Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 31 januari 2013

Olaglig narkotika: EU-rapport visar nya oroande trender inom smuggling och konsumtion

Tillgången och efterfrågan på narkotika i Europa håller på att förändras på ett genomgripande sätt, och detta innebär en utmaning för den nuvarande narkotikapolitiken. Detta framgår av den första gemensamma rapporten om narkotikamarknaden i EU från Europol och Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN). Rapporten offentliggjordes i dag i Bryssel. De två EU-organen har tillsammans gjort den första strategiska analysen av den europeiska narkotikamarknaden i dess helhet.

I rapporten beskrivs en marknad som blir alltmer dynamisk och innovativ och som snabbt reagerar på olika förändringar. Detta kräver europeiska motåtgärder som är lika dynamiska, innovativa och snabba. Rapporten beskriver hur den organiserade brottsligheten i Europa håller på att förändras. Historiskt sett har narkotikamarknaden i EU varit inriktad på vissa typer av narkotika som smugglats av specialiserade operatörer via bestämda rutter. Dagens marknad är däremot mer ”flytande”, och nya rutter och sändningar med flera olika typer av narkotika blir allt vanligare.

– Det är en mycket aktuell rapport som visar hur den europeiska narkotikamarknaden blir alltmer sammanlänkad. Det rör sig om ett av nutidens mest komplexa och förgrenade brottsfenomen, sade Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor, när hon presenterade rapporten i dag. Organiserade ligor handlar allt oftare med flera substanser samtidigt, och det blir allt vanligare att de samarbetar med varandra. Narkotikasmugglingen diversifieras också, både i fråga om rutternas komplexitet och i fråga om de typer av narkotika som smugglas via dem. Allt detta kräver ökat samarbete på EU-nivå. Nationella åtgärder räcker helt enkelt inte till, oavsett hur kraftfulla de är. Den analys som görs i rapporten är unik, genom att den kombinerar lärdomar från ECNN:s övervakning av de europeiska narkotikaproblemen med Europols operativa kunskaper om trender inom den organiserade brottsligheten.

– Internationell narkotikahandel är den viktigaste verksamheten för de flesta grupperingar inom den organiserade brottsligheten, förklarar Europoldirektören Rob Wainwright. De anpassar sig till nya brottsmöjligheter, smugglingsmetoder och rutter för att undgå upptäckt, och vi har märkt en ökad användning av vanliga kommersiella transportmöjligheter, som t.ex. containrar, flygplan, kurirföretag och postbefordran. På så sätt kan narkotikan transporteras via flera transitpunkter, vilket försvårar beslag. Internet har också blivit ett viktigt verktyg för verksamheten, och nätet används ofta när man marknadsför och säljer narkotika.

Rapporten redogör också i detalj för Europas roll som en viktig global producent av den kemiska prekursor som används för att framställa heroin (ättiksyraanhydrid), och som ett viktigt område för förpackning, marknadsföring och främjande av produkter som innehåller nya psykoaktiva substanser.

– EU fortsätter att vara ett viktigt produktionsområde för syntetiska droger och, i ökande grad, cannabis, konstaterar ECNN-direktören Wolfgang Götz. Trenden är att narkotika allt oftare produceras nära konsumentmarknaderna, där risken för beslag är mindre. Och vi betalar ett allt högre pris för denna utveckling när det gäller personlig säkerhet, folkhälsa och redan hårt ansträngda polisresurser.

Enligt rapporten är globaliseringen en viktig drivkraft för utvecklingen, eftersom fler länder än tidigare används för transitering, lagring och produktion. Internet spelar också en mycket viktig roll både som kommunikationsverktyg och onlinemarknad. Det förekommer även innovation på produktionsområdet: EU betecknas t.ex. som ett nyckelområde för expertis och praktiska färdigheter i fråga om intensiv cannabisodling, framställning av syntetiska droger och döljande av kokain.

Andra slutsatser i rapporten gäller sambanden mellan smugglingsnätverken för kokain och cannabisharts, Afrikas ökande betydelse som transit- och lagringsområde och den viktiga roll som kriminella grupper med bas i nordvästra Europa spelar för distributionen av praktiskt taget alla typer av narkotika i hela EU. Bland de åtgärder som föreslås är att rättsväsendet i högre utsträckning bör prioritera informationsinsamling om nyckelpersoner och kriminella grupper med hög profil. Den snabba utvecklingen när det gäller syntetiska droger gör också att Europa måste bli bättre på tidig varning för nya substanser på marknaden.

I rapporten betonas hur samordnade åtgärder på EU-nivå kan göra en verklig skillnad. De båda EU-organens angreppssätt är både pragmatiskt och verklighetsnära, och de identifierar nyckelslutsatser och lärdomar som kan ligga till grund för framtida politik och åtgärder (se MEMO/13/51 och fallstudier).

Nedladdningsbara bilder från polisundersökningar av smuggling och produktion av narkotika: http://www.emcdda.europa.eu/events/2013/drug-markets

Mer information

Europol: www.europol.europa.eu

Kontaktpersoner:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar