Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 24. července 2013

Boj proti podvodům: výroční zpráva zdůrazňuje nutnost přijmout účinná opatření k ochraně rozpočtu EU

Podle výroční zprávy Komise „Ochrana finančních zájmů EU“ se počet podvodů týkajících se rozpočtu EU v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 mírně zvýšil. Na straně výdajů byly podvody dotčeny finanční prostředky EU v celkové výši 315 milionů EUR, tedy 0,25 % výdajů rozpočtu. V předchozím roce činila tato částka 295 milionům EUR. Důvodem tohoto nárůstu jsou téměř výlučně dva případy podvodů v předvstupních fondech, jež se týkaly velkých částek. Na příjmové straně rozpočtu dosáhl objem prostředků, u nichž existuje nebo bylo potvrzeno podezření z podvodu, výše 77,6 milionu EUR, což představuje 0,42 % všech tradičních vlastních zdrojů vybraných na rok 2012. V předchozím roce činila tato částka 109 milionů EUR.

Komise v roce 2012 vedla řadu významných iniciativ pro posílení boje proti podvodům. Kromě provádění nové strategie boje proti podvodům (IP/13/530) bylo v uplynulém roce dosaženo významného legislativního pokroku. Pro příklad lze uvést:

  • návrh na vytvoření Úřadu evropského veřejného žalobce (IP/13/709). Tento nový orgán výrazně posílí vyšetřování a stíhání nezákonných postupů, které mají dopad na rozpočet EU;

  • nové nařízení o úřadu OLAF, jímž bude zřízen silnější úřad EU pro boj proti podvodům (MEMO/13/651);

  • sdělení s návrhem, jak dále zlepšit řízení úřadu OLAF, a to na základě schválené reformy tohoto úřadu a s přihlédnutím k návrhu zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (IP/13/709);

  • návrh o ochraně finančních zájmů Evropské unie na základě trestního práva (IP/12/767). Harmonizace definic trestných činů směřujících proti rozpočtu a zavedení minimálních sankcí, které na tyto trestné činy budou uplatňovány, by rovněž mohly přispět k ochraně finančních prostředků a potírání podvodů v Unii.

Dnešní zpráva se také zabývá opatřeními, které v roce 2012 přijaly na ochranu rozpočtu EU členské státy, a uznává, že v některých oblastech bylo dosaženo dobrých výsledků. Komise však zdůrazňuje, že přístupy členských států je třeba dále harmonizovat a posilovat, aby se zajistilo, že boj proti podvodům probíhá v celé EU stejně. Členským státům se předkládá řada doporučení, jak zlepšit předcházení podvodům a jejich odhalování.

Algirdas Šemeta, komisař pro daně, cla, statistiku, audit a boj proti podvodům, k tomu uvedl: Komise přenáší boj proti podvodům v EU na novou úroveň. Návrhy, které jsme předložili v minulém roce – v neposlední řadě návrh na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce – mohou mít citelné dopady na podvodníky v celé Evropě. Nyní musí své odhodlání k boji proti podvodům poškozujícím rozpočet EU prokázat také členské státy. Vyzývám je, aby vystupňovaly své úsilí ve vlastní zemi a podpořily nová opatření na úrovni EU. Každý cent, který se podaří získat od podvodníků zpět, může být využit ve prospěch veřejnosti.“

Souvislosti

Podle článku 325 SFEU vydává Komise výroční zprávu o ochraně finančních zájmů EU, v níž uvádí opatření přijatá k boji proti podvodům souvisejícím s finančními prostředky EU. Zpráva podrobněji rozvádí údaje o počtu podezření z podvodu a prokázaných podvodů ohlášených členskými státy, které se týkají všech částí rozpočtu EU (tj. příjmů i výdajů), a pomáhá tak posoudit, které oblasti jsou nejohroženější, a tudíž i lépe zacílit činnost na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU.

Kromě informací o ohlášených podvodech a nesrovnalostech, zpětném získávání prostředků, finančních opravách a úrovních vykazování členskými státy, Komise a členské státy každoročně zvolí oblast pro hloubkovou analýzu. V tomto roce je zvolenou oblastí zemědělství. V tomto odvětví došlo ke zlepšení, pokud jde o systémy finanční kontroly a řízení rizik (např. právní předpisy a pokyny, správní postupy a spolupráci mezi vnitrostátními orgány). Odpovědi členských států však potvrdily nedostatek, na který bylo poukázáno již v minulosti: členské státy musí zlepšit sledování výsledků správního či trestního vyšetřování.

Další informace:

Internetové stránky Algirdase Šemety, komisaře pro daně, celní unii, audit a boj proti podvodům:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Zpráva je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

MEMO/13/720

Kontaktní osoby:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar