Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 24. julija 2013

Na poti k bolj konkurenčnemu in učinkovitemu evropskemu obrambnemu in varnostnemu sektorju

Bolj vplivna Evropa potrebuje močno in dejavno zunanjo in varnostno politiko, ta pa zahteva bolj konkurenčen in učinkovit obrambni in varnostni sektor. Zaporedna obsežna znižanja obrambnih proračunov in še vedno prisotne razdrobljenosti obrambnih trgov v Evropi ogrožajo sposobnost Evrope, da bi ohranila učinkovito obrambno zmogljivost in konkurenčno obrambno industrijo. S tem je ogroženo tudi njeno samostojno in učinkovito reševanje novih varnostnih izzivov. Zato je Evropska komisija danes predstavila sporočilo, ki vsebuje akcijski načrt za izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti evropskega obrambnega in varnostnega sektorja. V sporočilu so napovedani ukrepi za krepitev notranjega trga na področju obrambe, spodbujanje bolj konkurenčne obrambne industrije in pospeševanje sinergij med civilnimi in vojaškimi raziskavami. Poleg tega so v sporočilu preučene tudi priložnosti na drugih področjih, kot so energija, raziskovanje vesolja in zmogljivosti za dvojno rabo. Komisija poziva voditelje držav in vlad, da o tem sporočilu razpravljajo na zasedanju Evropskega sveta decembra 2013, skupaj s poročilom, ki ga je pripravila visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (MEMO/13/722).

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je povedal: „Vpliva, ki ga potrebujemo v svetu, ne moremo imeti brez skupne obrambne politike. Zato moramo okrepiti naš obrambni in varnostni sektor. V času omejenih virov je ključno sodelovanje, uskladiti moramo ambicije, prizadevanja in vire ter preprečiti podvajanje programov. Čas je, da skupaj storimo več ter da se zavežemo in zavzamemo za več sodelovanja na področju obrambe. To je tisto, kar pričakujem decembra na zasedanju Evropskega sveta.“

Podpredsednik Evropske komisije in evropski komisar za industrijo in podjetništvo Antonio Tajani je povedal: „Evropska obrambna industrija in industrijska baza, ki jo spodkopava pomanjkanje novih programov, se sooča s kar nekaj resnimi izzivi. Če želi Evropa ohraniti industrijske zmogljivosti za zadovoljevanje naših potreb po vojaških zmogljivostih v prihodnosti in tako podpreti zanesljivo skupno varnostno in obrambno politiko (SVOP), je potrebno usklajeno ukrepanje na evropski ravni. Jasno je tudi, da bo imelo reševanje industrijskih in tržnih vprašanj le omejen učinek, če ne bo doseženega konkretnega evropskega sporazuma. Zato je ključnega pomena, da evropska obrambna industrija ostaja svetovno vodilno središče za proizvodnjo in inovacije, ki ustvarja visokokvalificirana delovna mesta in rast. To je cilj danes predstavljenega načrta.“

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: „Evropa potrebuje zanesljivo skupno varnostno in obrambno politiko, da poskrbi za lastno varnost in izpolnjuje svoje dolžnosti drugje po svetu. Da pa bo ta politika učinkovita, moramo prav tako okrepiti naše obrambne industrije in trge. Zlasti v času proračunskih omejitev to zahteva več sodelovanja in povezovanja, da bi tako postali bolj učinkoviti. Obramba je še vedno področje nacionalne suverenosti. Tako so glavna prizadevanja na tem področju seveda v rokah držav članic, vendar jih lahko Komisija pri tem podpira in s svojimi politikami skrbi za okrepitev sektorja. To sporočilo jasno kaže te možnosti. Prispevalo bo k decembrskemu zasedanju Evropskega sveta in usmerjalo naše delovanje v prihodnjih letih.

Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko / podpredsednica Komisije Catherine Ashton je dejala: EU želi zagotavljati varnost v svoji soseščini in v svetovnem merilu, da bi zaščitila lastne interese ter prispevala k mednarodnemu miru in varnosti. Da bi to lahko storili, potrebujemo zmogljivosti. Za zmogljivosti pa so ključni dobri indutrijski temelji. To je pomembno tudi za delovna mesta, rast in inovacije. Zasedanje Evropskega sveta 2013 je pomembna priložnost za razpravo o prihodnosti varnosti in obrambe v Evropi, Komisija pa bo pomembno prispevala k skupnemu prizadevanju držav članic, Evropske službe za zunanje delovanje in Evropske obrambne agencije.“

Zakaj mora EU ukrepati?

Dejstvo je, da države članice ne morejo same skrbeti za razvoj in vzdrževanje ključnih tehnologij in zmogljivosti, potrebnih za prihodnost. Čeprav sta obramba in varnost še naprej predvsem v nacionalni pristojnosti, Komisija meni, da bi lahko storili več za spodbujanje evropskega sodelovanja.

