Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 24. juli 2013

Mod en mere konkurrencedygtig og effektiv europæisk forsvars- og sikkerhedssektor

Et mere indflydelsesrigt Europa har brug for en stærk og aktiv fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, som til gengæld kræver en mere konkurrencedygtig og effektiv forsvars- og sikkerhedssektor. De successive nedskæringsrunder i forsvarsbudgetterne og den fortsatte opsplitning af forsvarsmarkedet i Europa er en trussel mod Europas evne til at fastholde en effektiv forsvarskapacitet og en konkurrencedygtig forsvarsindustri. Europas evne til at klare de nye sikkerhedsudfordringer på en uafhængig og effektiv måde kompromitteres også. Derfor har Europa-Kommissionen i dag fremlagt en meddelelse med en handlingsplan med henblik på at forbedre effektiviteten og konkurrenceevnen inden for EU’s sikkerheds- og forsvarsområde. Meddelelsen indeholder foranstaltninger, der skal styrke det indre marked på forsvarsområdet, fremme en mere konkurrencedygtig forsvarsindustri og synergier mellem civil og militær forskning. Derudover beskæftiger meddelelsen sig også med muligheder inden for andre områder, f.eks. energi, rumfart og kapaciteter med dobbelt anvendelse. Kommissionen opfordrer stats- og regeringscheferne til at drøfte denne meddelelse på Det Europæiske Råds møde i december 2013 sammen med den rapport, der blev udarbejdet af den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. (MEMO/13/722)

Formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, udtalte: "Vi opnår ikke den betydning på verdensplan, som vi ønsker, uden en fælles forsvarspolitik. For at støtte den er vi nødt til at styrke vores sikkerheds- og forsvarssektor. I tider med knappe ressourcer er samarbejde altafgørende, og vi nødt til at sørge for, at ambitioner, indsats og ressourcer matcher hinanden og undgå, at programmerne overlapper hinanden. Tiden er inde til mere samspil og til øget forpligtelse og engagement i forsvars­samarbejde. Det er det, jeg ser frem til på Det Europæiske Råds møde i december".

Europa-Kommissionens næstformand, Antonio Tajani, som er kommissær for erhvervsliv og iværksætteri, udtalte: "Der er en række alvorlige udfordringer, som Europas forsvarsindustri og industrielle basis står over for, som undermineres af manglen på nye programmer. Hvis Europa skal fastholde den industrielle kapacitet med henblik på at opfylde vores fremtidige militære kapacitetsbehov og således understøtte en troværdig fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), er det nødvendigt med en fælles europæisk indsats. Det er også klart, at en håndtering af industri- og markedsspørgsmål kun vil have begrænset virkning, hvis der ikke findes en omfattende europæisk aftale. Det er altafgørende, at den europæiske forsvarsindustri fortsat er et førende center på verdensplan for fremstillingsvirksomhed og innovation, som skaber højt kvalificerede job og vækst. Dette er formålet med den plan, som vi præsenterede i dag."

Ifølge Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, har "Europa brug for en troværdig FSFP for at garantere sin egen sikkerhed og leve op til sit ansvar på verdensplan. For at gøre denne FSFP effektiv, skal vi også styrke vores forsvarsindustri og -markeder. Især i tider med budgetstramninger er det nødvendigt med mere samarbejde og integration for at blive mere effektiv. Forsvaret er stadig et område under national suverænitet, og medlemsstaterne har selvfølgelig det afgørende ord på dette område. Kommissionen kan dog støtte dem og anvende sine politikker for at styrke sektoren. Denne meddelelse illustrerer tydeligt dette forhold. Den vil indgå i Det Europæiske Råd i december og være rettesnor for EU’s indsats i de kommende år."

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/ næstformand i Kommissionen, Catherine Ashton udtalte: "Den Europæiske Union ønsker at optræde som sikkerhedsgarant over for sine naboer og på verdensplan både for at beskytte sine egne interesser og bidrage til international fred og sikkerhed. For at kunne gøre dette har vi brug for kapaciteter, og for at have kapaciteter er det vigtigt at have en sund industriel basis. Det er også vigtigt med hensyn til job, vækst og innovation. Det Europæiske Råd i december 2013 er et oplagt tidspunkt at drøfte fremtidens sikkerhed og forsvar i Europa, og Kommissionen yder et stort bidrag til det, der skal være en kollektiv indsats, og som involverer medlemsstaterne, tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA)."

Hvorfor skal der træffes foranstaltninger på EU-niveau?

