Navigation path

Left navigation

Additional tools

KOMISJA EUROPEJSKA

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 24 lipca 2013 r.

Zwalczanie nadużyć finansowych: roczne sprawozdanie podkreśla potrzebę podjęcia zdecydowanych kroków w celu ochrony budżetu UE

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem Komisji „Ochrona interesów finansowych UE” nadużycia finansowe szkodzące budżetowi UE nieznacznie zwiększyły się w 2012 r. w porównaniu z 2011 r. Jeżeli chodzi o wydatki, na oszustwa narażone zostały środki UE w łącznej wysokości 315 mln EUR, co odpowiada 0,25 % wydatków budżetowych. Dla porównania w roku poprzednim była to kwota rzędu 295 mln EUR. Wzrost ten prawie w całości związany jest z dwoma przypadkami nadużyć finansowych w odniesieniu do funduszy przedakcesyjnych, które dotyczyły większych kwot. Po stronie dochodów budżetu natomiast nadużycia potwierdzone lub takie, co do których zaistniało podejrzenie, kształtowały się na wysokości 77,6 mln EUR, co stanowi 0,42 % tradycyjnych zasobów własnych ogółem na 2012 r. W roku poprzednim kwota ta wynosiła 109 mln EUR.

Komisja podjęła w 2012 r. szereg znaczących inicjatyw w celu zintensyfikowania walki z nadużyciami finansowymi. Poza wdrożeniem nowej strategii zwalczania nadużyć finansowych (IP/13/530) odnotowano w ciągu ostatniego roku znaczący postęp prac legislacyjnych, w tym w zakresie:

  • wniosku w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej (IP/13/709); ta nowa instytucja w sposób istotny wzmocni prowadzenie dochodzeń i ściganie przestępczych praktyk mających wpływ na budżet UE,

  • nowego rozporządzenia w sprawie OLAF, które umocni unijny Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (MEMO/13/651),

  • komunikatu w sprawie możliwości jeszcze większego ulepszenia sposobu zarządzania OLAF-em w oparciu o uzgodnione z Urzędem reformy oraz przy uwzględnieniu wniosku w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej (IP/13/709),

  • wniosku dotyczącego ochrony interesów finansowych UE za pomocą środków prawa karnego (IP/12/767); inicjatywa ta, poprzez zharmonizowanie definicji przestępstw przeciwko budżetowi i przy wprowadzeniu minimalnych kar mających zastosowanie w przypadku takich przestępstw, może również znacząco pomóc w ochronie funduszy i odstraszaniu oszustów w całej Unii;

W dzisiejszym sprawozdaniu zwraca się także uwagę na środki podejmowane przez państwa członkowskie w 2012 r. w celu ochrony i obrony budżetu UE, z uznaniem zauważając pozytywne efekty działań w niektórych obszarach. Niemniej jednak Komisja podkreśla potrzebę dalszej harmonizacji i wzmocnienia podejścia państw członkowskich, tak aby zapewnić prowadzenie walki z nadużyciami finansowymi na przestrzeni całego terytorium UE na tym samym poziomie. Do państw członkowskich skierowano zatem szereg zaleceń mających na celu poprawę skuteczności zapobiegania nadużyciom finansowym i ich wykrywania.

Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków i unii celnej, audytu, statystyk oraz zwalczania nadużyć finansowych, powiedział: „Komisja wprowadza nowy wymiar walki z nadużyciami finansowymi w UE. Wnioski przedłożone przez nas w ubiegłym roku — w szczególności ten dotyczący Prokuratury Europejskiej — mogą stanowić poważny cios dla oszustów w całej Europie. Obecnie również państwa członkowskie muszą wykazać swoje zaangażowanie w zwalczanie nadużyć finansowych na szkodę budżetu UE. Zachęcam je zarówno do intensyfikacji swoich działań na obszarze lokalnym, jak i zapewniam o wsparciu w korzystaniu z nowych środków na szczeblu UE. Każda złotówka odzyskana od oszustów to pieniądz, który może być spożytkowany dla dobra publicznego”.

Kontekst

Zgodnie z art. 325 TFUE Komisja sporządza roczne sprawozdanie dotyczące ochrony interesów finansowych UE, w którym informuje o działaniach podjętych w celu przeciwdziałania nadużyciom przynoszącym szkody w zakresie środków UE. Sprawozdanie, które zawiera szczegółowe informacje na temat podejrzewanych i potwierdzonych nadużyć zgłoszonych przez państwa członkowskie w odniesieniu do całego budżetu UE (tj. zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków), pomaga również ocenić, w których obszarach ryzyko jest najwyższe, co z kolei ułatwia podejmowanie konkretnych działań zarówno na szczeblu UE, jak i krajowym.

Oprócz danych na temat zgłoszonych nadużyć i nieprawidłowości, wysokości korekt finansowych oraz odzyskanych i zgłoszonych środków w państwach członkowskich Komisja wraz z państwami członkowskimi wybiera każdego roku również dziedzinę objętą dogłębną analizą. W tym roku jest to rolnictwo. Komisja odnotowuje w tej dziedzinie poprawę w systemach sprawowania kontroli finansowej i zarządzania ryzykiem (na przykład na poziomie przepisów i wytycznych, procedur administracyjnych i współpracy między organami krajowymi). Jednakże odpowiedzi państw członkowskich potwierdzają słabość zauważoną już w przeszłości, państwa członkowskie muszą zatem poprawić monitorowanie wyników postępowań administracyjnych i dochodzeń w sprawach karnych.

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa komisarza Algirdasa Šemety, odpowiedzialnego za podatki, unię celną, audyt oraz zwalczanie nadużyć finansowych:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Tekst sprawozdania jest dostępny tutaj:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

MEMO/13/720

Kontakty:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar