Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 24. heinäkuuta 2013

Petostentorjunnassa tarvitaan tiukempia toimenpiteitä

EU:n talousarvioon kohdistuvien petosten määrä väheni hieman vuodesta 2011 vuoteen 2012, todetaan komission vuosittain julkaisemassa kertomuksessa ”Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen”. Petosten kohteeksi joutuneiden varojen määrä oli yhteensä 315 miljoonaa euroa eli 0,25 prosenttia menopuolen talousarviosta. Edellisenä vuonna määrä oli 295 miljoonaa euroa. Kasvu johtuu lähes kokonaan kahdesta petostapauksesta, jotka kohdistuivat liittymistä valmistelevaan tukeen ja joissa oli kyse suurista summista. Talousarvion tulopuolella epäiltyjen tai todettujen petosten kohteeksi joutuneiden varojen määrä oli 77,6 miljoonaa euroa eli 0,42 prosenttia vuonna 2012 kannettujen perinteisten omien varojen kokonaismäärästä. Edellisenä vuonna määrä oli 109 miljoonaa euroa.

Komissio teki vuonna 2012 useita merkittäviä aloitteita petosten torjunnan tehostamiseksi. Uuden petostentorjuntastrategian lisäksi (IP/13/530) viime vuonna tapahtui merkittävää lainsäädännöllistä edistystä:

  • ehdotus Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisesta (IP/13/709). Tämä uusi virasto helpottaa merkittävästi EU:n talousarvioon kohdistuvien rikosten tutkimista ja tekijöiden asettamista syytteeseen;

  • uusi OLAF-asetus, jolla vahvistetaan EU:n petostentorjuntavirastoa (OLAF) (MEMO/13/651);

  • tiedonanto OLAF:n hallintotavan parantamisesta viraston sovitun uudistamisen pohjalta ja ottaen huomioon EPPO:a koskevan ehdotuksen (IP/13/709);

  • ehdotus EU:n taloudellisten etujen suojaamiseksi rikosoikeuden avulla (IP/12/767). Yhdenmukaistamalla talousarvioon kohdistuvien rikosten määritelmät ja ottamalla käyttöön näistä rikoksista langetettavat vähimmäisseuraamukset helpotetaan huomattavasti varojen suojaamista ja petosten ennaltaehkäisyä.

Tänään julkaistussa kertomuksessa tarkastellaan myös jäsenvaltioiden vuonna 2012 toteuttamia toimenpiteitä EU:n talousarvion suojelemiseksi ja puolustamiseksi sekä annetaan tunnustusta eräillä aloilla tehdylle hyvälle työlle. Komissio kuitenkin painottaa, että jäsenvaltioiden lähestymistapoja on edelleen yhdenmukaistettava ja vahvistettava sen varmistamiseksi, että petoksia torjutaan yhtäläisesti kaikkialla EU:ssa. Jäsenvaltioille annetaan useita suosituksia petosten torjunnan ja havaitsemisen parantamiseksi.

Verotuksesta, tulliliitosta, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaava komissaari Algirdas Šemeta toteaa, että ”komissio nostaa EU-varoihin kohdistuvien petosten vastaisen taistelun uudelle tasolle. Kuluneen vuoden aikana esittämillämme ehdotuksilla – varsinkin Euroopan syyttäjänviraston perustamista koskevalla – voidaan saada petostentekijät käpälälautaan koko Euroopassa. Nyt myös jäsenvaltioiden olisi osoitettava sitoutumisensa EU:n talousarvioon kohdistuvien petosten torjuntaan. Kehotankin niitä tehostamaan toimintaansa kotimaassa ja tukemaan unionin tasolla toteutettavia uusia toimenpiteitä. Jokainen petoksentekijöiltä takaisin saatu sentti on rahaa, joka voidaan käyttää yhteisen edun hyväksi.”

Taustaa

SEUT-sopimuksen 325 artiklan mukaisesti komissio antaa vuosittain kertomuksen EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta ja raportoi samalla toimenpiteistä, joita on toteutettu EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjumiseksi. Kertomuksessa esitetään yksityiskohtaisesti jäsenvaltioiden ilmoittamat epäillyt ja vahvistetut petokset koko EU:n talousarvion osalta (tulot ja menot). Kertomus auttaa osaltaan arvioimaan, millä aloilla riskit ovat suurimmat. Näin toimenpiteet voidaan kohdistaa paremmin EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla.

Sen lisäksi, että kertomuksessa esitetään tiedot ilmoitetuista petoksista, väärinkäytöksistä, takaisinperinnästä, rahoitusoikaisuista ja raportoinnista jäsenvaltioissa, komissio ja jäsenvaltiot analysoivat joka vuosi tarkemmin yhtä alaa. Tänä vuonna se on maatalous. Komissio toteaa, että varainhoidon valvonta ja riskinhallintajärjestelmät ovat parantuneet alalla (esim. säännökset ja suuntaviivat, hallinnolliset menettelyt ja kansallisten viranomaisten välinen yhteistyö). Jäsenvaltioiden vastaukset kuitenkin vahvistavat jo aiemminkin havaitun puutteen: jäsenvaltioiden on parannettava hallinnollisten ja rikosoikeudellisten tutkintamenettelyjen tulosten seurantaa.

Lisätietoa:

Verotuksesta, tulliliitosta, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaari Algirdas Šemetan kotisivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kertomus on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-commission/2011/report_fi.pdf

MEMO/13/720

Yhteyshenkilöt:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar