Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 24. juli 2013

Grønt lys for europæisk GPS: En vellykket Galileo-positionsbestemmelse

Nu er der givet grønt lys for europæisk satellitnavigation. Ved en offentlig demonstration i dag i Fucino, Italien, berettede Europa-Kommissionens næstformand, Antonio Tajani, om den vellykkede positionsbestemmelsei, der er foretaget med EU’s nuværende fire Galileosatellitter. Denne positionsbestemmelse i længde-, bredde- og højdeposition er et konkret bevis på satellitnavigationsprogrammets evne til at levere særdeles nøjagtige positionsbestemmelsesdata til navigationsudstyr i biler eller til andre modtagere. Den bekræfter Galileos evne til at levere yderst nøjagtige positionsbestemmelsesdata. Tajani bebudede også, at yderligere satellitopsendelser vil gøre det muligt at levere de første tjenester inden udgangen af 2014. Det vil føre til et forbedret GPS-signal og — i kraft af satellitnavigationssignalernes større præcision, dækning og tilgængelighed — en helt ny vifte af forretningsmuligheder. Efterhånden som fordelene ved Galileo bliver håndgribelige, er der behov for, at industriens leverandører omgående begynder at forberede sig på disse fremtidige markedsmuligheder. (MEMO/13/718)

Europa-Kommissionens næstformand, Antonio Tajani, som er kommissær for erhvervsliv og iværksætteri, udtalte: "Dette er en stor dag for europæisk satellitnavigation. Nøjagtigheden af den positionsbestemmelse, der er opnået med kun fire Galileosatellitter, er en demonstration af Europas industrielle kompetencer. Den er også et første skridt på vejen mod lanceringen af de første tjenester i oktober 2014. Brugerne vil hver dag kunne få glæde af forbedret satellitnavigation, og nye forretningsmuligheder vil åbnes. Dette er lige, hvad vi har hårdt brug for i den nuværende økonomiske situation."

Yderligere oplysninger om Galileo

Positionsbestemmelse, der bygger på en helt ny europæisk infrastruktur

Positionsbestemmelsen blev opnået ved hjælp af de fire Galileosatellitter, der blev opsendt i oktober 2011 og 2012, og Galileoprogrammets jordbaserede infrastruktur, der omfatter kontrolcentrene i Italien og Tyskland og det globale net af jordstationer. Der kræves mindst fire satellitter til at foretage en positionsbestemmelse i tre dimensioner.

Med fire satellitter er Galileokonstellationen synlig på et og samme tidspunkt i højst to til tre timer dagligt. Denne hyppighed vil blive øget i takt med, at flere satellitter og ekstra jordstationer kommer på nettet.

Fordelene ved positionsbestemmelsen i Galileos satellitnavigation

Galileo vil ligesom GPS give brugerne mulighed for at kende deres nøjagtige position i tid og rum, blot med større præcision og pålidelighed. Galileo er Europa-Kommissionens program for udvikling af et globalt satellitnavigationssystem under europæisk civil kontrol. Det vil være foreneligt og, for nogle tjenesters vedkommende, driftskompatibelt med det amerikanske GPS og det russiske Glonass, men uafhængigt af disse.

En høj grad af præcision

Ved at placere satellitter i kredsløb i en større hældning i forhold til ækvatorialplanet opnår Galileo også en bedre dækning på de højere breddegrader, hvilket gør systemet særligt værdifuldt for brugere i Nordeuropa - et område, der hidtil har været dårligt dækket af USA’s GPS-system alene. Desuden gør Galileosignalets forbedrede egenskaber det lettere at fange og spore samt mere modstandsdygtigt over for interferens og reflekser.

Forretningsmuligheder

Galileo og rumfartsindustrien generelt udgør et stort potentiale for Europa, ikke kun for så vidt angår dagligdagen for de europæiske borgere og for de virksomheder, der leverer ruminfrastrukturerne, men i endnu højere grad for aftagerindustrien - de mennesker, der udvikler innovative applikationer eller tjenester. Galileo skaber en række nye forretningsmuligheder for udstyrsfabrikanter, applikationsudviklere og udbydere af tjenester, hvor pålidelighed er en kritisk faktor.

Visse afledte tjenester kan f.eks. bidrage til at undgå bilulykker, hjælpe visuelt og motorisk handicappede med at navigere, fremskynde transporten af farligt gods, kortlægge vanddybden ved kysterne og fremme intelligent saltspredning i vinterperioden.

Civilbeskyttelse og sikkerhed

Tajani bemærkede endvidere, at den offentlige sektor selv er potentiel aftager af Galileoapplikationer, især på områderne civilbeskyttelse og sikkerhed. De kommende statsregulerede tjenester (Public Regulated Services - PRS) under Galileo kan anvendes af beredskabstjenester, til kritiske transport-, energi- eller telekommunikationsformål og i forsvaret. Tajani udtalte, at de potentielle brugere endnu ikke har tilstrækkeligt kendskab til disse fordele ved Galileo.

PRS vil være begrænset til brugere godkendt på nationalt plan til følsomme applikationer, der kræver en høj grad af kontinuitet. PRS anvender robuste signaler, dvs. signaler, der er krypterede og modstandsdygtige over for interferens.

Galileo vil være køreklart i 2014

Galileos aktiviteter vil blive indledt inden udgangen af 2014, men hele infrastrukturen forventes færdig på et senere tidspunkt.

European Space Expo

European Space Expo er en rejsende udstilling, der fremhæver rum- og satellitnavigationsaktiviteters direkte indvirkning på borgernes dagligdag. Mere end 30 000 applikationer er afhængige af rumteknologier. Besøgende i alle aldre kan se, røre og opleve den brede vifte af innovative teknologier og tjenester, som rumteknologierne giver dem.

World Expo vil fremvise rumapplikationer

Ved World Expo 2015 i Milano fra 1. maj til 31. oktober 2015 under temaet "Feeding the Planet: Energy for Life" vil det blive demonstreret, hvordan rum- og satellitnavigationsbaserede applikationer kan bidrage til den globale debat om fødevarer og bæredygtighed.

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

i :

Ved positionsbestemmelse bestemmes positionen af et skib, et luftfartøj eller person på Jordens overflade.


Side Bar