Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2013

Καταπολέμηση της απάτης: ετήσια έκθεση τονίζει την ανάγκη αυστηρών μέτρων για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ

Η απάτη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ σημείωσε μικρή αύξηση το 2012 σε σύγκριση με το 2011, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την «Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της ΕΕ». Από την πλευρά των δαπανών, συνολικό ποσό ύψους 315 εκατ. ευρώ από τα κονδύλια της ΕΕ ή το 0,25 % των δαπανών του προϋπολογισμού αποτέλεσε αντικείμενο απάτης, σε σύγκριση με 295 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η αύξηση αυτή οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε δύο υποθέσεις απάτης που αφορούν μεγάλα ποσά από τα προενταξιακά ταμεία. Από την πλευρά των εσόδων του προϋπολογισμού, οι εικαζόμενες ή διαπιστωμένες περιπτώσεις απάτης ανήλθαν σε 77,6 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,42 % του συνόλου των παραδοσιακών ιδίων πόρων που εισπράχθηκαν το 2012. Το αντίστοιχο ποσό πέρυσι ήταν 109 εκατ. ευρώ.

Για να ενισχύσει την καταπολέμηση της απάτης, η Επιτροπή ανέλαβε το 2012 ορισμένες σημαντικές πρωτοβουλίες. Εκτός από την εφαρμογή της νέας στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης ((IP/13/530), κατά το προηγούμενο έτος, συντελέσθηκε σημαντική πρόοδος στον νομοθετικό τομέα, καθώς καταρτίστηκαν:

  • η πρόταση σύστασης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ((IP/13/709). Αυτό το νέο όργανο θα ενισχύσει σημαντικά την έρευνα και τη δίωξη εγκληματικών πρακτικών σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

  • ο νέος κανονισμός για την OLAF, με τον οποίο δημιουργείται μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (MEMO/13/651

  • η ανακοίνωση σχετικά με τους τρόπους περαιτέρω βελτίωσης της διακυβέρνησης της OLAF, με βάση τη συμφωνηθείσα μεταρρύθμιση της υπηρεσίας και την πρόταση για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) (IP/13/709)

  • η πρόταση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ μέσω του ποινικού δικαίου (IP/12/767). Η εναρμόνιση των ορισμών των εγκλημάτων σε βάρος του προϋπολογισμού, και η θέσπιση ελάχιστων κυρώσεων που πρέπει να επιβάλλονται γι’ αυτά τα εγκλήματα, θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν ουσιαστικά στην προστασία των κονδυλίων και να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για τους απατεώνες σε ολόκληρη την Ένωση·

Η σημερινή έκθεση εξετάζει επίσης τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη το 2012 για την προστασία και την προάσπιση του προϋπολογισμού της ΕΕ, και αναγνωρίζει ότι έχει πραγματοποιηθεί ικανοποιητική πρόοδο σε ορισμένους τομείς. Ωστόσο, η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω εναρμόνισης και ενίσχυσης των στρατηγικών που ακολουθούν τα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η απάτη θα καταπολεμάται με τον ίδιο τρόπο σε όλη την ΕΕ. Επίσης, διατυπώνονται ορισμένες συστάσεις προς τα κράτη μέλη με στόχο τη βελτίωση της πρόληψης και του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης.

Ο Άλγκιρντας Σεμέτα, επίτροπος Φορολογίας, Τελωνείων, Στατιστικών, Εσωτερικού Ελέγχου και Καταπολέμησης της Απάτης, δήλωσε τα εξής: «Η Επιτροπή ενισχύει την καταπολέμηση της απάτης στην ΕΕ. Οι προτάσεις που υποβάλαμε πέρυσι — μεταξύ άλλων για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας — μπορεί να επιφέρουν σοβαρό πλήγμα στους απατεώνες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τώρα είναι η σειρά των κρατών μελών να δείξουν ότι δεσμεύονται στον αγώνα κατά της απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Προτρέπω τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους σε εθνικό επίπεδο κα να υποστηρίξουν τα νέα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ. Κάθε λεπτό του ευρώ που ανακτάται από τους απατεώνες είναι χρήμα που μπορεί να δαπανηθεί για το κοινό καλό».

Ιστορικό

Σύμφωνα με το άρθρο 325 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή καταρτίζει ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, στην οποία εκθέτει τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος κονδυλίων της ΕΕ. Με τη λεπτομερή καταγραφή του επιπέδου των εικαζόμενων και των βεβαιωμένων περιπτώσεων απάτης που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη και αφορούν όλο το φάσμα του προϋπολογισμού της ΕΕ (δηλ. τόσο τα έσοδα όσο και τις δαπάνες), η έκθεση βοηθά να εκτιμηθούν οι τομείς που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, γεγονός που στη συνέχεια συμβάλλει στη στοχοθέτηση δράσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Κάθε χρόνο, εκτός από τα στοιχεία για τις κοινοποιηθείσες περιπτώσεις απάτης και παρατυπιών, τις ανακτήσεις και τις δημοσιονομικές διορθώσεις, καθώς και τα επίπεδα κοινοποιήσεων στα κράτη μέλη, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη επιλέγουν έναν τομέα για διεξοδική ανάλυση. Φέτος ο τομέας αυτός είναι ο γεωργικός. Η έκθεση επισημαίνει βελτιώσεις ως προς τον δημοσιονομικό έλεγχο και τα συστήματα διαχείρισης του κινδύνου (π.χ. νομοθετικές διατάξεις και κατευθυντήριες γραμμές, διοικητικές διαδικασίες και συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών) στον συγκεκριμένο τομέα. Ωστόσο, οι απαντήσεις των κρατών μελών επιβεβαιώνουν μια αδυναμία που έχει ήδη τονιστεί στο παρελθόν, δηλαδή ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν τη διαδικασία παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των διοικητικών και των ποινικών ερευνών.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα του επιτρόπου Φορολογίας, Τελωνείων, Στατιστικών, Εσωτερικού Ελέγχου και Καταπολέμησης της Απάτης Άλγκιρντας Σεμέτα:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση.

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar