Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 24. juli 2013

Bekæmpelse af svig: Årsberetning understreger behovet for solide foranstaltninger til beskyttelse af EU-budgettet

Ifølge Kommissionens årlige beretning om "Beskyttelse af EU's finansielle interesser" er antallet af tilfælde af svig rettet mod EU-budgettet steget en anelse i 2012 i forhold til 2011. På udgiftssiden blev der svindlet med i alt 315 mio. EUR i EU-midler, hvilket svarer til 0,25 % af udgiftsbudgettet. Til sammenligning var der året forinden tale om 295 mio. EUR. Stigningen skyldes næsten udelukkende to sager, hvor der blev svindlet med store beløb i førtiltrædelsesstøtte. På indtægtssiden var der mistanke om såvel som konstaterede tilfælde af svig for 77,6 mio. EUR, hvilket svarer til 0,42 % af de traditionelle egne indtægter, der blev opkrævet i 2012. Dette tal var til sammenligning 109 mio. EUR året forinden.

Kommissionen iværksatte en række vigtige initiativer i 2012 for at optrappe bekæmpelsen af svig. Ud over gennemførelsen af den nye strategi til bekæmpelse af svig (IP/13/530) er der i løbet af det sidste år gjort væsentlige lovgivningsmæssige fremskridt, bl.a. i form af:

  • forslaget om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (IP/13/709). Denne nye institution kommer i betydelig grad til at styrke efterforskning og retsforfølgning i forbindelse med lovovertrædelser, der skader EU-budgettet

  • den nye OLAF-forordning, der skal styrke EU's kontor for bekæmpelse af svig (MEMO/13/651)

  • en meddelelse om yderligere forbedring af OLAF's ledelse på grundlag af den fastlagte reform og under hensyntagen til forslaget om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (IP/13/709)

  • forslaget om strafferetlig beskyttelse af EU's finansielle interesser (IP/12/767). En harmonisering af definitionen af lovovertrædelser mod EU-budgettet og fastsættelse af minimumssanktioner for sådanne overtrædelser ville i betydelig grad være med til at beskytte EU's midler og afværge svig over hele EU.

I beretningen ses der også på de foranstaltninger, som medlemsstaterne traf i 2012 til beskyttelse af EU-budgettet, idet anerkendes, at der på visse områder er blevet gjort et godt stykke arbejde. Kommissionen understreger dog alligevel behovet for yderligere at harmonisere og styrke medlemsstaternes tilgang for at sikre, at svig bekæmpes lige omhyggeligt over hele EU. Medlemsstaterne henstilles derfor til i højere grad at bekæmpe og forebygge svig.

Algirdas Šemeta, EU-kommissær for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, udtaler: "Kommissionen fører bekæmpelsen af svig med EU-midler et skridt videre. De forslag, som vi har fremsat det seneste år - ikke mindst forslaget om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed - kan vise sig som et særdeles vigtigt slag mod svindlere over hele Europa. Nu er det dog tid til, at medlemsstaterne også viser deres engagement i at bekæmpe svig med EU-budgettet. Jeg opfordrer dem til at styrke hjemmebaneforanstaltningerne og støtte de nye EU-foranstaltninger. Alle de penge, vi kan kræve tilbage fra svindlerne, går til det fælles bedste."

Sagsforløb

Kommissionen fremlægger i overensstemmelse med traktatens artikel 325 hvert år en beretning om beskyttelse af EU's finansielle interesser, hvori den rapporterer om, hvad der er gjort for at imødegå svig med EU-midler. Beretningen indeholder en detaljeret oversigt over medlemsstaternes indberetninger af mistanker om såvel som konstaterede tilfælde af svig omfattende hele EU-budgettet (altså både indtægts- og udgiftssiden) og åbner derigennem også mulighed for at indkredse de områder, hvor risikoen er størst, hvilket gør det lettere at målrette indsatsen både på EU-plan og på nationalt plan.

Ud over at indsamle oplysninger om indberetninger om svig og uregelmæssigheder, inddrivelser, finansielle korrektioner og rapporteringsniveau i medlemsstaterne foretager Kommissionen og medlemsstaterne også hvert år en indgående analyse af et særligt udvalgt område. I år er det område landbruget. Her er der konstateret en række forbedringer i finanskontrol- og risikostyringssystemerne, f.eks. i form af lovgivning og vejledninger, administrative procedurer og samarbejde mellem nationale myndigheder. Medlemsstaternes svar bekræfter dog en svaghed, der allerede tidligere har været fokus på; nemlig at medlemsstaterne skal blive bedre til at overvåge resultaterne af administrative undersøgelser og strafferetlige efterforskninger.

Yderligere oplysninger:

Websted for kommissær Algirdas Šemeta (Beskatning, Toldunion, Revision og Bekæmpelse af Svig):

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Beretningen er tilgængelig på http:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm.

MEMO/13/720

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar