Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 24. heinäkuuta 2013

Uudet maksupalvelusäännöt kuluttajien ja kauppiaiden hyödyksi

EU:n maksumarkkinoiden mukauttamiseksi sisämarkkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja EU:n talouskasvun tukemiseksi Euroopan komissio hyväksyi tänään lainsäädäntöpaketin, johon kuuluvat

  1. uusi maksupalveludirektiivi

  2. korttipohjaisten maksutapahtumien siirtohintoja koskeva asetusehdotus.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnierin mukaan EU:n maksumarkkinat ovat hajanaiset ja kalliit: niiden kustannukset ovat yli 1 prosenttia suhteessa EU:n BKT:hen eli 130 miljardia euroa vuodessa. ”EU:n taloudella ei ole varaa tällaisiin kustannuksiin. Ehdotuksellamme voidaan edistää digitaalisia sisämarkkinoita siten, että internetin välityksellä maksettavista maksuista tulee edullisempia ja turvallisempia niin kauppiaiden kuin kuluttajienkin kannalta. Siirtohintoihin ehdotetuilla muutoksilla voidaan poistaa merkittävä este kansallisten maksumarkkinoiden väliltä ja päästä eroon perusteettoman korkeista siirtohinnoista”, totesi Michel Barnier.

Komission varapuheenjohtaja Joaquín Almunia lisäsi, että kauppiaiden maksamat siirtohinnat päätyvät lopulta kuluttajien maksettaviksi. ”Sen lisäksi, että kuluttajat eivät yleensä ole tietoisia tästä, heitä jopa kannustetaan palkkiojärjestelmien kautta käyttämään kortteja, jotka tuottavat heidän pankeilleen suurimmat tulot. Siirtohinnoille katon asettava asetus, joka täydentää kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa, estää perusteettoman korkeat siirtohinnat. Näin voidaan luoda tasapuoliset toimintaolosuhteet maksupalveluntarjoajille, markkinoille pääsee uusia toimijoita tarjoamaan innovatiivisia palveluja, kauppiaat saavuttavat suuria säästöjä (koska heidän pankeille maksamansa maksut alenevat) ja kuluttajat hyötyvät vähittäishintojen alenemisesta”, totesi Joaquín Almunia.

Tarkistettu maksupalveludirektiivi tuo EU:n maksumarkkinoille uusia tärkeitä elementtejä ja parannuksia:

  1. Edullisten verkkomaksupalvelujen käytöstä tulee helpompaa ja turvallisempaa, koska maksupalveludirektiivin soveltamisalaan sisällytetään uusia ns. maksutoimeksiantopalveluja. Nämä ovat myyjän ja ostajan pankin välisiä palveluja, jotka mahdollistavat edulliset ja tehokkaat sähköiset maksut ilman luottokorttia. Näihin palveluntarjoajiin sovelletaan uudistusten myötä samoja korkeita sääntely- ja valvontastandardeja kuin kaikkiin muihin maksulaitoksiin. Samanaikaisesti pankkien ja kaikkien muiden maksupalveluntarjoajien on parannettava verkkomaksutapahtumien turvallisuutta ottamalla käyttöön asiakkaan vahva tunnistaminen maksujen yhteydessä.

  2. Kuluttajansuoja paranee petosten, mahdollisen väärinkäytön ja maksuepäselvyyksien varalta (esim. kiistanalaiset ja virheellisesti toteutetut maksutapahtumat). Kuluttajille koituu luvattomissa korttimaksutapauksissa enintään 50 euron tappiot (tällä hetkellä ne voivat olla 150 euroa).

  3. Ehdotuksella lujitetaan kuluttajien oikeuksia toteutettaessa tilisiirtoja ja rahansiirtoja Euroopan ulkopuolelle tai suoritettaessa maksuja sellaisen maan valuutassa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio.

  4. Ehdotuksella edistetään uusien toimijoiden tuloa markkinoille ja innovatiivisten mobiili- ja verkkomaksutapojen kehittämistä Euroopassa, mikä parantaa EU:n kilpailukykyä maailmanlaajuisesti.

Siirtohinta-asetuksella yhdessä tarkistetun maksupalveludirektiivin kanssa otetaan käyttöön enimmäismäärät siirtohinnoille, joita veloitetaan kuluttajien pankki- ja luottokorttipohjaisista maksutapahtumista, ja kielletään lisämaksujen periminen tämäntyyppisistä korteista. Lisämaksut ovat ylimääräisiä maksuja, joita jotkin kauppiaat perivät korttimaksuista, ja niiden periminen on tavallista erityisesti lentolippujen oston yhteydessä. Kun siirtohinnoille asetetaan katto kuluttajien maksukorttien osalta, kauppiaille korttimaksutapahtumista aiheutuvat kustannukset alenevat huomattavasti eikä lisämaksun periminen ole enää perusteltua.

Siirtymäkaudella, jonka kesto on 22 kuukautta, pankki- ja luottokorttien siirtohintoja koskevaa kattoa sovelletaan ainoastaan valtioiden rajat ylittäviin maksutapahtumiin eli silloin, kun kuluttaja käyttää korttiaan toisessa maassa tai kun kauppias käyttää pankkia toisessa maassa. Siirtymäkauden jälkeen kattoa sovelletaan myös kansallisiin maksutapahtumiin. Katto asetetaan 0,2 prosenttiin pankkikorttien maksutapahtumien arvosta ja 0,3 prosenttiin luottokorttien maksutapahtumien arvosta. Kilpailuviranomaiset ovat jo hyväksyneet nämä enimmäismäärät tiettyjen MasterCard-, Visa- ja Cartes Bancaires -korttien maksutapahtumien osalta. Korteista, joihin ei sovelleta kattoa (pääasiassa yrityskortit, jotka on myönnetty yrityksille ja kolmen osapuolen korttiohjelmille, kuten American Express ja Diners), kauppiaat voivat periä lisämaksun, tai ne voivat kieltäytyä hyväksymästä niitä. Tällä tavoin kustannukset, jotka näistä kalliista korteista aiheutuvat, voidaan siirtää suoraan tällaisten korttien käyttäjille sen sijaan, että ne lankeaisivat kaikkien kuluttajien maksettaviksi.

Siirtohinnat ovat osa kustannuksia, joita kauppiaille aiheutuu korttimaksujen vastaanottamisesta. Kuluttajat maksavat ne viime kädessä korkeampina vähittäishintoina. Ne ovat kuluttajille näkymättömiä maksuja, mutta ne aiheuttavat joka vuosi kymmenien miljardien eurojen laskun kauppiaille ja viime kädessä kuluttajille. Siirtohinnat vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden kesken, mikä viittaa siihen, ettei niille ole selkeää perustetta. Näin ollen ne ovat merkittävä este kansallisten maksumarkkinoiden välillä. Katon asettaminen siirtohinnoille vähentää kauppiaille ja kuluttajille aiheutuvia kustannuksia ja auttaa luomaan EU:n laajuiset maksumarkkinat. Tämän odotetaan myös edistävän innovointia ja antavan maksupalveluntarjoajille paremman mahdollisuuden tarjota uusia palveluja.

Tausta

EU:n maksulainsäädäntökehyksen, erityisesti maksupalveludirektiivin, uudelleentarkastelun ja komission vihreään kirjaan ”Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille” vuonna 2012 esitettyjen kannanottojen (ks. IP/12/11) perusteella on todettu, että tarvitaan lisätoimenpiteitä ja sääntelyn ajantasaistamista, mukaan lukien maksupalveludirektiivin mukauttaminen. Näin maksulainsäädäntökehyksellä voitaisiin paremmin vastata toimivien eurooppalaisten maksumarkkinoiden tarpeisiin, mikä edistäisi sellaisen maksuympäristön luomista, joka lujittaa kilpailua, lisää innovointia ja parantaa turvallisuutta. Vähittäismaksuja koskevan lainsäädäntökehyksen nykyaikaistaminen onkin määritelty yhdeksi komission toisen sisämarkkinoiden toimenpidepaketin keskeisistä toimista.

Tällä paketilla vastataan niihin tuntuviin muutoksiin, joita eurooppalaisten osto- ja maksukäytännöissä tapahtuu. Lähes kaikilla tilinomistajilla EU:ssa on pankkikortti, ja 40 prosentilla on myös luottokortti. Unionin kansalaisista 34 prosenttia tekee jo ostoksia internetin välityksellä, ja yli 50 prosentilla on älypuhelin1, jonka kautta he voivat suorittaa mobiilimaksuja. Jotkin talouden alat, kuten matkailuala, jopa saavat suurimmat myyntilukunsa internetistä2.

EU:n kortti-, verkko- ja mobiilimaksumarkkinat ovat kuitenkin edelleen hajanaiset, ja niillä on edessään suuria haasteita, jotka estävät niiden kehittämistä edelleen ja hidastavat EU:n kasvupotentiaalia (näitä ovat muun muassa erot kuluttajille ja kauppiaille maksuista aiheutuvissa kustannuksissa, erot teknisten infrastruktuurien välillä ja maksupalvelujentarjoajien kyvyttömyys päästä yhteisymmärrykseen yhteisten teknisten standardien soveltamisesta).

Korttimaksut yleistyvät koko ajan, mutta edelleen käytössä olevan siirtohintoihin (pankkien toisilleen maksamat maksut kustakin korttimaksusta) perustuvan liiketoimintamallin vuoksi pankkien väliset maksut ovat edelleen korkeat ja kauppiaille aiheutuvat kustannukset suuret, mikä näkyy viime kädessä kuluttajien maksamina korkeampina hintoina. Se myös estää uusien toimijoiden tulon markkinoille.

Lisätietoja

Ks. MEMO/13/719

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Antoine Colombani (+32-2) 297 45 13

Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

Marisa Gonzalez Iglesias (+32-2) 295 19 25

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07

1 :

Lähde: alan teollisuus.

2 :

Lähde: alan teollisuus.


Side Bar