Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 25. jūlijā

Paātrināta un vienkāršota procedūra atbalsta piešķiršanai no ES Solidaritātes fonda pēc dabas katastrofām

Eiropas reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns šodien nāca klajā ar priekšlikumu reformēt ES Solidaritātes fondu. Eiropas Komisijas šodien pieņemtie plāni paredz uzlabot fonda reaģētspēju un vienkāršot tā izmantošanu, nosakot skaidrākus kritērijus atbalsta saņemšanai.

Kopš tā izveides 2002. gadā Solidaritātes fonds ir sniedzis palīdzību 52 dabas katastrofu seku likvidēšanai visā Eiropā, tostarp pēc zemestrīcēm, mežu ugunsgrēkiem, sausuma periodiem, vētrām un plūdiem. Līdz šim atbalsts sniegts 23 valstīm, un tā kopējais apjoms pārsniedz 3,2 miljardus eiro. Ja Eiropas Parlaments un ES dalībvalstis apstiprinās šodien iesniegtos priekšlikumus, katastrofu skartās valstis un reģioni var sagaidīt ievērojamus Solidaritātes fonda darbības uzlabojumus.

Komisārs Johannes Hāns sacīja: "Ir jāuzlabo spēja reaģēt situācijās, kad valstīm nepieciešama palīdzība, lai atgūtos pēc dabas katastrofām. Eiropas Komisijas priekšlikums ir skaidrs solidaritātes apliecinājums attiecībā uz palīdzības sniegšanu Eiropas reģioniem vai valstīm, kad šāds atbalsts tām visvairāk ir nepieciešams. Ierosinātās pārmaiņas paātrinās un vienkāršos Solidaritātes fonda darbību, kā arī padarīs to saprotamāku. Turklāt valstis tiks aicinātas pielikt lielākus pūliņus, lai novērstu un pārvarētu katastrofas. Vēlos aicināt Eiropas Parlamentu un dalībvalstis apstiprināt šos plānus, lai bez liekas kavēšanās padarītu Solidaritātes fonda darbību pilnvērtīgāku un lietderīgāku."

Jaunā tiesību akta priekšlikumā vienkāršoti esošie noteikumi, paredzot, ka finansiālās palīdzības izmaksa noritēs ātrāk nekā šobrīd. Kā jauninājums plānos pirmo reizi ietverta iespēja saņemt avansa maksājumus. Tajos skaidrāk noteikts, kurš un kas ir tiesīgs saņemt atbalstu, jo īpaši reģionālo katastrofu gadījumā. Reforma arī rosina valstis pievērst lielāku uzmanību katastrofu novēršanas un riska pārvaldības stratēģijām. Fonda darbības principi paliek nemainīgi, un tas joprojām tiks finansēts ārpus parastā ES budžeta.

Galvenās reformas

  • Solidaritātes fonda darbības jomas precizēšana, ietverot tajā tikai dabas katastrofas, tostarp sausumu.

  • Skaidrāki noteikumi par tiesībām uz palīdzību reģionālu katastrofu gadījumā, kuros paredzēta vienota zaudējumu robežvērtība – 1,5 % no reģionālā IKP.

  • Pirmo reizi paredzēta iespēja saņemt avansa maksājumus 10 % apmērā no paredzētās summas, nepārsniedzot 30 miljonus eiro.

  • Administratīvās procedūras saīsināšana, apvienojot divus apstiprināšanas un īstenošanas posmus vienā nolīgumā.

  • Tādu pasākumu ieviešana, kas rosina katastrofu riska novēršanas stratēģiju izstrādi: ziņošanas prasības un iespējamie palīdzības piešķiršanas nosacījumi.

Vispārīga informācija

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (ESSF) tika izveidots, lai pēc lielām dabas katastrofām sniegtu finansiālu palīdzību ES dalībvalstīm un valstīm, kas uzsākušas sarunas par pievienošanos ES. Fonds tika izveidots 2002. gada vasarā, kad Centrāleiropā bija sākušies postoši plūdi. Visu ESSF piešķīrumu saraksts.

Faktiski fonda atbalsts paredzēts tikai publisko iestāžu veiktu ārkārtas pasākumu finansēšanai. Privātpersonā nodarītos zaudējumus un negūtos ienākumus no fonda līdzekļiem nevar segt.

2011. gada 6. oktobrī Komisija publicēja Paziņojumu par Solidaritātes fonda nākotni. Šodien (25. jūlijā) Komisija nāca klajā ar grozījumu regulu par Eiropas Solidaritātes fondu, kura tiks iesniegta pieņemšanai Eiropas Parlamentam un Padomei.

Plašāka informācija

MEMO/13/723

Eiropas Solidaritātes fonds

Twitter @EU_Regional, @JHahnEU

Kontaktpersonas:

Shirin Wheeler tālr. +32 2 296 65 65, mob. tālr. +32 4607 66565

Annemarie Huber tālr. +32 2 299 33 10, mob. tālr. +32 4607 93310


Side Bar