Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 24. júla 2013

Smerom ku konkurencieschopnejšiemu a efektívnejšiemu európskemu odvetviu obrany a bezpečnosti

Ak chce Európa posilniť svoj vplyv, potrebuje silnú a aktívnu spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ktorá si vyžaduje konkurencieschopnejší a efektívnejší sektor obrany a bezpečnosti. Opakované škrty v rozpočtoch na obranu a pretrvávajúca roztrieštenosť európskych trhov v oblasti obrany ohrozujú schopnosť Európy zachovať si účinnú obrannú spôsobilosť a konkurencieschopný obranný priemysel. To ohrozuje takisto európsku schopnosť čeliť novým výzvam v oblasti bezpečnosti nezávislým a účinným spôsobom. Z tohto dôvodu Európska komisia dnes predložila oznámenie, ktoré obsahuje akčný plán na zvýšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti európskeho odvetvia obrany a bezpečnosti. V oznámení sa predpokladajú opatrenia na posilnenie vnútorného trhu v oblasti obrany a podporu konkurencieschopnejšieho obranného priemyslu a synergií medzi civilným a vojenským výskumom. Okrem uvedeného sa v oznámení skúmajú takisto možnosti v iných oblastiach, ako je potenciál v oblasti energie, kozmického priestoru a spôsobilosti dvojakého použitia. Komisia vyzýva hlavy štátov a predsedov vlád, aby na zasadnutí Európskej rady v decembri 2013 prediskutovali toto oznámenie, ako aj správu, ktorú vypracovala vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (MEMO/13/722).

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vyhlásil: „Bez spoločnej obrannej politiky nebudeme mať potrebnú váhu vo svete. Na to musíme posilniť naše odvetvie obrany a bezpečnosti. V časoch obmedzených zdrojov zohráva spolupráca kľúčovú úlohu a je potrebné zosúladiť ambície a zdroje, aby sme zabránili zdvojeniu programov. Nastal čas urobiť spoločne viac a nastal čas zaviazať sa k väčšej spolupráci v oblasti obrany. Teším sa, že na decembrovom zasadnutí Európskej rady budem môcť byť pri tom.“

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani uviedol: „Pred európskym obranným priemyslom a priemyselnou základňou, ktorú narúšajú chýbajúce nové programy, stojí niekoľko vážnych výziev. Ak si má Európa zachovať priemyselnú spôsobilosť na pokrytie našich budúcich potrieb vojenských spôsobilostí, a tak podporiť dôveryhodnú spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku (SBOP), musia sa na európskej úrovni prijať spoločné opatrenia. Je tiež jasné, že riešenie problémov súvisiacich s priemyslom a trhom bude mať len obmedzený vplyv, ak nebude existovať skutočná európska dohoda. Je potrebné, aby európsky obranný priemysel zostal svetovým centrom pre výrobu a inovácie a vytváral vysoko odborné pracovné miesta a rast. To je ambícia plánu, ktorý sme dnes predložili.“

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Európa potrebuje na zaručenie vlastnej bezpečnosti a na prevzatie zodpovednosti vo svete dôveryhodnú spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku. Aby bola táto spoločná politika účinná, musíme takisto posilniť náš obranný priemysel a trhy. Predovšetkým v časoch rozpočtových obmedzení si to vyžaduje väčšiu spoluprácu a integráciu, aby sme boli efektívnejší. Obrana je stále oblasťou národnej suverenity a členské štáty, prirodzene, riadia toto úsilie. Komisia ich však môže podporiť a mobilizovať svoje politiky na posilnenie tohto odvetvia. Z predloženého oznámenia to jasne vyplýva. Bude príspevkom pre decembrové zasadnutie Európskej rady a bude usmerňovať naše opatrenia v nadchádzajúcich rokoch.“

Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Komisie Catherine Ashtonová uviedla: „EÚ má ambíciu stať sa garantom bezpečnosti, a to tak vo svojom susedstve, ako aj celosvetovo, s cieľom chrániť svoje záujmy a prispievať k medzinárodnému mieru a bezpečnosti. Na to potrebujeme mať dostatočné spôsobilosti – a na zabezpečenie spôsobilostí je nevyhnutná zdravá priemyselná základňa. To je dôležité aj z hľadiska zamestnanosti, rastu a inovácií. Zasadnutie Európskej rady v decembri 2013 je dôležitým okamihom na diskusiu o budúcnosti bezpečnosti a obrany v Európe, pričom Komisia prispieva významným dielom ku kolektívnemu úsiliu, na ktorom sa podieľajú členské štáty, ESVČ a Európska obranná agentúra.“.

Prečo musí EÚ konať?

Je jasné, že rozvoj a udržiavanie kritických technológií a spôsobilostí potrebných v budúcnosti ide nad rámec kapacít jednotlivých členských štátov. Hoci obrana a bezpečnosť zostávajú v prvom rade vo vnútroštátnej kompetencii, Komisia je presvedčená, že na podporu európskej spolupráce sa dá urobiť viac.

To je predovšetkým dôležité, keďže súčasná kríza zasiahla vo veľkom priemysel, ktorý má strategický význam pre Európu ako celok. Ide takisto o významné priemyselné odvetvie s obratom 96 miliárd EUR len za rok 2012, ktoré zamestnáva približne 400 000 ľudí a vytvára nepriamo ďalších až 960 000 pracovných miest. Jeho špičkový výskum prináša významný nepriamy vplyv v ostatných odvetviach, ako sú elektronika, vesmírne a civilné letectvo, a zabezpečuje rast a tisícky vysoko odborných pracovných miest.

Na podporu spolupráce a posilnenie efektívnosti tohto odvetvia chce Komisia prijať tieto iniciatívy:

1. Dokončiť vnútorný trh v oblasti obrany a bezpečnosti. Na základe dvoch existujúcich smerníc o obstarávaní na účely obrany a transferoch v rámci EÚ v oblasti obrany (IP/07/1860), Komisia bude takisto riešiť otázku narušenia trhu a prispeje k zlepšeniu bezpečnosti dodávok medzi členskými štátmi.

2. Posilnenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Komisia na tento účel vypracuje priemyselnú politiku pre obranu na základe dvoch kľúčových prvkov:

  • podpora konkurencieschopnosti – vrátane vypracovania tzv. hybridných noriem na podporenie trhov v oblasti bezpečnosti a obrany a na preskúmanie možností, ako vypracovať európsky certifikačný systém pre vojenskú letovú spôsobilosť;

  • podpora pre malé a stredné podniky – vrátane rozvoja európskeho strategického klastrového partnerstva na zabezpečenie spojení s ostatnými klastrami a na podporu malých a stredných podnikov pôsobiacich v odvetví obrany v globálnej konkurencii.

3. Využitie civilno-vojenských synergií. V maximálnej možnej miere využiť civilno-vojenské synergie na zaistenie čo najefektívnejšieho využitia zdrojov európskych daňovníkov, a to najmä prostredníctvom týchto opatrení:

  • zamerať svoje úsilie na možné vzájomné využitie civilného a vojenského výskumu a potenciál dvojakého použitia kozmického priestoru;

  • pomáhať ozbrojeným silám znížiť ich spotrebu energie.

4. Preskúmanie nových možností. Napredovanie strategickej diskusie v Európe a pripravenie pôdy pre rozsiahlejšiu a intenzívnejšiu európsku spoluprácu, a to najmä prostredníctvom týchto opatrení:

  • posúdenie možnosti spôsobilostí s dvojakým použitím vo vlastníctve EÚ, ktoré môžu v určitých oblastiach bezpečnosti doplniť vnútroštátne spôsobilosti a účinne a nákladovo efektívne znásobiť sily;

  • navrhnutie spôsobov ako podporiť výskum súvisiaci so SBOP v tých oblastiach, kde sú najviac potrebné obranné spôsobilosti EÚ.

Súvislosti - Pre koho budú tieto opatrenia prínosné a ako?

Členské štáty ušetria čas a peniaze prostredníctvom európskych noriem a certifikácie, podpory klastrov, špecializácie úloh, spoločného výskumu a obstarávania, energeticky efektívnejších armád a efektívneho využívania kozmickej infraštruktúry.

Európske spoločnosti z odvetvia obrany vrátane MSP budú mať prospech z: lepšieho prístupu na ďalšie trhy, či už v EÚ alebo mimo nej, úspor z rozsahu vďaka vyššej miere normalizácie a certifikácie a z lepšieho prístupu k financovaniu EÚ.

Európski daňovníci budú mať prínos z: účinnejších výdavkov na obranu, menšej duplicity, pokiaľ ide o civilné a vojenské úsilie v oblasti výskumu a vývoja, efektívnejšieho využívania kozmickej infraštruktúry a energeticky účinnejšie európske ozbrojené sily budú prínosom pre životné prostredie.

Oznámenie bude príspevkom Komisie k nadchádzajúcej diskusii Európskej rady o obrane v decembri 2013, a to v súlade so závermi Rady zo 14. decembra 2012. Komisia v októbri 2012 oznámila, že vypracuje stratégiu pre európske odvetvie obrany. Ústrednú úlohu v tomto procese zohráva pracovná skupina Komisie pre obranu zriadená v roku 2011, do ktorej činností je úzko zapojená Európska obranná agentúra (EDA) a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).

Ďalšie informácie:

Oznámenie

Obranný priemysel – spolupráca v záujme podpory obrany Európy

Verejné obstarávanie v oblasti obrany

Vnútorný trh EÚ v oblasti obrany sa postupne otvára

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 3070)

Carlo Corazza (+32 2 295 1752) Twitter: @ECspokesCorazza

Chantal Hughes (+32 2 296 4450)


Side Bar