Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 24 juli 2013

Fraudebestrijding: jaarverslag onderstreept behoefte aan krachtige maatregelen om EU-begroting te beschermen

De fraude tegen de EU-begroting is in 2012 lichtjes toegenomen tegenover een jaar eerder, zo blijkt uit het jaarverslag van de Commissie over de bescherming van de financiële belangen van de EU. Aan de zijde van de EU-uitgaven is in totaal 315 miljoen EUR, of 0,25%, door fraude aangetast. Vorig jaar was dat 295 miljoen EUR. De toename is bijna volledig toe te schrijven aan twee gevallen van fraude met pretoetredingsmiddelen waarmee grote sommen gemoeid zijn. Aan de ontvangstenzijde van de begroting bedroeg de vermoede of bevestigde fraude 77,6 miljoen EUR, wat overeenkomt met 0,42% van de totale, voor 2012 geïnde traditionale eigen middelen. Vorig jaar was dat 109 miljoen EUR.

De Commissie heeft in 2012 een aantal wezenlijke initiatieven genomen om de strijd tegen fraude op te voeren. Zij is het afgelopen jaar niet alleen begonnen met de uitvoering van de nieuwe fraudebestrijdingsstrategie (IP/13/530), maar heeft ook op het vlak van de wetgeving significante stappen gezet, onder andere met:

  • het voorstel tot oprichting van een Europees openbaar ministerie (IP/13/709). Dankzij deze nieuwe instelling zullen criminele handelingen ten nadele van de EU-begroting doeltreffender kunnen worden onderzocht en vervolgd.

  • de nieuwe OLAF-verordening, die het Bureau voor fraudebestrijding van de EU meer armslag zal geven (MEMO/13/651);

  • een mededeling over de verdere versterking van de governance van OLAF, op basis van de overeengekomen hervorming van het Bureau en het voorstel inzake een Europees openbaar ministerie (IP/13/709);

  • het voorstel inzake de strafrechtelijke bescherming van de financiële belangen van de EU (IP/12/767). Dit voorstel harmoniseert de definities van strafbare feiten ten nadele van de begroting en voert minimumsancties voor dergelijke feiten in, en kan eveneens een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van de begrotingsmiddelen en fraudeurs overal in de Unie afschrikken.

In het vandaag voorgestelde verslag wordt ook gekeken naar de maatregelen die de lidstaten in 2012 hebben genomen om de EU-begroting te beschermen en wordt vastgesteld dat er op een aantal terreinen goed werk is geleverd. De Commissie wijst er niettemin op dat de aanpak van de lidstaten verder moet worden gestroomlijnd en versterkt, zodat fraude overal in de EU op een gelijkwaardige manier wordt bestreden. Op het vlak van fraudepreventie en -opsporing worden een aantal aanbevelingen aan de lidstaten gedaan.

Algirdas Šemeta, EU-commissaris voor belastingen en douane-unie, statistiek, audit en fraudebestrijding, verwoordde het als volgt: "De Commissie schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen EU-fraude. De voorstellen die we het afgelopen jaar hebben ingediend – met name dat betreffende een Europees openbaar ministerie – kunnen fraudeurs overal in Europa een zware klap toebrengen. Nu is het aan de lidstaten om blijk te geven van vastberadenheid. Ik doe een oproep tot hen om op het thuisfront de inspanningen op te voeren en op EU-niveau de nieuwe maatregelen te steunen. Elke eurocent die wordt teruggepakt van fraudeurs, is er één die in het collectief belang kan worden besteed."

Achtergrond

Overeenkomstig artikel 325 VWEU rapporteert de Commissie in het jaarverslag betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie over de maatregelen die zijn genomen ter bestrijding van fraude met EU-middelen. Door de omvang van de door de lidstaten gemelde vermoede en bewezen fraude te specificeren voor de hele EU-begroting (zowel inkomsten als uitgaven), verschaft het verslag ook inzicht in welke sectoren het fraudegevoeligst zijn en helpt het de Unie en de lidstaten om gerichte maatregelen te nemen.

Naast de gegevens over gemelde fraude en onregelmatigheden, terugvorderingen en financiële correcties en het aantal meldingen in de lidstaten, bevat het verslag ook een diepgaande analyse van een onderwerp dat de Commissie en de lidstaten jaarlijks uitkiezen. Dit jaar is dat de landbouwsector. Het verslag wijst in deze sector op een verbetering van de financiële controle- en risicobeheersystemen, bijvoorbeeld in de vorm van wettelijke bepalingen en richtsnoeren, administratieve procedures en samenwerking tussen nationale autoriteiten. De door de lidstaten verstrekte antwoorden bevestigen een tekortkoming waarop ook al in het verleden is gewezen: de lidstaten moeten de uitkomsten van administratieve en strafrechtelijke onderzoeken beter opvolgen.

Meer informatie:

Homepage van Algirdas Šemeta, EU-commissaris voor Belastingen en douane-unie, audit en fraudebestrijding: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Het verslag kunt u hier vinden:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

+ Memo/13/720

Contact:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar