Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 24. července 2013

Nová pravidla pro platební služby budou výhodná pro spotřebitele i prodejce

Evropská komise dnes přijala balíček opatření s cílem přizpůsobit evropský trh platebních služeb možnostem jednotného trhu a podpořit růst evropského hospodářství. Tento balíček zahrnuje:

  1. novou směrnici o platebních službách („PSD2“),

  2. návrh nařízení o mezibankovních poplatcích za platební transakce prováděné kartami.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Trh platebních služeb v EU je dnes roztříštěný a drahý, náklady na něj dosahují více než 1 % HDP EU neboli 130 miliard eur ročně. Takovéto náklady si naše hospodářství nemůže dovolit. Náš návrh podpoří jednotný digitální trh, protože díky němu budou internetové platby levnější a bezpečnější jak pro prodejce, tak pro spotřebitele. A navrhované změny mezibankovních poplatků odstraní významnou překážku mezi trhy platebních služeb v jednotlivých státech a konečně tyto bezdůvodně vysoké poplatky omezí.“

Místopředseda Joaquín Almunia k tomu dodal: „Mezibankovní poplatky účtované prodejcům nakonec zaplatí spotřebitelé. Ti si to většinou vůbec neuvědomují, a navíc jsou systémem odměn motivováni k používání karet, z kterých jejich bankám plynou největší výnosy. Nařízení, které stanoví stropy pro mezibankovní poplatky, doplňuje prosazování antimonopolních pravidel a zabrání obecnému stanovování těchto poplatků v přehnané výši. Poskytovatelé platebních služeb budou mít rovné podmínky, na trh budou moci vstoupit noví hráči, kteří nabídnou inovativní služby, prodejci dosáhnou díky nižším poplatkům pro banky značných úspor a spotřebitelům to přinese nižší maloobchodní ceny.“

Revidovaná směrnice o platebních službách přinese na trh platebních služeb v EU řadu nových důležitých prvků a zlepšení:

  1. Používání méně nákladných internetových služeb je díky ní snadnější a bezpečnější, protože jsou do její oblasti působnosti zahrnuty nové služby, tzv. služby iniciování platby. Tyto služby probíhají mezi prodejcem a bankou kupujícího a umožňují provádění levných a efektivních elektronických plateb bez použití kreditní karty. Na poskytovatele těchto služeb se nyní budou uplatňovat stejné vysoké standardy regulace a dohledu jako na všechny ostatní platební instituce. Zároveň budou muset banky i všichni ostatní poskytovatelé platebních služeb zvýšit zabezpečení internetových transakcí tak, že u plateb zavedou lepší ověření totožnosti zákazníka.

  2. Spotřebitelé budou lépe chráněni před podvody, možným zneužitím a incidenty (např. v případech sporných a chybně provedených platebních transakcí). V případě neautorizovaných plateb kartou budou spotřebitelé vystaveni jen velmi malým ztrátám – maximálně do výše 50 eur (oproti dnešním 150 eurům).

  3. Návrh posiluje práva spotřebitelů, pokud jde o převody a poukazování peněz mimo Evropu nebo platby v jiných měnách, než je euro.

  4. Podpoří příchod nových hráčů a rozvoj inovativních mobilních a internetových plateb v Evropě v zájmu konkurenceschopnosti EU na světovém trhu.

Nařízení o mezibankovních poplatcích společně s revidovanou směrnicí o platebních službách zavede maximální výši mezibankovních poplatků pro transakce pomocí debetních a kreditních karet a zakáže u těchto typů karet používat příplatky. Příplatky představují zvláštní poplatky, které si někteří obchodníci účtují při platbách kartou a které jsou obvyklé zejména při nákupu letenek. Když se pro spotřebitelské karty stanoví stropy, náklady prodejců na platební transakce se podstatně sníží a příplatky již nebudou odůvodněné.

Během přechodného období v délce 22 měsíců budou stropy pro mezibankovní poplatky u debetních a kreditních karet platit u přeshraničních transakcí, tzn. v případech, kdy spotřebitel použije kartu v jiné zemi nebo kdy prodejce využije banku v jiné zemi. Později budou stropy platit i u transakcí domácích. Stropy jsou stanoveny ve výši 0,2 % hodnoty transakce debetní kartou a 0,3 % pro transakce kartou kreditní. Tyto hodnoty již přijaly orgány na ochranu hospodářské soutěže pro řadu transakcí prováděných kartami MasterCard, Visa a Cartes Bancaires. V případě karet, na něž se stropy nevztahují (zejména karty pro komerční klientelu vydávané pro podniky a třístranné systémy, např. American Express nebo Diners), mohou prodejci buď platit příplatky, nebo odmítnout karty přijímat. Tím lze náklady na tyto drahé karty přenést přímo na ty, kteří je používají, a neponesou je všichni spotřebitelé.

Mezibankovní poplatky se zahrnují do nákladů prodejců na přijímání plateb kartami a v konečném důsledku je hradí spotřebitelé v podobě vyšších maloobchodních cen. Pro spotřebitele jsou neviditelné, ale připraví prodejce a nakonec i spotřebitele každoročně o desítky miliard eur. Výše mezibankovních poplatků se mezi členskými státy výrazně liší, z čehož je zřejmé, že nemají jasné odůvodnění a vytvářejí významnou překážku mezi vnitrostátními trhy platebních služeb. Stanovení stropů pro mezibankovní poplatky sníží náklady prodejců i spotřebitelů a napomůže vytvoření celoevropského trhu platebních služeb. Mělo by také podpořit inovace a dát poskytovatelům platebních služeb více prostoru pro poskytování služeb nových.

Souvislosti

Revize rámce pro platby v EU, především směrnice o platebních službách, a reakce na zelenou knihu Komise „Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu“ v roce 2012 (viz IP/12/11) vedly k závěru, že jsou zapotřebí další opatření a aktualizace právních předpisů, včetně úprav směrnice o platebních službách. Díky nim by rámec pro platby lépe sloužil potřebám účinného evropského trhu s platebními službami a plně by přispíval k vytvoření prostředí, které podporuje konkurenci, inovace a bezpečnost v této oblasti. Modernizace právního rámce pro malé platby byla rovněž určena jako jedna z hlavních činností v Aktu o jednotném trhu II, který předložila Komise.

Tento balíček reaguje na hlavní změny způsobu, jak Evropané nakupují a platí. V podstatě každý majitel účtu v EU dnes má debetní platební kartu a 40 % vlastní rovněž kartu kreditní. 34 % občanů EU již nakupuje na internetu a přes 50 % jich vlastní chytrý telefon1, díky čemuž mají přístup do světa mobilních plateb. V některých hospodářských odvětvích – například v odvětví cestovního ruchu – dokonce přes internet probíhá většina prodeje2.

Evropský trh plateb kartami, po internetu a přes mobilní telefony je však nadále roztříštěný a potýká se s významnými problémy, které zpomalují jeho další rozvoj a brzdí růstový potenciál EU (například rozdílné náklady na platby pro spotřebitele a obchodníky, rozdíly v technické infrastruktuře nebo neschopnost poskytovatelů platebních služeb dohodnout se na zavedení společných technických norem).

Přestože platby kartami jsou stále běžnější, přetrvává zde navíc obchodní model „mezibankovních poplatků“ (poplatků, které si platí banky mezi sebou za každou platbu kartou), který podporuje vysoké poplatky mezi bankami a ovlivňuje náklady prodejců, a tím v konečném důsledku i ceny pro spotřebitele. Brání rovněž nástupu nových hráčů na trh.

Další informace

Viz též MEMO/13/719

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Antoine Colombani (+32 22974513)

Chantal Hughes (+32 22964450)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 22951925)

Audrey Augier (+32 22971607)

1 :

Dle údajů odvětví.

2 :

Dle údajů odvětví.


Side Bar