Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 24. juuli 2013

Pettusevastases võitluses vajatakse ELi eelarve kaitsmiseks tõhusamaid meetmeid

ELi eelarvet mõjutavate pettuste arv on vastavalt komisjoni aastaaruandele „ELi finantshuvide kaitse” 2012. aastal 2011. aastaga võrreldes veidi kasvanud. Eelarve kulude poolel oli pettusega kokku puutunud 315 miljoni euro ulatuses ELi vahendeid ehk 0,25% kuludest. Eelmisel aastal oli see summa 295 miljonit eurot. Kasvu peamiseks põhjuseks on kaks ühinemiseelsete fondide pettusjuhtumit, milles olid mängus väga suured summad. Eelarve tulude poolel läksid pettusekahtlused või kinnitust leidnud pettusjuhtumid maksma 77,6 miljonit eurot, mis moodustab 0,42% 2012. aasta traditsioonilistest omavahenditest. Eelmisel aastal oli see summa 109 miljonit eurot.

Komisjon tegi 2012. aastal pettusevastase võitluse tõhustamiseks mitu olulist algatust. Lisaks uue pettusevastase strateegia elluviimisele (IP/13/530) võeti viimastel aastatel vastu olulisi õigusakte, nende hulgas:

  • ettepanek luua Euroopa Prokuratuur (IP/13/709). Uue institutsiooni eesmärk on oluliselt tugevdada ELi eelarvet ohustavate kuritegude uurimist ning süüdlaste vastutuselevõtmist.

  • uus määrus, millega luuakse tõhusam ELi Pettustevastane Amet (OLAF) (MEMO/13/651);

  • teatis OLAFi tõhusama halduspoliitika kohta, mis põhineb ameti kokkulepitud reformil ning võtab arvesse Euroopa Prokuratuuri rajamise ettepanekut (IP/13/709);

  • ettepanek ELi finantshuvide kaitse kohta kriminaalõiguse abil (IP/12/767). Eelarvekuritegude määratluste ühtlustamise ning kõnealustele kuritegudele miinimumsanktsioonide kehtestamisega on võimalik oluliselt kaasa aidata ka eelarvekaitsele ja petturite tõkestamisele kõikjal Euroopa Liidus.

Tänases aruandes võetakse vaatluse alla liikmesriikide 2012. aasta meetmed ELi eelarve kaitseks ning tunnustatakse mõnes valdkonnas tehtud tööd. Komisjon rõhutab siiski vajadust ühtlustada ning tugevdada veelgi liikmesriikide lähenemist probleemile, et tagada kõikjal Euroopa Liidus ühesugune pettusevastane võitlus. Liikmesriikidele tehakse eri soovitusi pettuste tõhusamaks ennetamiseks ja tuvastamiseks.

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta sõnas: „Komisjon viib ELi pettusevastase võitluse täiesti uuele tasandile. Viimastel aastatel tehtud ettepanekutel, eelkõige Euroopa Prokuratuuri asutamiseks tehtud ettepanekul, on potentsiaali anda petturitele kõikjal Euroopas tõsine hoop. Nüüd on liikmesriikide kord näidata üles oma pühendumust ELi eelarvega seotud pettuste vastu võitlemisel. Ma kutsun liikmesriike tungivalt üles andma oma panus ning toetama uusi meetmeid ka ELi tasandil. Iga petturitelt tagasi nõutud sent on raha, mida saab kasutada avaliku heaolu suurendamiseks.”

Taust

Selleks et anda ülevaade ELi vahendeid kahjustava pettuse tõkestamiseks võetud meetmetest, esitab komisjon vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 325 igal aastal aruande ELi finantshuvide kaitse kohta. Aruandes esitatakse üksikasjad väidetavate ja kindlakstehtud pettusjuhtumite kohta, millest liikmesriigid on teatanud ja mis hõlmavad ELi eelarvet tervikuna (st nii tulusid kui ka kulusid). Aruande põhjal on lihtsam hinnata, millised valdkonnad on kõige rohkem ohustatud, et paremini suunata pettusevastaseid meetmeid nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil.

Lisaks esitatud andmetele teatatud pettusjuhtumite ja eeskirjade rikkumiste, sissenõudmis- ning aruandlusmäärade kohta liikmesriikides, valib komisjon igal aastal välja ühe konkreetse valdkonna, mille kohta koostatakse põhjalik analüüs. Käesoleval aastal on see valdkond põllumajandus. Komisjon täheldab arengut kõnealuse valdkonna finantskontrolli ja riskijuhtimissüsteemides (näiteks õigusnormides ja suunistes, haldusmenetlustes ja riikide ametiasutuste vahelises koostöös). Liikmesriikide vastustes kajastuvad sellegipoolest juba minevikust tuttavad puudused, nimelt peavad liikmesriigid haldusjuurdluste ja kriminaaluurimiste tulemusi hoolikamalt jälgima.

Lisateave

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse voliniku Algirdas Šemeta koduleht: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Aruanne on kättesaadav järgmisel veebisaidil:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

+ MEMO/13/720

Kontaktisikud:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar