Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 24 juli 2013

Mot en mer konkurrenskraftig och effektiv försvars- och säkerhetssektor i EU

Ett EU med större inflytande behöver en kraftfull och aktiv gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, vilket i sin tur kräver en mer konkurrenskraftig och effektiv försvars- och säkerhetssektor. De upprepade nedskärningarna i försvarsbudgetarna och den bestående fragmenteringen av försvarsmarknaderna i Europa hotar EU:s möjlighet att upprätthålla ett effektivt försvar och en konkurrenskraftig försvarsindustri. Det äventyrar också EU:s förmåga att möta de nya säkerhetspolitiska utmaningarna på ett självständigt och effektivt sätt. Därför lägger EU-kommissionen i dag fram ett meddelande som innehåller en handlingsplan för att förbättra effektiviteten och konkurrenskraften för EU:s försvars- och säkerhetssektor. I meddelandet föreskrivs åtgärder för att stärka den inre marknaden på försvarsområdet, främja försvarsindustrins konkurrenskraft och öka samverkan mellan civil och militär forskning. I meddelandet beskriv också olika alternativ på andra områden, t.ex. energi, rymden och kapacitet med dubbla användningsområden. EU-kommissionen uppmanar stats- och regeringscheferna att diskutera meddelandet vid Europeiska rådets möte i december 2013 tillsammans med den rapport som utarbetas av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (MEMO/13/722).

– Utan en gemensam försvarspolitik får vi inte den betydelse i världen som vi behöver, säger EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Vi behöver därför stärka vår försvars- och säkerhetssektor. När resurserna är knappa är det avgörande med samarbete, och vi måste matcha våra ambitioner och resurser för att undvika att programmen överlappar varandra. Vi måste engagera oss för ökat försvarssamarbete. Det är vad jag ser fram emot att få se vid Europeiska rådets möte i december.

– EU:s försvarsindustri och industriella bas står inför en rad utmaningar som blir svåra att möta på grund av att det saknas nya program, säger EU:s näringslivskommissionär Antonio Tajani. Om EU ska kunna bevara den industriella kapacitet som krävs för att möta framtida militära behov, och därigenom gynna en trovärdig gemensam säkerhets- och försvarspolitik (GSFP), krävs en gemensam europeisk insats. Det står också klart att hanteringen av industri- och marknadsfrågor endast kommer att få en begränsad effekt om det inte finns någon omfattande europeisk överenskommelse. Den europeiska försvarsindustrin måste gå I spetsen för tillverkning och innovation, och på så sätt skapa högkvalificerade arbetstillfällen och tillväxt. Detta är målet med den plan som vi lägger fram i dag.

– EU behöver en trovärdig gemensam säkerhets- och försvarspolitik för att garantera sin egen säkerhet och ta sitt ansvar i världen, säger Michel Barnier, EU-kommissionär med ansvar för den inre marknaden. För att denna politik ska vara effektiv måste vi också stärka våra försvarsindustrier och försvarsmarknader. I kristider kräver detta ytterligare ansträngningar i fråga om samarbete och integration för att politiken ska bli effektiv. EU-länderna ansvarar fortfarande för sin egen försvarspolitik men kommissionen kan stödja dem och vidta åtgärder för att stärka försvars- och säkerhetssektorn. Meddelandet är ett tydligt exempel på detta. Det kommer att bidra till diskussionerna vid europeiska rådets möte i december och fungera som vägledning för EU:s politik under de kommande åren.

EU har ambitionen att stå som garant för säkerheten, såväl i sitt närområde som globalt, för att skydda sina egna intressen och bidra till internationell fred och säkerhet, säger Catherine Ashton, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt vice ordförande för kommissionen. För att detta ska bli möjligt behöver vi förmågan att göra det, och för förmågan krävs en sund industriell bas. Detta är också viktigt med tanke på jobb, tillväxt och innovation. Europeiska rådets möte i december 2013 är ett viktigt tillfälle att diskutera säkerhetens och försvarets framtid i Europa, och kommissionen ger ett viktigt bidrag till vad som måste vara en gemensam insats som involverar medlemsstaterna, Europeiska utrikestjänsten och Europeiska försvarsbyrån.

Varför måste EU agera i den här frågan?

EU-länderna kan inte på egen hand utveckla och upprätthålla den avgörande teknik och kapacitet som krävs för framtiden. Även om de i första hand själva ansvarar för försvars- och säkerhetspolitiken anser kommissionen att mer kan göras för att främja europeiskt samarbete.

Detta är särskilt viktigt eftersom den nuvarande krisen drabbar försvars- och säkerhetsindustrin mycket hårt. Försvarsindustrin är av strategisk betydelse för EU som helhet med en omsättning på 96 miljarder euro under 2012. Den sysselsätter omkring 400 000 människor och skapar ytterligare 960 000 indirekta arbetstillfällen. Spetsforskningen inom den här sektorn har fått betydande indirekta effekter inom andra sektorer, t.ex. elektronik samt rymd- och civil luftfart, och den skapar tillväxt och tusentals högkvalificerade arbetstillfällen.

För att främja samarbete och förbättra effektiviteten i sektorn kommer kommissionen att ta följande initiativ:

1. Uppnå en inre marknad för försvar och säkerhet. Mot bakgrund av de två befintliga direktiven om försvarsupphandling och överföringar av försvarsrelaterade produkter inom EU (IP/07/1860), kommer kommissionen också att åtgärda snedvridningar på marknaden och bidra till att förbättra leveranssäkerheten mellan EU-länder.

2. Förbättrad konkurrenskraft för den europeiska industrin. I detta syfte kommer kommissionen att utarbeta en försvarsindustripolitik baserad på två områden:

  • Stöd till konkurrenskraften – däribland utarbetande av ”hybridstandarder” för att främja säkerhets- och försvarsmarknaderna och undersöka möjliga sätt att utveckla ett europeiskt certifieringssystem för militär luftvärdighet.

  • Stöd till små och medelstora företag – däribland utveckling av ett europeiskt strategiskt klusterpartnerskap för att tillhandahålla länkar till andra kluster och stödja försvarsrelaterade små och medelstora företag i global konkurrens

3. Utnyttjande av civil–militär samverkan. Utnyttjande av civil–militär samverkan i största möjliga mån för att säkerställa att de europeiska skattebetalarnas medel används så effektivt som möjligt. Särskilt genom att man

  • koncentrerar sina insatser på möjliga korsbefruktningar mellan civil och militär forskning och på rymdforskningens dubbelanvändningsmöjligheter,

  • hjälper väpnade styrkor att minska sin energianvändning.

4. Utforska nya tillvägagångssätt. Att driva den strategiska debatten i Europa framåt och bereda vägen för mer och djupare europeiskt samarbete. Särskilt genom att man

  • analyserar möjligheten att ha EU-ägd kapacitet med dubbla användningsområden som inom vissa säkerhetsområden kan komplettera nationell kapacitet och utgöra en verksam och kostnadseffektiv prestationshöjare,

  • föreslår sätt att stödja GSFP-relaterad forskning inom de områden där EU:s försvarskapacitet behövs mest.

Bakgrund — Vem gynnas och på vilket sätt?

EU-länderna kommer att spara tid och pengar tack vare europeiska standarder och europeisk certifiering, stöd till kluster, specialisering, gemensam forskning och upphandling, mer energieffektiva väpnade styrkor och effektiv användning av rymdinfrastruktur.

Försvarsrelaterade företag i EU, inklusive små och medelstora företag, kommer att kunna dra nytta av följande: bättre tillgång till andra marknader, både inom och utanför EU, stordriftsfördelar genom ökad standardisering och certifiering och bättre tillgång till EU-finansiering.

Skattebetalarna i EU kommer att kunna dra nytta av följande: effektivare försvarsutgifter, mindre överlappning inom civil och militär forskning och effektivare användning av rymdinfrastruktur. Om EU:s väpnade styrkor minskar sitt engergifotavtryck kommer detta att gynna miljön.

Meddelandet är kommissionens bidrag till den kommande försvarsdebatten vid Europeiska rådets möte i december 2013, och ligger i linje med rådets slutsatser av den 14 december 2012. I oktober 2012 meddelade kommissionen att man skulle förbereda en strategi för Europas försvarssektor. Kommissionens försvarsarbetsgrupp som inrättades 2011 spelar en avgörande roll i den här processen och Europeiska försvarsbyrån och Europeiska utrikestjänsten är tätt knutna till arbetsgruppens arbete.

Mer information:

Meddelandet

Försvarsindustrin - Arbeta tillsammans till stöd för Europas försvar

Upphandling av försvarsutrustning

EU:s inre marknad för försvar håller sakta på att öppnas upp

Kontaktpersoner :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)


Side Bar