Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 23 lipca 2013 r.

Większość państw członkowskich wdraża zbyt wolno szerokopasmowe łącza komórkowe 4G a Europa ponosi tego konsekwencje

Państwa członkowskie dostarczyły dalszych dowodów na konieczność zwiększenia koordynacji procesu przyznawania pasm widma radiowego w całej Unii Europejskiej. Połowa państw członkowskich UE wystąpiła z wnioskiem o odroczenie z nadzwyczajnych powodów użytkowania pasma 800 MHz na potrzeby bezprzewodowych usług szerokopasmowych. Termin 1 stycznia 2013 r., na który państwa te pierwotnie wyraziły zgodę, okazał się niemożliwy do zrealizowania (zob. IP/10/540). Dziś Komisja niechętnie udzieliła zgody na odroczenie 9 państwom członkowskim z 14, które złożyły wnioski.

Otwarcie pasma 800 MHz ma zasadnicze znaczenie dla procesu rozszerzenia wykorzystania popularnych bezprzewodowych usług szerokopasmowych (zob. IP/12/929).

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes powiedziała: Przyznaliśmy niektórym państwom czasowe i ograniczone odstępstwa w odniesieniu do wykorzystania pasma 800MHz. Jest to pragmatyczne i ostatnie ustępstwo. Wszelkie opóźnienia w udostępnianiu widma są szkodliwe dla naszej gospodarki i powodują frustrację obywateli. Z tego względu reforma widma będzie kluczowym elementem wniosku dotyczącego jednolitego rynku telekomunikacyjnego, jaki Komisja przedstawi we wrześniu.

Jedną z konsekwencji opóźnienia spowodowanego przez państwa członkowskie jest fakt, że telefony komórkowe, uznawane przez obywateli za urządzenia pierwszej potrzeby, nie są w pełni funkcjonalne w Europie. Producenci telefonów nie instalują mikroprocesorów niezbędnych do realizacji połączeń w Europie, ponieważ zbyt mała liczba państw udzieliła w odpowiednim terminie zezwoleń na wykorzystywanie tego samego pasma.

Komisja przyznała odroczenia następującym państwom: Hiszpanii, Cyprowi, Litwie, Węgrom, Malcie, Austrii, Polsce, Rumunii i Finlandii. Odmówiła przyznania odstępstwa Słowacji i Słowenii, ponieważ zwłoka była tam spowodowana organizacją procesu udzielania zezwoleń, a nie wyjątkowymi okolicznościami uniemożliwiającymi udostępnienie pasma.

Grecja, Łotwa i Republika Czeska wymagają dodatkowej oceny. Belgia i Estonia wdrożyły przepisy z opóźnieniem, ale nie wnioskowały o przyznanie odroczenia, natomiast Bułgaria zgłosiła dalsze wykorzystanie pasma dla bezpieczeństwa publicznego oraz obronności.

Kontekst

Pasmo 800 MHz stanowi część dywidendy cyfrowej, tj. zakresu widma uwolnionego w wyniku przejścia z technologii telewizji analogowej na cyfrową. Ten zakres częstotliwości może zapewnić bezprzewodowe usługi szerokopasmowe na obszarze całego kraju, w tym na obszarach oddalonych i wiejskich. Jak dotąd tylko jedenaście państw członkowskich ogłosiło, że faktycznie zezwoliło na wykorzystanie pasma 800 MHz na potrzeby bezprzewodowej łączności szerokopasmowej (zob. tabela w załączniku). Uczyniły to na podstawie technicznych warunków użytkowania określonych w decyzji WE w sprawie zharmonizowanych warunków wykorzystywania pasma 800 MHz z 2010 r..

Powody uwzględniane przy ocenie wniosków o odroczenie były następujące: trudności z natychmiastowym uwolnieniem pasma 800 MHz od radiodyfuzji lub problemy z transgraniczną koordynacją częstotliwości, w szczególności z krajami nienależącymi do UE, uniemożliwiające natychmiastowe uwolnienie pasma.

W trakcie korzystania z odstępstwa państwa członkowskie są zobowiązane zadbać, aby dalsze czasowe wykorzystywanie przez nie pasma 800 MHz (np. do celów nadawczych) nie utrudniało rozwoju bezprzewodowych usług szerokopasmowych w tym paśmie w sąsiadujących państwach członkowskich.

Tego rodzaju opóźnienia są dowodem na konieczność zapewnienia terminowej dostępności zharmonizowanego widma w całej UE, w tym także zharmonizowanych terminów przydzielania i czasu obowiązywania praw do użytkowania widma do celów bezprzewodowej łączności szerokopasmowej. Natomiast państwa członkowskie w dalszym ciągu będą indywidualnie ustalać warunki wydawania zezwoleń i określać procedury dotyczące korzystania z widma. Te i inne kwestie dotyczące koordynacji zarządzania widmem i przeznaczania go na potrzeby usług mobilnych i bezprzewodowych będą przedmiotem inicjatywy Komisji Europejskiej, która zostanie przedstawiona wczesną jesienią zob. SPEECH/13/622.

Status lub odstępstwo wnioskowane do dnia

Kraje, których dotyczy postępowanie

Liczba

Wdrażanie zakończone, zgodnie z informacją od państw członkowskich:

DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, PT, SE, UK; Chorwacja

11

połowa 2013 r.

LT

1

koniec 2013 r.

ES, AT, SK (nie przyznano odstępstwa), FI, CZ, HU (+ BE, EE — nie złożono wniosku o przyznanie odstępstwa)

8

połowa 2014 r.

RO, SI (nie przyznano odstępstwa), & PL (na mocy art. 6 ust. 3 zgłoszono wykorzystanie pasma 860-862 MHz do celów wojskowych)

3

październik 2014

EL (na mocy art. 6 ust. 3 zgłoszono wykorzystanie części pasma do celów wojskowych)

1

koniec 2014 r.

MT

1

Lipiec 2015

LV

1

koniec 2015 r.:

CY

1

2017 r. do ustalenia

BG: zgłoszono wykorzystanie pasma do celów wojskowych na mocy art. 6 ust. 3 programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego

1

Przydatne linki

Tekst odstępstw dostępny jest pod adresem

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/texts-derogations

Strona internetowa poświęcona agendzie cyfrowej Wireless-Europe on Digital Agenda Website

Program dotyczący polityki w zakresie widma radiowego Radio Spectrum Policy Programme

Kontakt

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar