Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 23. júla 2013

Európa je v nevýhode, pretože väčšina členských štátov uvoľňuje príliš pomaly širokopásmové spektrum pre mobilné siete 4G

Členské štáty poskytli ďalší dôkaz toho, že pri prideľovaní rádiového frekvenčného spektra v rámci Európskej únie je potrebná väčšia koordinácia. Polovica členských štátov predložila žiadosť o odloženie využívania pásma 800 MHz na bezdrôtové širokopásmové pripojenie v dôsledku výnimočných okolností, pričom nestíha lehotu 1. januára 2013, s ktorou pôvodne súhlasila (pozri IP/10/540). Komisia dnes len zdráhavo vyhovela deviatim z týchto 14 žiadostí.

Otvorenie pásma 800 MHz je nevyhnutné pre rozšírenie využívania populárnych bezdrôtových širokopásmových služieb (pozri IP/12/929).

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová uviedla: „Súhlasili sme s dočasnou a obmedzenou výnimkou týkajúcou sa pásma 800 MHz pre deväť krajín. Toto je pragmatický a posledný ústupok. Každý odklad v uvoľňovaní spektra škodí hospodárstvu a frustruje občanov. Preto sa reforma frekvenčného spektra stane ústredným bodom návrhu týkajúceho sa jednotného telekomunikačného trhu, ktorý Komisia predloží v septembri.

Jedným z dôsledkov tohto oneskorenia členských štátov je, že telefóny, ktoré občania považujú za dôležité zariadenia, nie sú v Európe plne funkčné. Výrobcovia telefónov vynechávajú zo svojich zariadení príslušné rádiové čipy potrebné na spojenie v Európe, pretože počet krajín, ktoré včas udelili licencie na rovnaké spektrum, nie je dostatočný.

Komisia súhlasila s odkladmi pre: Španielsko, Cyprus, Litvu, Maďarsko, Maltu, Rakúsko, Poľsko, Rumunsko a Fínsko; odmietla výnimky pre Slovensko a Slovinsko, v prípade ktorých meškanie vyplývalo z organizácie autorizačného postupu, a nie z výnimočných okolností znemožňujúcich sprístupnenie pásma.

Žiadosti Grécka, Lotyšska a Českej republiky si vyžadujú dodatočné zhodnotenie.

Belgicko a Estónsko sa oneskorili, ale nepožiadali o výnimku, kým Bulharsko oznámilo pokračujúce využívanie tohto pásma na účely verejnej bezpečnosti a obrany.

Súvislosti

Pásmo 800 MHz je súčasť „digitálnej dividendy“, spektra uvoľneného prechodom od analógovej televíznej techniky k digitálnej. Toto frekvenčné pásmo má najmä potenciál na podporu bezdrôtového širokopásmového pripojenia v celej krajine, vrátane vzdialených a vidieckych oblastí. Doteraz len jedenásť členských štátov oznámilo, že umožnili účinné využívanie pásma 800 MHz na bezdrôtové širokopásmové komunikácie (pozri tabuľku v prílohe). Urobili tak na báze technických podmienok využitia špecifikovaných v roku 2010 Rozhodnutie Komisie o harmonizovaných technických podmienkach využívania frekvenčného pásma 800 MHz.

Pri posudzovaní žiadostí o výnimky sa zohľadnila obtiažnosť okamžitého uvoľnenia pásma 800 MHz službami vysielania a problémy s cezhraničnou koordináciou frekvencií (najmä v krajinách, ktoré netvoria súčasť EÚ) sťažujúce uvoľnenie pásma.

Aj keď členské štáty získajú výnimku, musia zabezpečiť, aby ich dočasné pokračujúce využívanie pásma 800 MHz (napríklad na účely vysielania) nebránilo rozvoju širokopásmového pripojenia v tomto pásme v susediacich členských štátoch.

Takéto odklady demonštrujú potrebu zabezpečiť včasnú dostupnosť harmonizovaného spektra v celej EÚ vrátane harmonizovaného načasovania pridelení a trvania užívacích práv na spektrum pre bezdrôtové širokopásmové komunikácie, pričom si každý členský štát aj naďalej bude stanovovať autorizačné podmienky a postupy týkajúce sa spektra. Týmito a inými otázkami koordinácie riadenia spektra a jeho prideľovania mobilným a bezdrôtovým službám sa bude Európska komisia zaoberať začiatkom jesene, pozri SPEECH/13/622.

Stav, alebo žiadosť o výnimku do

Príslušné krajiny

Počet

Implementácia dokončená, podľa oznámenia ČŠ:

DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, PT, SE, UK; Chorvátsko

11

Polovica roku 2013

LT

1

Koniec roku 2013

ES, AT, SK (výnimka nepovolená), FI, CZ, HU (+ BE, EE - žiadosť o výnimku nepredložená)

8

Polovica roku 2014

RO, SI (výnimka nepovolená), & PL (860-862 MHz na vojenské využitie, oznámené podľa čl. 1.3)

3

Október 2014

EL (časť pásma na vojenské využitie, oznámené podľa čl. 1.3)

1

Koniec roku 2014

MT

1

Júl 2015

LV

1

Koniec roku 2015

CY

1

2017 zatiaľ neurčené

BG: vojenské využitie, oznámené podľa čl. 1.3 RSPP

1

Užitočné odkazy

Text výnimiek je k dispozícii na https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/texts-derogations

Bezdrôtová Európa na stránke Digitálnej agendy pre Európu

Program politiky rádiového frekvenčného spektra

Kontaktné osoby

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar