Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 24. júla 2013

Boj proti podvodom: Výročná správa zdôrazňuje potrebu silných opatrení na ochranu rozpočtu EÚ

Podľa výročnej správy Komisie „Ochrana finančných záujmov EÚ“ došlo v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 k miernemu nárastu počtu podvodov, ktoré majú vplyv na rozpočet EÚ. Na strane výdavkov ovplyvnili podvody prostriedky v celkovej výške 315 miliónov EUR, teda 0,25 % výdavkového rozpočtu. Pre porovnanie, v predchádzajúcom roku išlo o 295 miliónov EUR. Dôvodom tohto nárastu sú takmer v plnej miere dva prípady podvodov v oblasti predvstupových fondov, pri ktorých išlo o vysoké sumy. Na strane príjmov rozpočtu predstavovala výška podozrení z podvodu alebo potvrdených podvodov sumu 77,6 miliónov EUR, čo predstavuje 0,42 % z celkových tradičných vlastných zdrojov vybraných za rok 2012. Pre porovnanie, v predchádzajúcom roku išlo o 109 miliónov EUR.

Komisia uskutočnila v roku 2012 viacero významných iniciatív s cieľom posilniť boj proti podvodom. Popri implementácii novej stratégie proti podvodom (IP/13/530) sa v minulom roku podarilo dosiahnuť značný legislatívny pokrok, vrátane:

  • návrhu na vytvorenie Európskej prokuratúry (IP/13/709). Táto nová inštitúcia výrazne posilní vyšetrovanie a stíhanie trestnej činnosti, ktorá ma vplyv na rozpočet EÚ;

  • nového nariadenia týkajúceho sa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“), ktorým sa vytvorí silnejší úrad EÚ pre boj proti podvodom (MEMO/13/651);

  • oznámenia o tom, ako ďalej zlepšovať správu úradu OLAF, a to na základe dohodnutej reformy úradu a berúc do úvahy návrh Európskej prokuratúry (IP/13/709);

  • návrhu na trestnoprávnu ochranu finančných záujmov EÚ (IP/12/767). Harmonizácia definície trestných činov namierených proti rozpočtu a zavedenie minimálnych sankcií, ktoré sa budú uplatňovať na tieto trestné činy, by taktiež mohli napomôcť ochrane finančných prostriedkov a odradiť osoby páchajúce podvody v Únii.

Dnešná správa sa takisto zaoberá opatreniami, ktoré členské štáty prijali na ochranu rozpočtu EÚ v roku 2012 a oceňuje dobrú prácu vykonanú v niektorých oblastiach. Komisia však zdôrazňuje, že je potrebné ďalej harmonizovať a posilňovať prístup členských štátov s cieľom zaistiť, aby boj proti podvodom prebiehal rovnako na úrovni celej EÚ. Členským štátom sa predkladá celý rad odporúčaní s cieľom zlepšiť predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie.

Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, štatistiku, audit a boj proti podvodom, uviedol: „Komisia prenáša boj proti podvodom v EÚ na novú úroveň. Návrhy, ktoré sme predložili minulý rok – v neposlednom rade návrh na zriadenie Európskej prokuratúry – môžu predstavovať vážny úder podvodníkom v celej Európe. Teraz je na členských štátoch, aby takisto preukázali odhodlanie na boj proti podvodom poškodzujúcim rozpočet EÚ. Vyzývam ich, aby zintenzívnili svoje úsilie na domácej pôde a podporili nové opatrenia na úrovni EÚ. Každý cent, ktorý sa podarí získať od podvodníkov späť, môže byť využitý vo verejnom záujme.“

Súvislosti

V súlade s článkom 325 ZFEÚ vydáva Komisia výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ, v ktorej podáva správy o opatreniach prijatých na zamedzenie podvodov poškodzujúcich prostriedky EÚ. Spresnením výšky podozrení z podvodu a preukázaných podvodov týkajúcich sa všetkých oblastí rozpočtu EÚ (t. j. príjmov aj výdavkov), ktoré nahlásili členské štáty, pomáha správa posúdiť, ktoré oblasti sú najviac vystavené riziku a tým aj zacieliť činnosť tak na európskej, ako aj na vnútroštátnej úrovni.

Okrem údajov o ohlásených podvodoch a nezrovnalostiach, spätného získavania finančných prostriedkov, finančných opráv a úrovniach vykazovania v členských štátoch, si Komisia a členské štáty každoročne volia aj oblasť pre hĺbkovú analýzu. Tento rok je touto oblasťou poľnohospodárstvo. V tejto oblasti došlo k zlepšeniu finančnej kontroly a systémov riadenia rizík (napr. právne predpisy a usmernenia, administratívne postupy a spolupráca vnútroštátnych orgánov). Napriek tomu však odpovede členských štátov potvrdili nedostatok zdôrazňovaný už v minulosti: členské štáty musia zlepšiť monitorovanie výsledkov administratívnych vyšetrovaní a vyšetrovaní trestných činov.

Ďalšie informácie:

Domovská stránka komisára Algirdasa Šemetu, komisára EÚ pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_sk.htm

Správa je dostupná na adrese:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_sk.htm

MEMO/13/720

Kontakty:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar