemsstaterne kan indføre bestemmelser, der i højere grad er fordelagtige for arbejdstagerne. Direktiverne kan bidrage til at øge tilliden mellem ledelse og arbejdskraft, involvere arbejdstagerne i beslutninger, der berører dem, beskytte arbejdstagerne, løse problemer på arbejdspladsen, bidrage til bedre tilpasningsevne og beskæftigelsesegnethed, forbedre personalets og virksomhedernes resultater og sikre mere lige konkurrencevilkår mellem virksomhederne.

De oprindelige direktiver om kollektive afskedigelser og overførsel af virksomheder går helt tilbage til 1970'erne. Begge direktiver er blevet ændret én gang og senere konsolideret. Det tredje direktiv om en generel ramme er det nyeste direktiv (fra 2002) og er endnu ikke blevet ændret.

Undersøgelsen viser, at direktivernes virkning afhænger af, hvordan situationen så ud, inden de blev gennemført, samt af andre faktorer, bl.a. arbejdstager- og arbejdsgiverforhold i det pågældende land, virksomhedernes størrelse, traditionen for social dialog, ledelsens og arbejdskraftens holdninger samt støtte fra de ansatte.

Yderligere oplysninger

Nyheder på Generaldirektoratet for Beskæftigelses hjemmeside

Kommissær László Andors hjemmeside

Følg László Andor på Twitter

Tilmeld dig Europa-Kommissionens gratis e-nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar