Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 24. jūlijā

Cīņa pret krāpšanu – gada ziņojumā uzsvērts, ka nepieciešami stingri pasākumi ES budžeta aizsardzībai

Saskaņā ar Komisijas gada ziņojumu par ES finanšu interešu aizsardzību krāpšana, kas ietekmē ES budžetu, 2012. gadā nedaudz palielinājās salīdzinājumā ar 2011. gadu. Izdevumu daļā krāpšana skāra ES līdzekļus 315 miljonu eiro apmērā jeb 0,25 % no budžeta izdevumiem. Pagājušajā gadā šī summa bija 295 miljoni eiro. Šo palielinājumu gandrīz pilnībā veido divi krāpšanas gadījumi saistībā ar pirmspievienošanās fondiem, jo ir iesaistītas lielas summas. Budžeta ieņēmumu daļā pastāvēja aizdomas par krāpšanu vai apstiprināti krāpšanas gadījumi 77,6 miljonu eiro apmērā, kas atbilst 0,42 % no 2012. gadā kopumā iekasētajiem tradicionālajiem pašu resursiem. Pagājušajā gadā šī summa bija 109 miljoni eiro.

Komisija 2012. gadā ierosināja vairākas būtiskas iniciatīvas, lai pastiprinātu cīņu pret krāpšanu. Papildus jaunās stratēģijas krāpšanas apkarošanai īstenošanai (IP/13/530) iepriekšējā gadā tika paveikts ievērojams likumdošanas darbs, pieņemot šādus aktus:

  • priekšlikums izveidot Eiropas Prokuratūru (IP/13/709). Šī jaunā iestāde būtiski pastiprinās izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par noziedzīgām darbībām, kas ietekmē ES budžetu;

  • jaunā OLAF regula, kas nostiprinās ES Biroju krāpšanas apkarošanai (MEMO/13/651);

  • paziņojums par to, kā pilnveidot OLAF pārvaldību, pamatojoties uz saskaņoto biroja reformu un ņemot vērā priekšlikumu par Eiropas Prokuratūru (EPPO) (IP/13/709);

  • priekšlikums par ES finanšu interešu aizsardzību ar krimināltiesībām (IP/12/767). Saskaņojot noziedzīgu nodarījumu pret budžetu definīcijas un ieviešot sankciju minimumu, ko piemēro par šiem nodarījumiem, tas varētu ievērojami palielināt līdzekļu aizsardzību un atturēt krāpniekus visā Savienībā.

Šodienas ziņojumā apskatīti arī pasākumi, ko 2012. gadā īstenoja dalībvalstis, lai aizsargātu ES budžetu, un tajā ir konstatēti labi rezultāti dažās jomās. Tomēr Komisija uzsver, ka ir jāturpina saskaņot un stiprināt dalībvalstu pieeju, lai nodrošinātu, ka cīņa pret krāpšanu visā ES notiek vienādi. Dalībvalstīm ir sniegti vairāki ieteikumi, lai uzlabotu krāpšanas novēršanu un atklāšanu.

ES komisārs nodokļu, muitas, statistikas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirds Šemeta sacīja: “Komisija cīņu pret krāpšanu ES turpina jaunā līmenī. Priekšlikumi, ko esam iesnieguši pagājušajā gadā, jo īpaši par Eiropas Prokuratūru, var dot nopietnu triecienu šiem krāpniekiem visā Eiropā. Tagad arī dalībvalstīm ir jāparāda sava apņemšanās cīnīties pret krāpšanu saistībā ar ES budžetu. Es mudinu tās rīkoties aktīvāk valsts līmenī un atbalstīt jaunus pasākumus ES līmenī. Katrs no krāpniekiem atgūts cents ir nauda, ko var izmantot sabiedrības labā.”

Vispārīga informācija

Saskaņā ar LESD 325. pantu Komisija katru gadu iesniedz ziņojumu par ES finanšu interešu aizsardzību, lai informētu par pasākumiem, kas vērsti pret krāpšanu, kura ietekmē ES līdzekļus. Sīki izskatot to iespējamas vai konstatētas krāpšanas gadījumu apmēru, par kuriem dalībvalstis ir ziņojušas saistībā ar visu ES budžetu (proti, gan ieņēmumiem, gan izdevumiem), ziņojums arī palīdz novērtēt, kuras jomas ir visvairāk pakļautas riskam, kas savukārt palīdz mērķtiecīgi ievirzīt darbību gan ES, gan valstu līmenī.

Papildus datiem par paziņotiem krāpšanas un pārkāpumu gadījumiem, līdzekļu atgūšanu un finanšu korekcijām un ziņošanas apmēru dalībvalstīs, Komisija un dalībvalstis izvēlas jomu, par kuru attiecīgajā gadā veic padziļinātu analīzi. Šajā ziņojumā tā ir lauksaimniecība. Ziņojumā konstatēti uzlabojumi finanšu kontroles un riska pārvaldības sistēmās šajā jomā (piemēram, tiesību normas un pamatnostādnes, administratīvās procedūras un sadarbība starp valstu iestādēm). Tomēr dalībvalstu atbildes, kā jau uzsvērts arī agrāk, apstiprina to, ka dalībvalstīm jāuzlabo administratīvas izmeklēšanas un kriminālizmeklēšanas rezultātu pārraudzība.

Plašāka informācija

ES komisāra nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirda Šemetas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Ziņojums ir publicēts šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

MEMO/13/720

Kontaktpersonas:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar