Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 24. července 2013

Konkurenceschopnější a efektivnější odvětví evropské obrany a bezpečnosti

Jestliže chce Evropa posílit svůj vliv, potřebuje silnou a aktivní společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, která zase vyžaduje konkurenceschopnější a efektivnější odvětví obrany a bezpečnosti. Několik po sobě jdoucích škrtů v rozpočtech na obranu a přetrvávající roztříštěnost evropských obranných trhů ohrožuje schopnost našeho kontinentu udržet si účinné obranné schopnosti a konkurenceschopný obranný průmysl. To rovněž ohrožuje schopnost Evropy samostatně a efektivně řešit nové bezpečnostní hrozby. Proto dnes Komise představila sdělení, které obsahuje akční plán zaměřený na posílení efektivity a konkurenceschopnosti evropských odvětví obrany a bezpečnosti. Ve sdělení jsou uvedena opatření k posílení vnitřního trhu s obrannými zařízeními, podpoře konkurenceschopnějšího obranného průmyslu a rozvíjení synergií mezi civilním a vojenským výzkumem. Sdělení se navíc zabývá také možnostmi v jiných oblastech, jako je energetika, kosmický výzkum a kapacity dvojího užití. Komise vyzývá hlavní představitele států a vlád, aby o tomto sdělení a také o zprávě připravené vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku diskutovali během zasedání Evropské rady v prosinci 2013. (MEMO/13/722)

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso prohlásil: „Bez společné obranné politiky nebudeme mít ve světě potřebnou váhu. Abychom tuto politiku podpořili, musíme posílit náš obranný a bezpečnostní sektor. V době, kdy zakoušíme nedostatek zdrojů, je spolupráce klíčová a k dosažení našich cílů musíme využít přiměřených prostředků, abychom se vyhnuli zdvojování programů. Nadešel čas, abychom dělali více věcí společně a abychom se zavázali k větší spolupráci v oblasti obrany a podnikli v tomto směru příslušné kroky. A já se těším, že právě toho budu svědkem během prosincového zasedání Evropské rady.“

Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za průmysl a podnikání, uvedl: „Evropský obranný průmysl a průmyslová základna, která je oslabena nedostatkem nových programů, se potýkají s několika závažnými problémy. Má-li Evropa udržet průmyslovou kapacitu postačující k uspokojení našich budoucích potřeb v oblasti vojenských schopností, což by posílilo důvěryhodnost společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), je nutné podniknout společná opatření. Pokud však nedojde k zásadní dohodě na evropské úrovni, je zřejmé, že řešení průmyslových a tržních problémů bude mít pouze omezený dopad. Je životně důležité, aby evropský obranný průmysl zůstal vedoucím světovým střediskem výroby a inovací a vytvářel vysoce kvalifikovaná pracovní místa a růst. To je záměrem plánu, který jsme dnes představili.“

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Pro zajištění své vlastní bezpečnosti a zhoštění se svých povinností ve světě potřebuje Evropa důvěryhodnou SBOP. Aby byla tato SBOP efektivní, musíme posílit náš obranný průmysl a naše obranné trhy. Zejména v době rozpočtových omezení to bude vyžadovat větší spolupráci a integraci s cílem dosáhnout vyšší efektivity. Obrana stále zůstává doménou státní svrchovanosti a členské státy jsou v této oblasti přirozeně vedoucími činiteli. Komise jim však může poskytnout podporu a mobilizovat své politiky za účelem posílení odvětví obrany. Toto sdělení je toho názorným příkladem. Bude přínosem pro zasedání Evropské rady v prosinci a poskytne vodítko pro naše kroky v nadcházejících letech.“

Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise Catherine Ashtonová uvedla: „EU má ambice vystupovat jako garant bezpečnosti, a to jak ve svém sousedství, tak v celosvětovém měřítku, s cílem chránit své vlastní zájmy a přispívat k mezinárodnímu míru a bezpečnosti. K tomu potřebujeme kapacity. A abychom tyto kapacity měli, je zásadně důležité mít zdravou průmyslovou základnu. To je důležité rovněž ve vztahu k pracovním příležitostem, růstu a inovacím. Zasedání Evropské rady v prosinci 2013 je důležitým momentem pro diskuzi o budoucnosti obrany a bezpečnosti v Evropě a Komise významnou měrou přispívá ke společným snahám, kterých by se měly účastnit členské státy, ESVČ a Evropská obranná agentura.“

Proč musí jednat EU?

Je jasné, že není v silách jednotlivých členských států samostatně vyvinout a udržovat nejdůležitější technologie a schopnosti nezbytné pro budoucnost. Ačkoliv obrana a bezpečnost jsou i nadále řešeny primárně v rámci vnitrostátních kompetencí, Komise se domnívá, že pro prosazení evropské spolupráce je možné udělat více.

To nabývá na významu zvláště proto, že současná krize vážně zasáhla sektor, který je strategicky důležitý pro Evropu jako celek. Jde současně o důležité průmyslové odvětví s obratem 96 miliard EUR za rok 2012, které zaměstnává přibližně 400 000 osob a vytváří až 960 000 dalších, souvisejících pracovních míst. Špičkový výzkum v této oblasti měl významný nepřímý dopad v jiných odvětvích, jako je elektronika, vesmírné lety a civilní letectví, a přináší růst a tisíce vysoce kvalifikovaných pracovních míst.

Aby podpořila spolupráci a posílila efektivitu odvětví, chystá Komise následující iniciativy:

1. Dokončení vnitřního trhu pro obranu a bezpečnost. Na základě dvou stávajících směrnic o veřejných zakázkách v oblasti obrany a o transferech pro obranné účely uvnitř EU (IP/07/1860) se bude Komise rovněž zabývat narušováním trhu a bude přispívat ke zvýšení bezpečnosti dodávek mezi členskými státy.

2. Posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Za tímto účelem Komise vyvine politiku v oblasti obranného průmyslu založenou na dvou klíčových prvcích:

  • Podpora konkurenceschopnosti – včetně vývoje „hybridních standardů“ pro bezpečnostní a obranné trhy a přezkoumání možností vývoje evropského certifikačního systému pro vojenskou letovou způsobilost.

  • Podpora malých a středních podniků – včetně vývoje evropského partnerství strategických seskupení s cílem poskytnout spojení s ostatními seskupeními a podpořit malé a střední podniky v oblasti obrany v celosvětové konkurenci.

3. Využití synergií mezi civilním a vojenským sektorem. Využít v co největší míře synergie mezi civilním a vojenským sektorem s cílem zajistit co nejefektivnější využívání prostředků evropských daňových poplatníků.  A to zejména prostřednictvím:

  • soustředění snah na případné vzájemné obohacování mezi civilním a vojenským výzkumem a na potenciál vesmíru pro dvojí využití;

  • pomoci ozbrojeným silám snížit jejich spotřebu energie.

4. Prozkoumání nových možností. Posunout strategickou diskusi v Evropě kupředu a připravit půdu pro silnější a hlubší evropskou spolupráci. A to zejména prostřednictvím:

  • posouzení případných kapacit dvojího využití ve vlastnictví EU, které by mohly v určitých oblastech bezpečnosti doplňovat vnitrostátní kapacity a stát se efektivními a hospodárnými prostředky ke znásobení síly;

  • navržení způsobů podpory výzkumu souvisejícího se SBOP v oblastech, kde jsou obranné schopnosti EU potřebné nejvíce.

Souvislosti – kdo z toho bude mít prospěch a jak?

Členské státy ušetří čas a peníze díky evropským normám a certifikaci, podpůrným seskupením, specializaci úloh, společnému výzkumu a nákupu, energeticky efektivnějším armádám a účinnějšímu využití vesmírné infrastruktury.

Evropské společnosti v odvětví obrany, včetně malých a středních podniků, budou těžit z lepšího přístupu na jiné trhy, ať už uvnitř EU nebo mimo ni, úspor z rozsahu díky intenzivnější normalizaci a certifikaci a z lepšího přístupu k finančním prostředkům EU.

Evropští daňoví poplatníci budou mít prospěch z efektivnějšího utrácení prostředků na obranu, méně častého zdvojování úsilí civilního a vojenského sektoru v oblasti výzkumu a vývoje, účinnějšího využívání vesmírné infrastruktury a přínosem pro životní prostředí bude snížená energetická stopa evropských ozbrojených sil.

Toto sdělení bude příspěvkem Komise v rámci nadcházející debaty o obraně během zasedání Evropské rady v prosinci 2013 v souladu se závěry Rady ze dne 14. prosince 2012. V říjnu 2012 Komise oznámila, že připraví strategii pro evropské odvětví obrany. Pracovní skupina pro obranu založená v roce 2011 plní v tomto procesu klíčovou úlohu a Evropská obranná agentura (EDA) a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) jsou s činností pracovní skupiny úzce spojeny.

Další informace:

Sdělení

Obranný průmysl – Společně bráníme Evropu

Veřejné zakázky v oblasti obrany

Vnitřní obranný trh EU se otevírá pomalu

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Carlo Corazza (+32 22951752) Twitter: @ECspokesCorazza

Chantal Hughes (+32 22964450)


Side Bar