Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 24 juli 2013

Årsrapporten om bedrägeribekämpning: kraftfulla åtgärder behövs för att skydda EU:s budget

Bedrägerierna mot EU:s budget ökade något under 2012 jämfört med 2011, enligt kommissionens årsrapport om skyddet av EU:s ekonomiska intressen. På utgiftssidan utsattes totalt 315 miljoner euro i EU-medel för bedrägerier, vilket motsvarar 0,25 procent av budgetens utgiftsdel. Detta kan jämföras med 295 miljoner euro året innan. Ökningen beror nästan helt på två fall av bedrägeri med stödet inför anslutningen, som omfattade stora belopp. På inkomstsidan av budgeten uppgick de misstänkta eller bekräftade bedrägerierna till 77,6 miljoner euro, vilket motsvarar 0,42 % av de totala traditionella egna medel som uppbars för 2012. Detta kan jämföras med 109 miljoner euro året innan.

Kommissionen tog flera viktiga initiativ under 2012 för att öka insatserna mot bedrägerier. Utöver genomförandet av den nya strategin mot bedrägerier (IP/13/530) gjorde man betydande framsteg i lagstiftningsarbetet, till exempel följande:

  • Förslaget om inrättande av en europeisk åklagarmyndighet (IP/13/709). Denna nya institution kommer att avsevärt stärka möjligheterna att utreda och åtala kriminella handlingar som påverkar EU:s budget.

  • Den nya Olafförordningen, som kommer att göra EU:s byrå för bedrägeribekämpning starkare (MEMO/13/651).

  • Ett meddelande om hur man ytterligare kan förbättra styrningen av Olaf, med utgångspunkt i den överenskomna reformen av Olaf och med beaktande av förslaget om en europeisk åklagarmyndighet (IP/13/709).

  • Förslaget om skydd för EU:s ekonomiska intressen genom straffrättsliga bestämmelser (IP/12/767). Genom att definitionerna av brott mot budgeten harmoniseras och minimipåföljder för sådana brott införs kan detta förslag också avsevärt bidra till att skydda tillgångar och avskräcka bedragare i hela EU.

Rapporten undersöker också vilka åtgärder medlemsländerna har vidtagit under 2012 för att skydda och försvara EU:s budget och lyfter fram det goda arbete som gjorts på många områden. Kommissionen understryker ändå behovet av att ytterligare harmonisera och stärka medlemsländernas strategier, så att bedrägeri bekämpas på ett likvärdigt sätt i hela EU. Den ger medlemsländerna ett antal rekommendationer för att förbättra förmågan att förebygga och avslöja bedrägerier.

– Kommissionen tar nu insatserna mot bedrägerier i EU till en ny nivå, säger Algirdas Šemeta, kommissionär med ansvar för skatter, tullar, statistik, revision och bedrägeribekämpning.De förslag vi har lagt fram under det gångna året — inte minst förslaget om en europeisk åklagarmyndighet — kan visa sig vara ett hårt slag för bedragare i hela Europa. Nu måste också medlemsländerna visa sitt engagemang i kampen mot bedrägerier mot EU:s budget. Jag vill uppmana dem att öka sina insatser på hemmaplan och stöda de nya åtgärderna på EU-nivå. Vartenda öre som bedragare tvingas betala tillbaka är pengar som kan användas för allmännyttiga ändamål.

Bakgrund

I överensstämmelse med kravet i artikel 325 i fördraget ger kommissionen ut en årlig rapport om skyddet av EU:s ekonomiska intressen för att rapportera de åtgärder som vidtagits för att bekämpa bedrägeri mot EU-medel. Genom detaljerade beskrivningar av nivån för antalet misstänkta och bekräftade bedrägerier som rapporterats av medlemsländer gällande hela EU-budgeten (både inkomster och utgifter) hjälper rapporten också till med att bedöma vilka områden som är mest riskutsatta, vilket i sin tur bidrar till målinriktade åtgärder på både EU-nivå och nationell nivå.

Utöver uppgifterna om rapporterade bedrägerier och oegentligheter, återkrav och finansiella korrigeringar samt rapporteringsnivåer i medlemsländerna väljer kommissionen och medlemsländerna också varje år ut ett område för en djupare analys. I år är det området jordbruk. Kommissionen konstaterar att det har gjorts förbättringar i de finansiella kontroll- och riskhanteringssystemen, till exempel bestämmelser och riktlinjer, administrativa förfaranden och samarbete mellan nationella myndigheter på detta område. De svar som medlemsländerna skickat in bekräftar ändå en svaghet som påpekats redan tidigare, nämligen att medlemsländerna behöver förbättra övervakningen av resultaten av administrativa och straffrättsliga utredningar.

Läs mer:

Webbplatsen för kommissionens ledamot med ansvar för skatter och tullar, revision och bedrägeribekämpning, Algirdas Šemeta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Hela rapporten finns här:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

MEMO/13/720

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar