Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 24 юли 2013 г.

Към по-конкурентоспособен и по-ефективен европейски сектор на отбраната и сигурността

За да бъде по-влиятелна, Европа се нуждае от силна и активна обща външна политика и политика на сигурност, което от своя страна изисква по-конкурентоспособен и по-ефективен сектор на отбраната и сигурността. Предприетите неколкократно съкращения на бюджетите за отбрана и продължаващата разпокъсаност на пазарите в областта на отбраната в Европа застрашават европейския капацитет за поддържане на ефективна отбранителна способност и конкурентоспособността на отбранителната промишленост. Те подкопават и способността на Европа да посреща самостоятелно и ефективно новите предизвикателства, свързани със сигурността. Ето защо днес Европейската комисия представи съобщение, в което излага план за действие за засилване на ефективността и конкурентоспособността на европейския сектор на отбраната и сигурността. В съобщението се предвиждат мерки за укрепване на вътрешния пазар в областта на отбраната, за повишаване на конкурентоспособността на отбранителната промишленост и за засилване на полезното взаимодействие между научноизследователските дейности за граждански и за военни цели. В допълнение в съобщението се проучват варианти за действие в редица други области, като енергетиката, космическите изследвания и капацитета с двойна употреба. Комисията приканва държавните и правителствените ръководители да обсъдят съобщението по време на заседанието на Европейския съвет през декември 2013 г. заедно с доклада, изготвен от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. (MEMO/13/722)

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Не можем да имаме необходимата тежест пред света, без да имаме обща отбранителна политика. За да я отстояваме, е необходимо да укрепим нашия сектор на отбраната и сигурността. В условия на ограничения сътрудничеството е от решаващо значение и е необходимо да постигнем баланс между амбициите и ресурсите, за да избегнем дублирането на програми. Време е да постигаме повече заедно, време е да се ангажираме и да бъдем съпричастни към едно по-широкообхватно сътрудничество в областта на отбраната. Ето това очаквам да видя по време на Европейския съвет през декември“.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни отбеляза: „Свидетели сме на редица сериозни предизвикателства пред европейската отбранителна и промишлена база, чиито основи се подкопават поради липсата на нови програми. Нужно е съгласувано действие на европейско равнище, ако искаме Европа да съхрани промишления си капацитет, за да съумеем да посрещаме бъдещите си нужди във военната област и по този начин да подкрепяме воденето на вдъхваща доверие обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО). Също така е ясно, че без трайна договореност на европейско равнище действията, насочени единствено към въпросите в сферата на промишлеността и пазарите, ще имат ограничено въздействие. От изключително важно значение е европейската отбранителна промишленост да продължи да бъде водещ световен център за производство и иновации, източник на растеж и на работни места за висококвалифицирани специалисти. Това са целите, заложени в плана, който представяме днес“.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние посочи: „Европа се нуждае от вдъхваща доверие ОПСО, за да гарантира собствената си сигурност и да поема отговорността си в световен план. За да бъде тази политика ефективна, трябва да укрепим нашите отбранителни промишлени отрасли и пазари. Особено в условия на бюджетни ограничения за това се изискват по-добро сътрудничество и по-голяма интеграция, чрез които да постигнем по-голяма ефикасност. Отбраната все още е въпрос на национален суверенитет и естествено водещата роля в тези усилия е на държавите членки. Комисията обаче може да им окаже съдействие и да насочи политиките си към укрепването на сектора. Настоящото съобщение е красноречив пример за това. То ще допринесе за дискусиите по време на Европейския съвет през декември и ще направлява действията ни през следващите години“.

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията Катрин Аштън заяви:ЕС си поставя за цел да действа като фактор за сигурност, както в съседство, така и в световен план, за да защитава нашите общи интереси, като същевременно допринася за международния мир и сигурност. За да можем да го постигнем, се нуждаем от капацитет, а за да имаме капацитет, от решаващо значение е да разполагаме със стабилна промишлена база. Това е и много важно с оглед на работните места, растежа и иновациите. Европейският съвет през декември 2013 г. е важен момент за обсъждане на бъдещето на сигурността и отбраната в Европа и Комисията дава сериозен принос към това, което е необходимо да се превърне в колективно усилие, предприето от държавите членки, ЕСВД и Европейската агенция по отбрана“.

Защо са необходими действия от страна на ЕС?

Очевидно е, че разработването и поддържането на необходимите с оглед на бъдещето ключови технологии и капацитет надхвърлят възможностите на отделните държави членки. Независимо от факта, че отбраната и сигурността продължават да бъдат основно въпрос от националната компетентност, Комисията е убедена, че има какво да се направи за насърчаване на европейското сътрудничество.

