Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 юли 2013 г.

Информиране и консултиране с работниците: оценка на правилата на ЕС

Европейската комисия публикува резултатите от оценка, извършена с цел откриване на прекомерна тежест, непоследователност, припокривания или пропуски, появили се след приемането на три директиви на ЕС относно информирането на работниците и консултирането с тях. Оценката на политиката, известна и като „проверка за пригодност“, е съсредоточена върху Директивата относно колективните уволнения, Директивата относно прехвърлянето на предприятия и Директивата за създаване на обща рамка относно информирането и консултирането с работниците в ЕО. Според оценката като цяло трите директиви на ЕС са подходящи, ефективни, съгласувани и взаимно допълващи се. Ползите от тях вероятно надхвърлят разходите.

Информирането на работниците и консултациите с тях са от решаващо значение за предвиждане на промените и добро управление на преструктуриранията по социално отговорен начин. Те са основно социално право, което допринася за намаляване на конфликтите, създаване на климат на по-тясно сътрудничество в предприятията и насърчаване на конкурентоспособността.

Проверката за пригодност се базира на основан на фактите подход, който обхваща правните, икономическите и социалните аспекти. Правителствата на страните от ЕС/ЕИП и представители на организации на работници и работодатели участваха активно в изготвянето на оценката.

Въпреки че според оценката трите директиви като цяло изпълняват функциите си, бяха установени и редица слабости по отношение на техния обхват и прилагане. Значителна част от работната сила не е обхваната от разпоредбите поради изключването на малките предприятия, публичната администрация и моряците.

Има какво да се подобри и по отношение на прилагането, особено в страните с по-слаби традиции, чрез стимулиране на култура на информиране и консултиране сред социалните партньори, укрепване на институциите, насърчаване на сключването на споразумения за информиране и консултиране, разпространение на добри практики, повишаване на осведомеността и гарантиране на прилагането.

Проверката за пригодност е под формата на работен документ на службите на Комисията, в който се предлагат редица възможни начини за преодоляване на слабостите на директивите въз основа на добрите практики на съдържателен социален диалог на различни равнища и с различни участници. В документа се посочват областите, изискващи допълнителни проучвания и дискусии, в резултат на които в бъдеще трите директиви могат да бъдат консолидирани след консултация с европейските социални партньори.

Контекст

Като част от работната си програма за 2010 г. Комисията започна преглед на законодателството на ЕС в определени области на политиката чрез „проверки за пригодност", за да се гарантира, че настоящата нормативна уредба отговаря на поставените цели. През 2010 г. започнаха пилотни проверки в четири области – заетост и социална политика, околна среда, транспорт и промишлена политика.

В областта на заетостта и социалната политика бяха избрани три директиви относно информирането на работниците и консултирането с тях на национално равнище/равнище предприятия:

  • Директива 98/59/ЕО относно колективните уволнения

  • Директива 2001/23/ЕО относно прехвърлянето на предприятия

  • Директива 2002/14/ЕО за създаване на обща рамка относно информирането на работниците и консултирането с тях в ЕО.

С трите директиви на ЕС се прилага основното социално право на информация и консултиране и по гъвкав начин се определят минимални изисквания, които дават възможност на страните от Съюза да прилагат разпоредби, които са най-благоприятни за работниците. Те могат да доведат до повишаване на доверието между ръководството и работниците, включване на работниците във вземането на решения, които ги засягат, защита на работниците, разрешаване на проблеми в предприятията, увеличаване на адаптивността и пригодността за заетост, подобряване на представянето на персонала и предприятията и осигуряване на условия на по-голяма равнопоставеност между предприятията.

Първоначалните директиви относно колективните уволнения и прехвърлянето на предприятия датират от 70-те години на миналия век. Всяка директива е изменяна веднъж и по-късно е консолидирана. Третата Директива относно общата рамка е най-новата (2002 г.) и не е променяна.

Оценката показва, че въздействието и ефективността на директивите зависи от преобладаващата ситуация преди транспонирането, както и от няколко други фактора, като например държавата и нейната система на колективни трудови правоотношения, размера на предприятията, културата на социален диалог, отношението на ръководството и работниците или подкрепата на служителите.

За повече информация

Новини на уебсайта на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Уебсайт на Ласло Андор

Следвайте Ласло Андор в Twitter

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването

За контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar