Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 24 juli 2013

Naar een meer concurrerende en efficiënte Europese defensie- en veiligheidssector

Om Europa invloedrijker te maken is een sterk en actief gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid nodig, wat op zijn beurt een meer concurrerende en efficiënte defensie- en veiligheidssector vereist. De opeenvolgende besparingsrondes in de defensiebegrotingen en de aanhoudende fragmentatie van de defensiemarkt in Europa bedreigen de capaciteit van Europa om effectieve defensievermogens en een concurrerende defensie-industrie te handhaven. Dit brengt ook de capaciteit van Europa in het gedrang om zelfstandig en doeltreffend de nieuwe veiligheidsuitdagingen aan te pakken. Om die reden heeft de Europese Commissie vandaag een mededeling voorgesteld die een actieplan bevat om de efficiëntie en concurrentiekracht van de Europese defensie‑ en veiligheidssector te vergroten. Deze mededeling voorziet in maatregelen om de interne markt voor defensie te versterken, een meer concurrerende defensie-industrie te bevorderen en synergieën tussen civiel en militair onderzoek te stimuleren. Voorts worden in de mededeling ook mogelijkheden verkend op andere gebieden zoals energie, ruimtevaart en vermogens voor tweeërlei gebruik. De Commissie verzoekt de staatshoofden en regeringsleiders om deze mededeling te bespreken op de Europese Raad in december 2013, samen met het rapport van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. (MEMO/13/722)

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, zei hierover het volgende: "Wij zullen wereldwijd niet het nodige gewicht in de schaal kunnen leggen zonder gemeenschappelijk defensiebeleid. Ter ondersteuning hiervan moeten wij onze defensie- en veiligheidssector versterken. In een tijd van schaarse middelen is samenwerking heel belangrijk en moeten wij onze ambities en middelen op elkaar afstemmen om overlappende programma's te vermijden. Het is tijd om meer samen te doen. Het is tijd om ons in te zetten voor meer samenwerking op het gebied van defensie. Dat is waar ik naar uitkijk op de Europese Raad in december."

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en Ondernemerschap, zei: "De defensie-industrie en militair-industriële basis van Europa staan voor een aantal ernstige uitdagingen en worden verzwakt door het gebrek aan nieuwe programma's. Als Europa het industriële vermogen wil behouden om aan onze toekomstige militaire vermogensbehoeften te voldoen en een geloofwaardig gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) te ondersteunen, moet gezamenlijke Europese actie worden ondernomen. Verder is duidelijk dat het aanpakken van industriële en marktvraagstukken slechts beperkte gevolgen zal hebben zonder een substantieel Europees akkoord. Het is van wezenlijk belang dat de Europese defensie-industrie een wereldwijd toonaangevend fabricage- en innovatiecentrum blijft, dat voor hooggekwalificeerde banen en groei zorgt. Dit is de ambitie van het plan dat wij vandaag hebben voorgesteld".

Commissaris voor Interne Markt en Diensten Michel Barnier verklaarde: "Europa heeft behoefte aan een geloofwaardig GVDB om de eigen veiligheid te garanderen en om zijn verantwoordelijkheden in de wereld op te nemen. Om dit GVDB doeltreffend te maken, moeten wij ook onze defensie-industrie en –markt verstevigen. Vooral in deze tijden van budgettaire krapte zijn meer samenwerking en integratie nodig om de efficiëntie te verhogen. Defensie behoort nog steeds tot de nationale soevereiniteit en de lidstaten hebben uiteraard de leiding bij deze onderneming. Anderzijds kan de Commissie hen ondersteunen en haar beleid mobiliseren om de sector te versterken. Deze mededeling illustreert dit heel duidelijk. Zij zal bijdragen aan de Europese Raad van december en als richtsnoer fungeren voor ons optreden in de volgende jaren".

Catherine Ashton, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Commissie, deelde mee: "De EU heeft de ambitie om te zorgen voor veiligheid zowel in haar eigen omgeving als op mondiaal vlak, in beide gevallen om haar eigen belangen te beschermen en om bij te dragen aan de internationale vrede en veiligheid. Om hiertoe in staat te zijn hebben wij defensievermogens nodig. En daarvoor is een gezonde industriële basis essentieel. Dit is ook relevant voor banen, groei en innovatie. De Europese Raad van december 2013 is een belangrijk moment om de toekomst van Europa op het gebied van veiligheid en defensie te bespreken en de Commissie levert een belangrijke bijdrage aan de gezamenlijke inspanningen van de lidstaten, de EDEO en het Europees Defensieagentschap."

Waarom moet de EU maatregelen nemen?

Het is duidelijk dat het buiten het individuele bereik van de lidstaten ligt de kritieke technologieën en vermogens die in de toekomst nodig zullen zijn, te ontwikkelen en te onderhouden. Hoewel defensie en veiligheid in de eerste plaats onder de nationale bevoegdheid vallen, is de Commissie van mening dat meer kan worden gedaan om Europese samenwerking te bevorderen.

Dit is des te belangrijker aangezien de huidige crisis deze sector, die voor heel Europa van strategisch belang is, hard treft. Het gaat overigens om een belangrijke industriesector met alleen al in 2012 een omzet van 96 miljard EUR, die aan 400 000 mensen rechtstreeks en aan nog eens 960 000 onrechtstreeks werk biedt. Het zeer geavanceerde onderzoek van de sector heeft belangrijke indirecte effecten opgeleverd in andere sectoren zoals elektronica, ruimtevaart en burgerluchtvaart, en zorgt voor groei en duizenden hooggekwalificeerde banen.

Om samenwerking te bevorderen en de efficiëntie van de sector te verhogen is de Commissie van plan de volgende initiatieven te nemen.

1. De interne markt voor defensie en veiligheid voltooien. Op basis van de twee bestaande richtlijnen over overheidsopdrachten op defensiegebied en defensiegerelateerde overdrachten binnen de EU (IP/07/1860) zal de Commissie ook marktverstoringen aanpakken en bijdragen tot meer leveringszekerheid tussen de lidstaten.

2. Het concurrentievermogen van de Europese industrie verbeteren. Hiervoor zal de Commissie een beleid inzake de defensie-industrie ontwikkelen op basis van twee belangrijke aspecten:

  • ondersteuning van het concurrentievermogen – onder meer door de ontwikkeling van "hybride normen" waarvan de veiligheids- en defensiemarkt profiteert, en door na te gaan hoe een Europees certificeringssysteem voor de luchtwaardigheid van militaire toestellen kan worden opgezet;

  • ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen – onder meer door een Europees strategisch clusterpartnerschap op te zetten om banden te scheppen met andere clusters en defensiegerelateerde kleine en middelgrote ondernemingen in de wereldwijde concurrentie te ondersteunen.

3. Civiel-militaire synergieën benutten. Civiel-militaire synergieën zo veel mogelijk benutten om het geld van de Europese belastingbetalers zo efficiënt mogelijk te besteden, in het bijzonder door:

  1. de inspanningen te concentreren op mogelijke kruisbestuiving van civiel en militair onderzoek en het door de ruimte geboden potentieel voor tweeërlei gebruik;

  2. de strijdkrachten te helpen hun energieverbruik te beperken.

4. Nieuwe mogelijkheden verkennen. Het strategische debat in Europa stimuleren en het pad effenen voor meer en hechtere Europese samenwerking, in het bijzonder door:

  1. de mogelijkheid te beoordelen van vermogens voor tweeërlei gebruik waarvan de EU eigenaar is, die voor bepaalde veiligheidsaspecten de nationale vermogens zouden kunnen aanvullen en de krachten doeltreffend en rendabel zouden kunnen vermenigvuldigen;

  2. voorstellen te doen over de ondersteuning van onderzoek met betrekking tot het GVDB op die gebieden waar de behoefte aan Europese defensievermogens het grootst is.

Achtergrond - Wie zou ervan profiteren en hoe?

De lidstaten zullen tijd en geld besparen dankzij de Europese normen en certificering, ondersteuning van clusters, specialisatie wat de taakverdeling betreft, gezamenlijk onderzoek en collectieve aankopen, energiezuiniger legers en efficiënter gebruik van ruimtevaartinfrastructuur.

Europese defensiegerelateerde ondernemingen, waaronder kleine en middelgrote ondernemingen, zullen baat hebben bij een betere toegang tot andere markten binnen of buiten de EU, schaalvoordelen door meer standaardisatie en certificering en een betere toegang tot EU-financiering.

De Europese belastingbetalers zullen profiteren van efficiëntere defensie-uitgaven, minder overlappingen tussen civiele en militaire O&O-inspanningen en efficiënter gebruik van ruimtevaartinfrastructuur. En de verkleinde energievoetafdruk van Europa's strijdkrachten zal dan weer ten goede komen aan het milieu.

De mededeling vormt de bijdrage van de Commissie aan het volgende debat van de Europese Raad over defensie in december 2013, overeenkomstig de conclusies van de Raad van 14 december 2012. In oktober 2012 kondigde de Commissie aan dat zij een strategie voor de Europese defensiesector zou voorbereiden. De taskforce defensie van de Commissie, die in 2011 werd opgericht, speelt een belangrijke rol in dit proces. Het Europees Defensieagentschap (EDA) en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) zijn nauw betrokken bij het werk van de taskforce.

Meer informatie:

Mededeling

Defensie-industrie - Samenwerken om de Europese defensie te versterken

Overheidsopdrachten op defensiegebied

Interne defensiemarkt van de EU wordt geleidelijk opengesteld

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 22953070

Carlo Corazza +32 22951752 Twitter: @ECspokesCorazza

Chantal Hughes +32 22964450


Side Bar