Това придоби особена значимост след тежкия удар, който настоящата криза нанесе на този сектор от стратегическо значение за Европа като цяло. Той е и крупен промишлен сектор, чийто оборот само за 2012 г. възлиза на 96 млрд. евро. Секторът осигурява пряка заетост на около 400 000 души, а непряко генерира до 960 000 други работни места. Осъществяваните в неговите рамки авангардни научни изследвания оказват значително непряко въздействие върху други сектори, като напр. електрониката, космическите изследвания и гражданското въздухоплаване, и осигуряват растеж и хиляди работни места за висококвалифицирани специалисти.

С цел засилване на сътрудничеството в сектора и повишаване на неговата ефикасност Комисията възнамерява да предприеме следните инициативи:

1. Завършване изграждането на вътрешния пазар в областта на отбраната и сигурността. Въз основа на двете съществуващи директиви относно възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и относно трансфера на продукти, свързани с отбраната, в рамките на ЕС (IP/07/1860), Комисията ще предприеме действия и срещу изкривяването на пазарните условия и ще допринесе за повишаване на сигурността на доставките между държавите членки.

2. Укрепване на конкурентоспособността на европейската промишленост. За тази цел Комисията ще разработи политика в областта на отбранителната промишленост с две основни направления:

  • подкрепа за конкурентоспособността — включително разработване на „хибридни стандарти“, от които да се възползват пазарите в областта на сигурността и отбраната, и проучване на начините за разработване на европейска система за сертифициране за летателната годност на военновъздушния флот;

  • подкрепа за МСП — включително разработване на стратегическо партньорство на европейски клъстери, за да се изградят връзки с други клъстери и да се окаже подкрепа за работещите в областта на отбраната МСП в контекста на световната конкуренция.

3. Използване на възможностите, произтичащи от полезното взаимодействие между гражданската и военната сфера. Целта е да се използва в максимална степен полезното взаимодействие между гражданската и военната сфера, за да се осигури възможно най-ефикасно изразходване на средствата на европейските данъкоплатци, по-специално посредством:

  • насочване на усилията към  евентуален взаимнополезен обмен при научните изследвания за граждански и за военни цели и към потенциала за двойна употреба на космическото пространство;

  • подпомагане на въоръжените сили да намалят своето енергопотребление.

4. Проучване на нови пътища. Необходимо е да се даде тласък на стратегическите дебати в Европа и да се подготви почвата за по-широкообхватно и по-задълбочено европейско сътрудничество , по-специално посредством:

  • оценяване на възможностите на притежавания от ЕС капацитет с двойна употреба, който може да допълва в определени области, свързани със сигурността, националния капацитет и да се превърне в ефикасен и икономически ефективен мултиплициращ фактор;

  • предлагане на начини за оказване на подкрепа за свързаните с ОПСО научни изследвания в области, в които отбранителният капацитет на ЕС е най-необходим.

Контекст — за кого и каква ще бъде ползата?

Държавите членки ще пестят време и средства чрез европейски стандарти и сертифициране, подкрепа за клъстерите, функционална специализация, съвместно провеждане на научни изследвания и на възлагане на поръчки, по-ефективни в енергиен аспект армии и ефикасно използване на космическите инфраструктури.

Европейските дружества, работещи в областта на отбраната, включително МСП, ще спечелят от: по-добър достъп до пазарите — както в рамките на ЕС, така и извън тях; икономии от мащаба, постигани чрез стандартизацията и сертификацията; по-добър достъп до финансиране от ЕС.

За европейските данъкоплатци ползи ще произтекат от: по-ефективно разходване на средствата за отбрана; намаляване на дублирането на научноизследователската и развойната дейност за граждански и за военни цели; по-ефикасно използване на космическата инфраструктура. За околната среда ползите ще дойдат от постигането на намален енергиен отпечатък от страна на европейските въоръжени сили.

Съобщението ще представлява приносът на Комисията към предстоящия през декември 2013 г. дебат по въпросите на отбраната в рамките на Европейския съвет в съответствие със заключенията на Съвета от 14 декември 2012 г. През октомври 2012 г. Комисията заяви намерението си да изготви стратегия за европейския сектор на отбраната. Основната роля в този процес е на работната група на Комисията по въпросите на отбраната, създадена през 2011 г., която осъществява дейността си в тясно взаимодействие с Европейската агенция по отбрана (ЕАО) и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД).

За повече информация:

Съобщение

Отбранителната промишленост - да работим заедно в подкрепа на европейската отбрана

Възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната

Бавно отваряне на вътрешния пазар на ЕС в областта на отбраната

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Туитър: @ECspokesCorazza

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)


Side Bar