Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 25. července 2013

Zrychlit a zjednodušit poskytování podpory po katastrofách z Fondu solidarity EU

Evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn dnes představil návrh reformy Fondu solidarity EU. Díky plánům, které dnes Evropská komise přijala, bude fond lépe reagovat a díky jasně stanoveným kritériím pokud jde o to, kdo z něho může čerpat, bude jeho použití jednoduší.

Od svého zřízení v roce 2002 Fond solidarity reagoval na 52 katastrof napříč Evropou, včetně zemětřesení, lesních požárů, sucha, bouřek a záplav. Dvacet tři zemí obdrželo pomoc dosahující více než 3,2 miliardy EUR. PPokud Evropský parlament a členské státy EU dnešní návrhy schválí, země a regiony postižené katastrofou mohou očekávat výrazně zlepšení způsobu, jakým Fond solidarity funguje.

Komisař Hahn uvedl: „Musíme lépe reagovat v situacích, kdy státy potřebují pomoc při obnově a zotavení se po katastrofách. Návrh Evropské komise je jasným vyjádřením solidarity a snahy pomoci evropským regionům nebo státům v době, kdy to nejvíce potřebují. Změny, na kterých jsme se dohodli, způsob fungování Fondu solidarity urychlí, zpřehlední a zjednoduší jeho používání. Rovněž podnítí státy k tomu, aby v první řadě zvýšily své úsilí při prevenci a zvládání katastrof. Rád bych proto Evropský parlament a členské státy nyní vyzval, aby tyto plány schválily a neztrácely čas vytvářením Fondu solidarity, který by fungoval efektivněji a účinněji."

Nový legislativní návrh zjednodušuje stávající pravidla tak, aby mohla být pomoc vyplácena rychleji, než je tomu v současnosti. V plánech je také poprvé obsažena možnost vyplácení záloh. Jasněji se v nich stanoví, komu a na co je možné pomoc poskytnout, a to zejména v případě regionálních katastrof. Reforma dále podněcuje členské státy k tomu, aby věnovaly větší pozornost strategiím prevence katastrof a zvládání rizik. Principy fondu, stejně tak jako způsob jeho financování mimo běžný rozpočet EU, se nemění.

Klíčové reformy:

  • Upřesnění oblasti působnosti Fondu solidarity tím, že se omezí na přírodní katastrofy a rozšíří na sucha.

  • Jasnější pravidla týkající se způsobilosti pro pomoc v případě regionálních katastrof zavedením jednotného prahu výše škod na úrovni 1,5 % regionálního hrubého domácího produktu.

  • Poprvé zavedena možnost vyplácení záloh: 10 % předpokládané výše finanční pomoci s maximálním limitem 30 milionů EUR.

  • Zkrácení administrativních postupů spojením dvou etap schvalování a provádění do jedné dohody.

  • Zavedení opatření podporujících strategie na prevenci rizik katastrof: požadavky na předkládání zpráv a možné podmínky pro poskytnutí pomoc.

Souvislosti

Fond solidarity Evropské unie (FSEU) byl zřízen, aby podpořil členské státy EU a přistupující země prostřednictvím poskytování finanční pomoci po závažných přírodních katastrofách. Zřízení fondu bylo odezvou na rozsáhlé povodně ve střední Evropě v létě roku 2002. Seznam všech grantů FSEU

Pomoc z fondu je v zásadě omezena na financování záchranných opatření prováděných veřejnými orgány. Škoda, kterou utrpěly soukromé osoby, nebo ušlý zisk z fondu financovány být nemohou.

Dne 6. října 2011 Komise zveřejnila Sdělení o budoucnosti Fondu solidarity. Dnes (25. července) Komise předložila nařízení, kterým se mění nařízení o Fondu solidarity EU. To bude nyní předloženo Evropskému parlamentu a Radě ke schválení.

Další informace

MEMO/13/723

Fond solidarity EU

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Kontaktní osoby:

Shirin Wheeler (+32 229 66565) Mobil (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 229 93310) Mobil (+32 4607 93310)


Side Bar