Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 24. julija 2013

Boj proti goljufijam: potrebni strožji ukrepi za zaščito proračunskih sredstev EU

Evropska komisija v letnem poročilu o zaščiti finančnih interesov EU ugotavlja, da se je število goljufij, ki škodijo proračunu EU, leta 2012 rahlo povečalo v primerjavi z letom 2011. Na odhodkovni strani je šlo pri goljufijah za skupno 315 milijonov evrov evropskega denarja oz. 0,25 % proračunskih odhodkov. V letu poprej so te goljufije znašale 295 milijonov evrov. Letošnja rast zneska goljufij je zlasti posledica dveh primerov goljufij v zvezi s predpristopnimi sredstvi, kjer je šlo za velike vsote. Pri proračunskih prihodkih so domnevne in potrjene goljufije EU oškodovale za 77,6 milijonov evrov oz. 0,42 % skupnega zneska tradicionalnih lastnih sredstev, zbranih v letu 2012. V letu poprej je bil ta znesek 109 milijonov evrov.

Komisija je leta 2012 s številnimi pomembnimi pobudami okrepila boj proti goljufijam. Poleg izvedbe nove strategije za boj proti goljufijam (IP/13/530) so bili v preteklem letu sprejeti tudi številni zakonodajni ukrepi:

  • predlog za ustanovitev evropskega javnega tožilstva (IP/13/709). Nova institucija bo znatno okrepila preiskovanje in pregon kriminalnih dejanj, ki škodijo proračunu EU;

  • nova uredba o Uradu za boj proti goljufijam (OLAF), ki bo še okrepila njegovo delovanje (MEMO/13/651);

  • sporočilo o izboljšanju upravljanja Urada za boj proti goljufijam, ki temelji na sprejeti reformi urada OLAF in upošteva predlog za ustanovitev evropskega javnega tožilstva (IP/13/709);

  • predlog o zaščiti finančnih interesov EU s kazenskim pravom (IP/12/767). Z enotnejšo opredelitvijo kaznivih dejanj v škodo proračuna EU in uvedbo najnižjih sankcij za ta dejanja se bo izboljšala zaščita proračunskih sredstev, goljufi pa bodo imeli manj možnosti za zlorabo.

Današnje poročilo tudi vsebuje pregled ukrepov, s katerimi so države članice leta 2012 zaščitile in zavarovale proračun EU, ter izpostavlja napredek na nekaterih področjih. Komisija pa poudarja, da je treba še bolj uskladiti in okrepiti pristop držav članic in tako zagotoviti dosledno preganjanje goljufij povsod v EU. Državam članicam je zato dala številna priporočila, s katerimi bodo lahko izboljšale preprečevanje in odkrivanje goljufij.

Komisar za obdavčenje, carinsko unijo, statistiko, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je ob tej priložnosti dejal: „Komisija bo boj proti goljufijam v zvezi s proračunskimi sredstvi EU še okrepila. Predlogi, ki smo jih predstavili v prejšnjem letu, denimo o evropskem javnem tožilstvu, bodo hud udarec za vse goljufe v Evropi. Zdaj bodo morale tudi nove države članice dokazati zavezanost boju proti goljufijam s proračunskimi sredstvi EU. Pozivam jih, da okrepijo svoja prizadevanja doma in podprejo nove ukrepe na ravni EU. Vsak cent, ki ga uspemo iztrgati iz rok goljufov, je denar, ki ga lahko porabimo za javno dobro.“

Osnovne informacije

Komisija v skladu s členom 325 Pogodbe o delovanju EU pripravi letno poročilo o zaščiti finančnih interesov EU, v katerem poroča o ukrepih na področju boja proti goljufijam, ki škodijo sredstvom EU. Z navedbo stopnje domnevnih in potrjenih goljufij, o katerih v zvezi s celotnimi proračunskimi sredstvi EU (tj. prihodki in odhodki) poročajo države članice, poročilo tudi pomaga oceniti, katera področja so najbolj ogrožena, to pa pomaga pri oblikovanju ukrepov na ravni EU in na nacionalni ravni.

Poleg podatkov o sporočenih goljufijah in nepravilnostih, izterjavah in finančnih popravkih ter načinih poročanja v državah članicah vsako leto Komisija in države članice izberejo tudi eno področje za podrobnejšo analizo. Letos je to kmetijstvo. V poročilu Komisija na tem področju ugotavlja izboljšanje finančnega nadzora in sistemov za obvladovanje tveganja (npr. pravne določbe in smernice, upravni postopki ter sodelovanje med nacionalnimi organi). Vendar pa odgovori držav članic kažejo slabosti, ki so jih izpostavila že prejšnja poročila: države članice morajo izboljšati spremljanje rezultatov upravnih in kazenskih preiskav.

Več informacij:

Spletna stran komisarja za obdavčenje, carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam Algirdasa Šemete:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Poročilo je objavljeno na naslovu:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

MEMO/13/720

Kontakt:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar