Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 juli 2013

Snellere en eenvoudigere steun na rampen door hervorming van het EU-Solidariteitsfonds

Johannes Hahn, Europees commissaris voor Regionaal Beleid, heeft vandaag een voorstel voor de hervorming van het EU-Solidariteitsfonds bekendgemaakt. Dankzij de vandaag door de Commissie goedgekeurde plannen zal het fonds sneller kunnen reageren, en met duidelijker criteria om uit te maken wie voor steun in aanmerking komt zal het gemakkelijker worden een beroep te doen op het fonds.

Sinds de oprichting in 2002 is het Solidariteitsfonds bij 52 rampen in heel Europa in actie gekomen, onder meer bij aardbevingen, bosbranden, droogte, stormen en overstromingen. 23 landen ontvingen voor meer dan 3,2 miljard euro steun. Als de huidige voorstellen door het Europees Parlement en de lidstaten van de EU worden goedgekeurd, zullen landen en regio's die door een ramp worden getroffen op een beter functionerend Solidariteitsfonds kunnen rekenen.

Commissaris Hahn verklaarde: "We moeten sneller reageren wanneer lidstaten na rampen hulp nodig hebben voor wederopbouw en herstel. Het voorstel van de Europese Commissie is een duidelijke uiting van solidariteit die erop gericht is de Europese regio’s of landen hulp te bieden wanneer ze die het meest nodig hebben. De door ons goedgekeurde wijzigingen zullen het Solidariteitsfonds sneller inzetbaar, duidelijker en eenvoudiger maken. De landen zullen ook worden aangemoedigd om meer inspanningen te leveren om rampen in de eerste plaats te voorkomen en te beheersen. Ik spoor het Europees Parlement en de lidstaten nu aan om deze plannen goed te keuren en het Solidariteitsfonds snel om te vormen tot een efficiënter en effectiever instrument.”

Met het nieuwe wetgevingsvoorstel worden de bestaande regels vereenvoudigd, zodat de hulp sneller kan worden uitbetaald dan nu het geval is. De plannen voorzien voor het eerst ook in de mogelijkheid om voorschotten te betalen. Er wordt duidelijker aangegeven wie en wat voor steun in aanmerking zal komen, vooral bij regionale rampen. Bovendien worden de lidstaten door de hervorming gestimuleerd om rampenpreventie en strategieën voor risicobeheer hoger op de agenda te plaatsen. De beginselen van het fonds blijven ongewijzigd en de financiering ervan blijft buiten de normale EU-begroting.

Belangrijke hervormingen:

  • een duidelijker toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds, dat wordt beperkt tot natuurrampen en wordt uitgebreid tot droogte;

  • duidelijker voorschriften inzake subsidiabiliteit voor regionale rampen door de invoering van één enkele schadedrempel voor hulp, namelijk 1,5 % van het regionale bbp;

  • voor het eerst de mogelijkheid om voorschotten te betalen: 10 % van de verwachte bijdrage, met een maximum van 30 miljoen euro;

  • een kortere administratieve procedure door de goedkeurings- en uitvoeringsfase samen te voegen tot één overeenkomst;

  • de invoering van maatregelen om strategieën voor rampenpreventie te bevorderen: rapportageverplichtingen en de mogelijkheid om de toekenning van steun aan voorwaarden te onderwerpen.

Achtergrond

Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) is opgericht om hulp te verlenen aan de lidstaten van de EU en de toetredende landen door financiële steun te geven na grote natuurrampen. Het fonds werd opgericht naar aanleiding van de zware overstromingen in Midden-Europa in de zomer van 2002. Lijst van alle bijdragen uit het SFEU

In principe ondersteunt het fonds enkel door de overheid uitgevoerde noodmaatregelen. Door particulieren opgelopen schade of inkomensverlies wordt door het fonds niet gedekt.

Op 6 oktober 2011 publiceerde de Commissie een mededeling over de toekomst van het Solidariteitsfonds. De verordening tot wijziging van het Europees Solidariteitsfonds werd vandaag (25 juli) door de Commissie voorgesteld. Zij wordt nu voor goedkeuring aan het Europees Parlement en de Raad voorgelegd.

Meer informatie

MEMO/13/723

Solidariteitsfonds van de EU

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Contact:

Shirin Wheeler (+32 22966565) mobiel (+32 460766565)

Annemarie Huber (+32 22993310) mobiel (+32 460793310)


Side Bar