Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 24 juli 2013

Nya regler om betaltjänster för konsumenter och återförsäljare

I syfte att anpassa EU-marknaden för betaltjänster till den inre marknaden och främja EU-ekonomins tillväxt antog Europeiska kommissionen i dag ett paket med följande rättsaktsförslag:

  1. Ett nytt betaltjänstdirektiv

  2. Ett förslag till en förordning om förmedlingsavgifter för kortbetalningar

– EUs betalmarknad är fortfarande fragmenterad och dyr: den kostar over 1 5 av vår BNP per år, eller 130 miljarder euro. Men vår ekonomi har inte råd med sådana kostnader, och därför ska vårt förslag främja en digital inre marknad med billigare och säkrare internetbetalningar, både för återförsäljare och för konsumenter. Och de föreslagna förändringarna av förmedlingsavgifterna kommer att avlägsna ett stort hinder mellan de nationella marknaderna för betaltjänster och äntligen få slut på de omotiverat höga avgifterna, sade kommissionären med ansvar för inre marknaden, Michel Barnier.

– De förmedlingsavgifter som återförsäljarna betalar förs vidare till konsumentpriserna. Konsumenterna är inte bara oftast omedvetna om detta, utan de uppmuntras ofta genom belöningssystem att använda just de kort som ger bankerna störst intäkter. För att komplettera antitrustreglerna ska förordningen om begräsning av förmedlingsavgifter förebygga orimliga förmedlingsavgifter. Vi vill skapa lika konkurrensvillkor för dem som tillhandahåller betaltjänster. Nya aktörer ska kunna ta sig in på marknaden och erbjuda innovativa tjänster, återförsäljare kommer att kunna spara mycket pengar genom at betala lägre avgifter till bankerna, och konsumenterna kommer att få lägre slutpriser, tillade kommissionens vice ordförande Joaquín Almunia.

Det nya betaltjänstdirektivet innehåller en rad nya viktiga element och förbättringar för EU:s betaltjänstmarknad:

  1. Det gör det lättare och säkrare att använda billiga betaltjänster genom att de nya s.k. betalningsinitieringstjänsterna tas med i direktivets tillämpningsområde. Det är tjänster mellan handlaren och köparens bank, som möjliggör billiga och effektiva elektroniska betalningar utan kreditkort. Sådana tjänsteleverantörer kommer nu att omfattas av samma höga reglerings- och övervakningsstandard som alla andra betalningsinstitut. Samtidigt kommer banker och andra leverantörer av betaltjänster vara tvungna att öka säkerheten vid online-transaktioner genom att införa sträng kundautentisering för betalningar.

  2. Konsumenterna kommer att vara bättre skyddade mot bedrägerier, potentiellt missbruk och betalincidenter (t.ex. i fall av betvistade eller felaktigt utförda betalningar). Konsumenterna kan slippa stå för mer än mycket begränsade förluster (max. 50 euro, mot 150 i dag) vid obehöriga kortbetalningar.

  3. Genom förslaget utvidgas konsumenternas rättigheter när de gör betalningar och penningöverföringar till länder utanför Europa eller betalar i en valuta som inte ingår i EU.

  4. Det ska främja uppkomsten av nya aktörer och utvecklingen av innovativa mobil- och internetbetalningar i EU för att öka unionens globala konkurrenskraft.

Förordningen om förmedlingsavgifter kommer, tillsammans med det nya betaltjänstdirektivet, att införa maximinivåer för förmedlingsavgifter för transaktioner med konsumenters betal- och kreditkort, och förbjuda tilläggsavgifter för sådana korttyper. Tilläggsavgifter är sådana extraavgifter som vissa handlare lägger på för kortbetalningar, och de förekommer till exempel ofta när man köper flygbiljetter. Om förmedlingsavgifterna begränsas för konsumenternas kort kommer återförsäljarnas transaktionskostnader för kortköp att minska avsevärt, och tilläggsavgifter kommer inte längre att vara motiverade.

Under en övergångsperiod på 22 månader ska tak för förmedlingsavgifter för betal- och kreditkort gälla för gränsöverskridande transaktioner, d.v.s. när en konsument använder sitt kort i utlandet eller om en handlare använder en bank i ett annat land. Därefter kommer detta tak även att gälla för inhemska transaktioner. Taket är fastställt till 0,2 % av transaktionsvärdet för betalkort och 0,3 % för kreditkort. Dessa maximiandelar har redan accepterats av konkurrensmyndigheterna för ett antal transaktioner med kort märkta MasterCard, Visa och Cartes Bancaires. För kort som inte omfattas av detta tak (främst kommersiella kort utställda till företag och trepartssystem som American Express eller Diners) kommer handlarna att kunna ta ut tilläggsavgifter, eller vägra att acceptera dem. På så sätt kan kostnaderna för dessa dyra kort läggas direkt på dem som drar nytta av dem, i stället för att läggas på alla konsumenter.

Förmedlingsavgifter ingår i återförsäljarnas kostnader för att ta emot kortbetalningar, och betalas i slutändan av konsumenterna, i form av högre detaljhandelspriser. Konsumenterna ser dem inte, men de förorsakar totals miljarder euro i förluster för återförsäljare och, i sista ledet, kunderna varje år. Förmedlingsavgifternas storlek varierar kraftigt mellan medlemsländerna, vilket visar att de inte har någon uppenbar motivering, och de skapar betydande hinder mellan ländernas betalmarknader. Om man sätter ett tak för förmedlingsavgifterna minskar handlarnas och konsumenternas kostnader och samtidigt skapas en EU-omfattande marknad för betaltjänster. Det kan också främja innovation och ge dem som tillhandahåller betaltjänster större möjligheter att erbjuda nya tjänster.

Bakgrund

Översynen av EU:s ramverk för betaltjänster, bland annat betaltjänstdirektivet, och reaktionerna på kommissionens grönbok från 2012, Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar, (se IP/12/11), har lett till slutsatsen att det krävs ytterligare insatser och aktualiserad lagstiftning. Hit hör också en anpassning av betaltjänstdirektivet. På så sätt kan ramarna för betaltjänster anpassas så att de bättre motsvarar behoven på en fungerande europeisk betaltjänstmarknad och till fullo bidrar till en betalmiljö som främjar konkurrens, innovation och säkerhet. Modernisering av de rättsliga ramarna för detaljhandelsbetalningar har också definierats som nyckelåtgärd i kommissionens andra inremarknadsakt.

Detta paket är en reaktion på stora förändringar i EU-befolkningens köp- och betalmönster. Nästan alla kontoinnehavare i EU har betalkort, och 40 % har dessutom kreditkort. 34 % av EU:s befolkning handlar redan på internet, och over 50 % har en smartphone1, som ger dem tillgång till mobile betalningar. Inom vissa branscher, som resebranschen, sker numera den största andelen av försäljningarna via internet2.

Samtidigt är EU-marknaden för kort-, internet- och mobilbetalningar fortfarande splittrad. Den står inför stora problem som hindrar dess vidareutveckling och minskar EU:s tillväxtpotential (t.ex. olika kostnader för betalningar för konsumenter och handlare, skillnader i teknisk infrastruktur eller oförmågan hos dem som tillhandahåller betaltjänster att komma överens om gemensamma tekniska standarder).

Fastän kortbetalning blir mer och mer vanligt främjar dessutom den affärsmodell som fortfarande överväger, med förmedlingsavgifter mellan banker för varje kortbetalning, höga kostnader mellan bankerna. Detta leder till höga kostnader för återförsäljarna och ytterst till högre konsumentpriser. Det hindrar också nya aktörer från att ta sig in på marknaden.

Läs mer

Se även MEMO/13/719

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Branschinfo.

2 :

Branschinfo.


Side Bar