Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 24. jūlijā

Jauni noteikumi par maksājumu pakalpojumiem, kas sniegs labumu patērētājiem un mazumtirgotājiem

Lai pielāgotu Eiropas Savienības maksājumu tirgu vienotā tirgus iespējām un sekmētu ES ekonomikas izaugsmi, Eiropas Komisija šodien pieņēma tiesību aktu kopumu, kurā ir:

  1. jauna maksājumu pakalpojumu direktīva ("MPD2") un

  2. priekšlikums regulai par starpbanku komisijas maksām par maksājumu darījumiem ar kartēm.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē sacīja: "Pašlaik maksājumu tirgus Eiropas Savienībā ir sadrumstalots un dārgs, izmaksājot vairāk nekā 1 % no ES IKP jeb 130 miljardus eiro gadā. Tās ir izmaksas, ko mūsu ekonomika nevar atļauties. Mūsu priekšlikums veicinās digitālā vienotā tirgus attīstību, padarot maksājumus internetā lētākus un drošākus gan mazumtirgotājiem, gan patērētājiem. Ierosinātās starpbanku komisijas maksu izmaiņas novērsīs būtisku šķērsli starp valstu maksājumu tirgiem un arī to, ka šo maksu līmenis ir nepamatoti augsts."

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Hoakins Almunja piebilda: "Starpbanku komisijas maksas, ko sedz mazumtirgotāji, tiek iekļautas patērētāju rēķinos. Patērētāji ne tikai kopumā nav informēti par to, bet, izmantojot stimulu sistēmas, viņi arī tiek mudināti lietot kartes, kas viņu bankām nodrošina vislielākos ieņēmumus. Papildinot pretmonopola noteikumu īstenošanu, regula, kurā noteikts starpbanku komisijas maksu maksimālais līmenis, novērsīs to, ka šīs maksas kopumā ir pārmērīgi augstas. Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tiks radīti vienlīdzīgi konkurences apstākļi, tirgū varēs ienākt jauni tirgus dalībnieki un piedāvāt inovatīvus pakalpojumus, mazumtirgotāji ietaupīs daudz līdzekļu, jo viņiem būs jāmaksā zemāka maksa bankām, un patērētāji gūs labumu no zemākām mazumtirdzniecības cenām."

Ar pārskatīto maksājumu pakalpojumu direktīvu ES maksājumu tirgū tiks ieviesti daudzi jauni, svarīgi elementi:

  1. tā atvieglo un padara drošāku lētu interneta maksājumu pakalpojumu izmantošanu, jo direktīvas darbības joma tagad attiecas arī uz jauniem, tā sauktajiem, maksājumu iniciācijas pakalpojumiem. Šie pakalpojumi, kas norisinās starp tirgotāju un pircēja banku, ļauj veikt lētus un efektīvus elektroniskos maksājumus, neizmantojot kredītkarti. Uz šādu pakalpojumu sniedzējiem tagad attieksies tādi paši augsti regulējuma un uzraudzības standarti, ko piemēro citām maksājumu iestādēm. Tajā pašā laikā bankām un pārējiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem būs jāuzlabo tiešsaistes darījumu drošība, ieviešot stingru klienta autentifikāciju maksājuma veikšanai;

  2. patērētāji būs labāk pasargāti no krāpšanas, iespējamas ļaunprātīgas izmantošanas un negadījumiem saistībā ar maksājumiem (piemēram, apstrīdamiem un nepareizi veiktiem maksājumu darījumiem). Gadījumā, ja tiks veikti neatļauti darījumi ar karti, patērētājiem būs jāsedz tikai nelieli zaudējumi, kas nepārsniegs 50 eiro (pašreizējo 150 eiro vietā);

  3. priekšlikumā ir paplašinātas patērētāju tiesības, veicot pārskaitījumus un naudas pārvedumus uz valstīm ārpus Eiropas vai veicot maksājumus valūtā, kas nav kādas ES valsts valūta;

  4. direktīva veicinās jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu un inovatīvu mobilo un interneta maksājumu attīstību Eiropā, kas nāks par labu ES konkurētspējai pasaules mērogā.

Ar regulu par starpbanku komisijas maksām kopā ar pārskatīto MPD tiks noteikts maksimālais līmenis starpbanku komisijas maksai par darījumiem, kas saistīti ar patērētāju debetkartēm un kredītkartēm, un tiks aizliegta papildmaksa pie šādiem karšu veidiem. Papildmaksa ir maksa, ko daži tirgotāji nosaka papildus par maksājumiem ar karti un kas ir jo īpaši izplatīta attiecībā uz aviobiļešu iegādi. Ja būs noteikts starpbanku komisijas maksas maksimālais līmenis attiecībā uz patērētāju kartēm, būtiski samazināsies mazumtirgotāju izmaksas saistībā ar karšu darījumiem un papildmaksas noteikšana vairs nebūs attaisnojama.

Pārejas posmā, kas ilgs 22 mēnešus, starpbanku komisijas maksas maksimālais līmenis attiecībā uz debetkartēm un kredītkartēm tiks piemērots pārrobežu darījumiem, t. i., gadījumos, kad patērētājs izmanto karti citā valstī vai kad mazumtirgotājs izmanto banku citā valstī. Pēc tam minētais maksimālais līmenis tiks piemērots arī iekšzemes darījumiem. Maksimālais līmenis ir noteikts 0,2 % apmērā no darījuma vērtības attiecībā uz darījumiem ar debetkartēm un 0,3 % apmērā – ar kredītkartēm. Konkurences iestādes jau ir piekritušas šādiem maksimālajiem līmeņiem attiecībā uz daudziem darījumiem ar MasterCard, Visa un Cartes Bancaires kartēm. Par kartēm, uz ko neattiecas maksimālie līmeņi (galvenokārt komerckartēm, kas paredzētas uzņēmumiem un trīspusējām sistēmām, piemēram, American Express vai Diners), mazumtirgotāji varēs noteikt papildmaksu vai atteikties tās pieņemt. Tādējādi izmaksas, kas rodas saistībā ar šīm dārgajām kartēm, var segt tieši tie, kas gūst no tām labumu, nevis visi patērētāji kopumā.

Starpbanku komisijas maksas ir iekļautas mazumtirgotāja izmaksās par karšu maksājumu pieņemšanu, un to sedz tikai patērētāji, maksājot augstāku mazumtirdzniecības cenu. Patērētājs šo maksu neredz, taču tā mazumtirgotājiem, un, visbeidzot, patērētājiem, izmaksā desmitiem miljardu eiro gadā. Starpbanku komisijas maksu līmenis dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgs, kas liek domāt, ka tā nav skaidri pamatota un rada būtisku šķērsli starp valstu maksājumu tirgiem. Starpbanku komisijas maksu maksimālā līmeņa noteikšana samazinās mazumtirgotāju izmaksas un palīdzēs radīt ES mēroga maksājumu tirgu. Tam arī būtu jāveicina inovāciju ieviešana un jāpaplašina maksājumu pakalpojumu sniedzēju iespējas piedāvāt jaunus pakalpojumus.

Vispārīga informācija

ES maksājumu regulējuma, jo īpaši maksājumu pakalpojumu direktīvas ("MPD"), pārskatīšana un saņemtā reakcija uz Komisijas zaļo grāmatu "Ceļā uz karšu, interneta un mobilo maksājumu integrētu Eiropas tirgu" 2012. gadā (sk. IP/12/11) lika secināt, ka ir nepieciešami turpmāki pasākumi un regulējuma atjauninājumi, tostarp pielāgojumi MPD. Tas palīdzētu maksājumu regulējumam labāk atbilst efektīva Eiropas maksājumu tirgus vajadzībām, pilnībā veicinot tādu maksājumu vidi, kas sekmē konkurenci, inovācijas un drošību. Mazumtirdzniecības maksājumu tiesiskā regulējuma modernizēšana bija viens no svarīgākajiem pasākumiem, kas paredzēti Komisijas II vienotā tirgus aktā.

Šis tiesību aktu kopums atbilst Eiropas pilsoņu iepirkšanās un maksāšanas paradumu ievērojamajām izmaiņām. Gandrīz katram bankas konta īpašniekam ES ir debetkarte, un 40 % ir arī kredītkarte. 34 % no ES pilsoņiem jau veic pirkumus internetā, un vairāk nekā 50 % ir viedtālrunis1, kas sniedz viņiem piekļuvi mobilajiem maksājumiem. Dažās ekonomikas nozarēs, piemēram, ceļojumu nozarē, lielākā daļa tirdzniecības tiek veikta internetā2.

Tomēr karšu, interneta un mobilo maksājumu tirgus ES ir sadrumstalots un saskaras ar būtiskām problēmām (piemēram, atšķirīgas maksājumu izmaksas patērētājiem un tirgotājiem, atšķirības tehniskajā infrastruktūrā vai maksājumu pakalpojumu sniedzēju nespēja vienoties par kopēju tehnisko standartu īstenošanu), kas traucē tā turpmāku attīstību un kavē ES izaugsmes iespējas.

Turklāt karšu maksājumi kļūst arvien vairāk izplatīti, bet aizvien dominējošais "starpbanku komisijas maksas" (maksas, kuru bankas maksā viena otrai par katru karšu maksājumu) uzņēmējdarbības modelis sekmē augstas starpbanku komisijas maksas un ietekmē mazumtirgotāju izmaksas un, visbeidzot, arī cenas, ko maksā patērētāji. Tas kavē arī jaunu dalībnieku ienākšanu tirgū.

Vairāk informācijas

Skatīt arī MEMO/13/719

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Avots: nozare.

2 :

Avots: nozare.


Side Bar