Det er klart, at udvikling og opretholdelse af de følsomme teknologier og kapaciteter, der kræves i fremtiden, bevæger sig ud over medlemsstaternes evne til at opnå dette individuelt. Forsvars- og sikkerhedsområdet hører hovedsageligt under medlemsstaternes kompetence, men det er Kommissionens opfattelse, at der kan gøres mere for at fremme europæisk samarbejde.

Det er især vigtigt, fordi den nuværende krise rammer en industri hårdt, som er af strategisk betydning for Europa som helhed. Det er også en vigtig industrisektor med en omsætning på 96 mia. EUR alene i 2012 med ca. 400 000 beskæftigede, og den skaber op til 960 000 indirekte arbejdspladser. Den banebrydende forskning har medført betydelige afsmittende virkninger på andre sektorer, f.eks. inden for elektronik, rumfart og civil luftfart, og den skaber vækst og dermed tusindvis af højtkvalificerede job.

Med henblik på at fremme samarbejdet og øge effektiviteten inden for sektoren, agter Kommissionen at iværksætte følgende initiativer:

1. Gennemføre det indre marked for forsvar og sikkerhed. På baggrund af de to eksisterende direktiver om offentlige indkøb inden for forsvarsområdet og overførsler af forsvarsrelaterede produkter inden for EU (IP/07/1860) vil Kommissionen også beskæftige sig med markedsforvridninger og bidrage til at forbedre forsyningssikkerheden mellem medlemsstaterne.

2. Styrke den europæiske industris konkurrenceevne. Til dette formål vil Kommissionen udarbejde en forsvarsindustripolitik, der er baseret på to nøgleområder:

  • Støtte til konkurrenceevnen — herunder udvikling af "hybride standarder" til fordel for sikkerheds- og forsvarsmarkeder og undersøgelse af mulighederne for at udvikle en europæisk certificeringsordning for militær luftdygtighed.

  • Støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV) — herunder udviklingen af et europæisk strategisk partnerskab for klynger for at skabe kontakter til andre klynger og støtte forsvarsrelaterede SMV’er i global konkurrence.

3. Udnyttelse af civile militære synergier. Udnytte civile militære synergier i videst muligt omfang for at sikre den mest effektive anvendelse af de europæiske skatteborgeres ressourcer. Især ved at:

  • koncentrere bestræbelserne om muligt samspil mellem civil og militær forskning og potentialet i forbindelse med dobbelt anvendelse inden for rumfart

  • og bistå de væbnede styrker med at reducere deres energiforbrug.

4. Undersøgelse af nye muligheder. Fremme den strategiske debat i Europa og forberede et øget og intensivere europæisk samarbejde. Især ved at:

  • vurdere muligheden for kapaciteter med dobbelt anvendelse, der er ejet af EU, og som på særlige sikkerhedsområder kan supplere nationale kapaciteter og blive effektive og omkostningseffektive styrkeforøgende kapaciteter

  • foreslå metoder til at støtte FSFP-relateret forskning på de områder, hvor EU’s forsvarskapaciteter er mest nødvendige.

Baggrund — Hvem vil forslaget gavne og hvordan?

Medlemsstaterne vil spare tid og penge gennem europæiske standarder og certificering, støtte til klynger, rollemæssig specialisering, fælles forskning og offentlige indkøb, væbnede styrker, der er mere energieffektive, og effektiv brug af fysisk infrastruktur.

Europæiske forsvarsrelaterede virksomheder, herunder SMV'er, vil vinde ved bedre adgang til andre markeder, enten inden for eller uden for EU, stordriftsfordele gennem mere standardisering og certificering samt forbedret adgang til EU-finansiering.

De europæiske skatteydere vil få gavn af forsvarsudgifter, der er mere effektive, mindre overlapning inden for FoU for så vidt angår den civile og militære indsats og en mere effektiv anvendelse af infrastruktur i forbindelse med rummet. Også miljøet vil få gavn af det reducerede energiforbrug hos EU’s væbnede styrker.

Meddelelsen er Kommissionens bidrag til det kommende Europæiske Råds forsvars­debat i december 2013 i overensstemmelse med Rådets konklusioner af 14. december 2012. I oktober 2012 meddelte Kommissionen, at den havde til hensigt at udarbejde en strategi for Europas forsvarssektor. Kommissionens taskforce på forsvarsområdet, der blev nedsat i 2011, spiller en central rolle i denne proces, og Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) og tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) er tæt knyttet til taskforcens arbejde.

Yderligere oplysninger:

Meddelelse

Defence industry - Working together to Support Europe's Defence

Defence procurement

EU internal defence market is opening slowly

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)


Side Bar