To je zlasti bistvenega pomena, ker je trenutna kriza močno prizadela industrijo, ki je strateško pomembna za Evropo kot celoto. Gre tudi za velik industrijski sektor, ki je samo v letu 2012 ustvaril promet v višini 96 milijard evrov ter v katerem je približno 400 000 zaposlenih, ustvarja pa še do 960 000 posrednih delovnih mest. Vrhunske raziskave tega sektorja so neposredno bistveno vplivale na druge sektorje, kot so elektronika, raziskovanje vesolja in civilno letalstvo, ter zagotavljajo rast in na tisoče visoko kvalificiranih delovnih mest.

Za spodbujanje sodelovanja in povečanje učinkovitosti sektorja, namerava Komisija sprejeti naslednje pobude:

1. uresničevanje notranjega trga za obrambo in varnost. Na podlagi dveh obstoječih direktiv o obrambnih naročilih in obrambnih prenosih znotraj EU (IP/07/1860) se bo Komisija lotila tudi reševanja vprašanja izkrivljanja trga in prispevala k izboljšanju zanesljivosti oskrbe med državami članicami;

2. okrepitev konkurenčnosti evropske industrije. V ta namen bo Komisija razvila obrambno industrijsko politiko, ki temelji na dveh ključnih elementih:

  • podpori konkurenčnosti, vključno z razvojem „hibridnih standardov“ v korist varnostnim in obrambnim trgom ter s preučevanjem načinov za vzpostavitev evropskega sistema certificiranja za vojaško plovnost;

  • podpori malim in srednje velikim podjetjem (MSP) — vključno z vzpostavitvijo evropskega strateškega partnerstva grozdov za zagotavljanje povezav z drugimi grozdi in s podporo MSP na področju obrambe na ravni svetovne konkurence;

3. izkoriščanje civilno-vojaških sinergij. Čim boljše izkoriščanje civilno-vojaških sinergij, da se kar najbolje uporabijo sredstva evropskih davkoplačevalcev. Zlasti z:

  • usmeritvijo prizadevanj na možne sinergije med civilnimi in vojaškimi raziskavami ter na možnosti za dvojno rabo na področju raziskovanja vesolja;

  • pomočjo oboroženim silam, da zmanjšajo porabo energije;

4. raziskovanje novih možnosti. Poglobitev strateške razprave v Evropi in postavitev temeljev za več evropskega sodelovanja boljše kakovosti. Zlasti s:

  • proučevanjem možnosti zmogljivosti za dvojno rabo v lasti EU, ki lahko na nekaterih varnostnih področjih dopolnjujejo nacionalne zmogljivosti in postanejo uspešni in strokovno učinkoviti multiplikatorji moči;

  • predlogi, kako podpreti raziskave na področju skupne varnostne in obrambne politike na tistih področjih, na katerih so obrambne zmogljivosti EU najbolj potrebne.

Ozadje – Komu bi ukrepi koristili in kako?

Države članice bodo prihranile čas in denar z evropskimi standardi in certificiranjem, podporo grozdom, specializacijo vlog, skupnimi raziskavami in javnimi naročili, energetsko učinkovitejšimi vojskami in učinkovito uporabo infrastrukture na področju raziskovanja vesolja.

Evropska podjetja na področju obrambe, vključno z MSP, bodo pridobila boljši dostop do drugih trgov, bodisi znotraj ali zunaj EU, ekonomije obsega z večjo uporabo standardizacije in certificiranja ter boljši dostop do financiranja EU.

Evropski davkoplačevalci bodo imeli korist od učinkovitejše porabe za obrambo, manj podvajanja med civilnimi in vojaškimi prizadevanji na področju raziskav in razvoja ter učinkovitejše uporabe infrastrukture na področju raziskovanja vesolja. Okolje pa bo imelo korist od manjšega energetskega odtisa evropskih oboroženih sil.

Sporočilo bo prispevek Komisije k prihodnji razpravi Evropskega sveta o obrambi decembra 2013, ki je v skladu s sklepi Sveta z dne 14. decembra 2012. Komisije je oktobra 2012 objavila, da bo pripravila strategijo za evropski obrambni sektor. Projektna skupina Komisije za obrambo, ustanovljena leta 2011, ima v tem procesu ključno vlogo, Evropska obrambna agencija (EDA) in Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) pa sta z delom projektne skupine tesno povezani.

Več informacij:

Sporočilo

Obrambna industrija – Sodelovanje v podporo evropski obrambi

Javna naročila za obrambo

Notranji trg EU za obrambo se počasi odpira

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Carlo Corazza (+32 22951752) Twitter: @ECspokesCorazza

Chantal Hughes (+32 22964450)


Side Bar