Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. liepos 24 d., Briuselis

Kova su sukčiavimu: metinė ataskaita įrodo griežtų priemonių ES biudžetui apsaugoti poreikį

Remiantis Komisijos metine ataskaita „ES finansinių interesų apsauga“ 2012 m. sukčiavimo atvejų, turinčių poveikio ES biudžetui, skaičius, palyginti su 2011 m., šiek tiek padidėjo. Kalbant apie išlaidas, iš viso su sukčiavimais buvo susiję 315 mln. ES lėšų arba 0,25 proc. išlaidų biudžeto. Ši suma atitinka 295 mln. eurų praėjusiais metais. Beveik visą šį padidėjimą lėmė du sukčiavimo atvejai, susiję su pasirengimo narystei lėšomis ir didelėmis jų sumomis. Kalbant apie biudžeto įplaukų dalį, įtariami ar patvirtinti sukčiavimai siekė 77,6 mln. eurų ir sudarė 0,42 proc. visų 2012 m. surinktų tradicinių nuosavų išteklių. Ši suma atitinka 109 mln. eurų praėjusiais metais.

2012 m. Komisija ėmėsi keleto svarbių iniciatyvų, kuriomis siekiama sustiprinti kovą su sukčiavimu. Be naujos kovos su sukčiavimu strategijos (žr. IP/13/530) įgyvendinimo, praėjusiais metais įvyko svarbių pokyčių teisėkūros srityje, įskaitant:

  • pasiūlymą įsteigti Europos prokuratūrą (žr. IP/13/709). Ši nauja institucija žymiai sustiprintų su ES biudžetu susijusios nusikalstamos veiklos nagrinėjimą ir baudžiamąjį persekiojimą;

  • naują OLAF reglamentą, kuriuo bus sustiprinta ES kovos su sukčiavimu tarnybos veikla (žr. MEMO/13/651);

  • komunikatą, kaip papildomai pagerinti OLAF valdymą, remiantis numatyta Tarnybos reforma ir atsižvelgiant į pasiūlymą dėl Europos prokuratūros (IP/13/709);

  • pasiūlymą dėl ES finansinių interesų apsaugos taikant baudžiamosios teisės normas (žr. IP/12/767). Suderinus su biudžetu susijusios nusikalstamos veiklos apibrėžtis ir nustačius mažiausias už šią veiklą taikomas sankcijas būtų galima labai padėti siekiant apsaugoti lėšas ir atbaidyti sukčius visoje Europos Sąjungoje.

Šiandienine ataskaita taip pat atsižvelgiama į priemonės, kurių 2012 m. ėmėsi valstybės narės, siekdamos apsaugoti ir apginti biudžetą, ja taip pat atkreipiamas dėmesys į nuopelnus kai kuriose srityse. Nepaisant to, Komisija pabrėžia, kaip svarbu toliau derinti ir stiprinti valstybių narių požiūrį, užtikrinti, kad su sukčiavimu visoje ES butų kovojama vienodai. Valstybėms narėms buvo pateikta keletas rekomendacijų tobulinti sukčiavimo prevenciją ir nustatymą.

Už mokesčius, muitų sąjungą, statistiką, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė:Komisijos kova su sukčiavimu ES žengia naują žingsnį. Pasiūlymais, kuriuos pateikėme praėjusiais metais, ypač pasiūlymu dėl Europos prokuratūros, galime suduoti stiprų smūgį sukčiams visoje Europoje. Dabar ir valstybės narės turi parodyti savo įsipareigojimą kovoti su sukčiavimu, turinčiu poveikio ES biudžetui. Primygtinai raginu jas paspartinti savo veiksmus ir paremti naujas priemones ES lygmeniu. Kiekvienas iš sukčių atgautas centas yra pinigai, kuriuos galima išleisti visuomenės labui.

Pagrindiniai faktai

Pagal SESV 325 straipsnį Komisija rengia metinę ES finansinių interesų apsaugos ataskaitą, kurioje praneša apie priemones, kurių ėmėsi kovodama su sukčiavimu ES lėšomis. Ataskaitoje išsamiai aprašomas įtariamo ir patvirtinto sukčiavimo, apie kurį valstybės narės pranešė ir kuris yra susijęs su viso ES biudžeto lėšomis (pajamomis ir išlaidomis), mastas. Todėl lengviau nustatyti sritis, kuriose kyla didžiausias sukčiavimo pavojus, ir imtis tikslingų tiek ES, tiek valstybių narių veiksmų.

Be duomenų apie praneštus sukčiavimo ir pažeidimų atvejus, atgavimus ir finansines pataisas, taip pat informavimo lygį valstybėse narėse, Komisija ir valstybės narės kasmet taip pat pasirenka sritį, kurioje atliekama išsami analizė. Šiais metais tai – žemės ūkio sritis. Komisija pažymėjo, kad pagerėjo šios srities finansų kontrolės ir rizikos valdymo sistemos (pvz., pagerėjo teisinės nuostatos ir gairės, administracinės procedūros ir valstybių narių institucijų tarpusavio bendradarbiavimas). Vis dėlto valstybių narių atsakymai patvirtina trūkumą, į kurį dėmesys buvo atkreiptas anksčiau – valstybės narės turi pagerinti administracinių ir nusikalstamų veikų tyrimų rezultatų stebėseną.

Daugiau informacijos

Už ES mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingo Komisijos nario Algirdo Šemetos svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Ataskaitą galima rasti čia:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

MEMO/13/720

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar