Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 24 юли 2013 г.

Борба с измамите: необходимостта от строги мерки за защита на бюджета на ЕС е подчертана в годишен доклад

Измамите, засягащи бюджета на ЕС, са се увеличили леко през 2012 г. спрямо 2011 г. според годишния доклад на Комисията относно Защита на финансовите интереси на ЕС. По отношение на разходите общо 315 милиона евро от средствата на ЕС са засегнати от измами, което представлява 0,25 % от разходната част на бюджета. За сравнение през миналата година тази сума е била 295 милиона евро. Това увеличение се дължи почти изцяло на два случая на измами с предприсъединителни фондове, при които става въпрос за големи суми. В приходната част на бюджета предполагаемите или установените измами възлизат на 77,6 милиона евро, което се равнява на 0,42 % от общата сума на събраните през 2012 г. традиционни собствени ресурси. През миналата година сумата е била 109 милиона евро.

През 2012 г. Комисията предприе редица важни инициативи за засилване на борбата срещу измамите. Освен прилагането на новата стратегия за борба с измамите (IP/13/530) през изминала година бе отбелязан значителен законодателен напредък, включващ:

  • предложението за създаване на Европейска прокуратура (IP/13/709). Тази нова институция значително ще укрепи разследването и завеждането на съдебни дела срещу престъпни практики, засягащи бюджета на ЕС;

  • новият регламент за OLAF, с който ще бъде създадена по-силна европейска служба за борба с измамите (MEMO/13/651);

  • съобщение относно по-нататъшно подобряване на управлението на OLAF, въз основа на съгласуваната реформа на Службата и като се взема предвид предложението за Европейска прокуратура (IP /13/709);

  • предложението относно защитата на финансовите интереси на ЕС чрез наказателното право (IP/12/767). Хармонизирането на определенията на престъпленията срещу бюджета и въвеждането на минимални санкции, които се прилагат за тези престъпления, може значително да спомогне за защита на средствата и възпиране на нарушителите в целия Съюз.

В днешния доклад се разглеждат и мерките, предприети от държавите членки през 2012 г. за защита и опазване на бюджета на ЕС, и се посочва добрата работа в някои области. Въпреки това Комисията подчертава необходимостта от по-нататъшно хармонизиране и укрепване на подходите на държавите членки, за да се гарантира, че борбата с измамите се осъществява по еднакъв начин в целия ЕС. Редица препоръки бяха отправени към държавите членки за подобряване на предотвратяването и откриването на измами.

Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите, заяви: Комисията ще изведе борбата срещу измамите в ЕС на ново равнище. Предложенията, които внесохме през изминалата година — включително предложението за Европейска прокуратура, — могат да нанесат сериозен удар върху извършителите на измами в цяла Европа. Сега държавите членки също трябва да покажат своята ангажираност за борба срещу измамите с бюджета на ЕС. Призовавам ги да увеличат усилията си в своите страни и да подкрепят новите мерки на европейско равнище. Всеки цент, върнат от измамниците, може да бъде изразходван за общественото благо“.

Контекст

В съответствие с член 325 от ДФЕС Комисията изготвя ежегоден доклад относно защитата на финансовите интереси на ЕС, в който се посочват приетите мерки за борба със злоупотребите с финансови средства на ЕС. Подробното описание в доклада на равнището на предполагаемите и потвърдените измами, докладвани от държавите членки в рамките на целия бюджет на ЕС (т.е. в приходната и разходната му част), спомага също така за установяването на най-рисковите области, което от своя страна позволява да се определят необходимите действия на европейско и национално равнище.

В допълнение към данните за докладвани измами и нередности, възстановяване на суми и финансови корекции и степента на докладване в държавите членки, всяка година Комисията и държавите членки избират и област за задълбочен анализ. Тази година избраната област е земеделието. Комисията отбелязва подобрения в системите за финансов контрол и управление на риска (например по отношение на правните разпоредби и насоките, административните процедури и сътрудничеството между националните органи) в тази област. Въпреки това отговорите на държавите членки потвърждават слабост, вече отбелязана в миналото. Държавите членки трябва да подобрят наблюдението на резултатите от административните и наказателните разследвания.

За повече информация:

Уебстраница на Алгирдас Шемета, комисар на ЕС по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и борбата с измамите:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Докладът е на разположение на адрес:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

MEMO/13/720

За контакти:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar