Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 26. července 2013

Informování a konzultace na pracovišti: Komise hodnotí předpisy EU

Evropská komise předložila výsledky hodnocení, jehož cílem bylo zjistit, zda přijetí tří směrnic EU o informování pracovníků a konzultacích s nimi přineslo nadměrnou zátěž, zda se překrývají, opomíjejí úpravu určité otázky nebo jsou nejednotné. Hodnocení politiky, tedy kontrola kvality, se zaměřuje na směrnici o hromadném propouštění, směrnici o převodu podniků a na směrnici, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství. Ze zprávy vyplývá, že uvedené tři směrnice EU jsou obecně relevantní, účinné, jednotné a vzájemně se posilují. Prospěch, který přinášejí, by měl převažovat nad náklady.

Informování pracovníků a konzultace s nimi mají zásadní význam pro předvídání změn a řádné řízení restrukturalizace v duchu sociální odpovědnosti. Jde o základní sociální právo, které přispívá ke zmírnění konfliktů, vytváření lepšího ovzduší na pracovišti, jež se zaměřuje na spolupráci, a k podpoře konkurenceschopnosti.

Kontrola kvality vychází z přístupu založeného na důkazech a zabývá se právními, hospodářskými a společenskými aspekty. Do tohoto procesu se intenzivně zapojili vlády zemí EU/EHP a zástupci organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Přestože hodnocení ukazuje, že všechny tři směrnice obecně splňují svůj účel, upozorňuje také na řadu nedostatků, pokud jde o jejich působnost a uplatňování. Co se týče působnosti, ustanovení se nevztahují na značný podíl pracovní síly, neboť vylučují malé podniky, veřejnou správu a námořníky.

Existuje také další prostor pro zlepšení při uplatňování, zejména v zemích s méně rozvinutými tradicemi v této oblasti. Přínosná by mohla být podpora kultury informování a konzultací mezi sociálními partnery, posilování institucí, podpora dohod o informování a konzultacích, šíření osvědčených postupů, zvyšování povědomí a zajištění prosazování.

Kontrola kvality má podobu pracovního dokumentu útvarů Komise, v němž je uvedena celá řada možných řešení nedostatků směrnic, a to na základě osvědčených postupů a smysluplného sociálního dialogu na různých úrovních a mezi různými aktéry. Poukazuje na oblasti, v nichž je třeba vést další šetření a diskuse, které by v budoucnosti, po konzultacích s evropskými sociálními partnery, mohly vyústit v konsolidaci těchto tří směrnic.

Souvislosti

Komise ve svém pracovním programu na rok 2010 zahájila přezkum právních předpisů EU ve vybraných oblastech politiky prostřednictvím kontrol kvality. Cílem je, aby stávající právní předpisy dobře sloužily svému účelu. V roce 2010 byly zahájeny pilotní kontroly ve čtyřech oblastech: zaměstnanosti a sociální politiky, životního prostředí, dopravy a průmyslové politiky.

V oblasti zaměstnanosti a sociální politiky byl vybrán soubor tří směrnic o informování pracovníků a konzultacích s nimi na vnitrostátní úrovni / úrovni podniků:

  • směrnice 98/59/ES o hromadném propouštění,

  • směrnice 2001/23/ES o převodu podniků,

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství.

Uvedenými třemi směrnicemi EU se provádí základní sociální právo na informování a konzultace a pružnějším způsobem stanovují minimální požadavky, které členským státům umožňují uplatňovat ustanovení, jež jsou pro pracovníky příznivější. Mohou přispívat k prohloubení důvěry mezi sociálními partnery, zapojení pracovníků do rozhodování o záležitostech, které se jich týkají, ochraně pracovníků, řešení pracovních problémů, lepší přizpůsobivosti a zaměstnatelnosti, zvyšování výkonnosti zaměstnanců i podniků a zajišťování vyrovnanějších podmínek mezi podniky.

Původní směrnice o hromadném propouštění a o převodu podniků pocházejí ze 70. let minulého století. Obě byly jednou pozměněny a později konsolidovány. Třetí směrnice, kterou se stanoví obecný rámec, je nejnovější (2002) a dosud nebyla pozměněna.

Z hodnocení vyplývá, že dopad a účinnost směrnic závisí na situaci, která předcházela jejich provedení, jakož i na několika dalších faktorech, např. na systému pracovněprávních vztahů v jednotlivých zemích, velikosti podniku, kultuře sociálního dialogu, postoji sociálních partnerů nebo podpoře ze strany zaměstnanců.

Další informace

Zpráva na internetových stránkách GŘ pro zaměstnanost

Internetové stránky komisaře László Andora

László Andor na Twitteru

Bezplatné zasílání elektronického zpravodaje Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar