Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 23 juli 2013

Meeste lidstaten te traag met de toewijzing van mobiel breedbandspectrum voor 4G

De lidstaten hebben eens te meer bewezen waarom de toewijzing van radiopectrum in de Europese Unie beter moet worden gecoördineerd. De helft van de lidstaten van de Unie heeft gevraagd het gebruik van de 800 MHz-band voor draadloze breedbanddiensten om buitengewone redenen te mogen uitstellen, zodat ze de termijn van 1 januari 2013 waarmee ze het oorspronkelijk hadden ingestemd, niet hebben gehaald. De Commissie heeft vandaag negen van de veertien verzoeken met tegenzin ingewilligd.

Openstelling van de 800 MHz-band namelijk is essentieel om het gebruik van de populaire draadloze breedbanddiensten te kunnen uitbreiden (zie IP/12/929).

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes zei erover: "We hebben afgesproken dat negen landen tijdelijk en in beperkte mate mogen afwijken van de openstelling van de 800MHz-band. Dit is een pragmatische, maar ook onze laatste toegeving. Elke dag uitstel van het vrijmaken van spectrum schaadt onze economie en frustreert de burger. Daarom moet de hervorming van het spectrum een belangrijk onderdeel worden van het voorstel van de Commissie voor een eengemaakte markt op het gebied van telecommunicatie."

Een gevolg van het uitstel voor de lidstaten is dat telefoons die door de burger als essentiële gebruiksvoorwerpen worden gezien, in Europa niet honderd procent functioneel zijn. Telefoonfabrikanten (waaronder Apple) laten de specifieke radiochips die nodig zijn om in Europa verbindingen tot stand te kunnen brengen, achterwege, omdat nog onvoldoende landen bijtijds een vergunning hebben gegeven voor het benodigde spectrum.

De Commissie heeft ingestemd met uitstel voor Spanje, Cyprus, Litouwen, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Polen, Roemenië en Finland, maar heeft de afwijkingen waar Slowakije en Slovenië om hadden gevraagd, geweigerd. Die landen wilden uitstel in verband met de organisatie van de vergunningsprocedure en niet op grond van buitengewone omstandigheden waardoor de betrokken band niet beschikbaar was.

Voor Griekenland, Letland en Tsjechië is nog aanvullend onderzoek nodig. België en Estland waren te laat en hebben geen aanvraag om uitstel ingediend, terwijl Bulgarije heeft laten weten de band te blijven gebruiken voor openbare-orde- en defensiedoeleinden.

Achtergrond

De 800 MHz-band maakt deel uit van het "digitale dividend", het spectrum dat is vrijgekomen door de overgang van analoge naar digitale televisietechnologie. Deze frequentieband heeft het potentieel om vooral draadloze breedbanddiensten in een heel land te ondersteunen, met inbegrip van afgelegen en plattelandsgebieden. Tot dusverre hebben nog maar elf lidstaten aangekondigd dat zij het gebruik van de 800 MHz-band voor draadloze breedbandcommunicatie daadwerkelijk hebben toegestaan (zie de tabel in de bijlage). Zij hebben dit gedaan op basis van het besluit van de Commissie betreffende de geharmoniseerde technische gebruiksvoorwaarden in de 800 MHz-band van 2010.

Bij de beoordeling van de verzoeken om uitstel is er onder meer rekening mee gehouden dat het soms moeilijk was om radio- en tv-uitzendingen onmiddellijk van de 800 MHz-band te halen, of dat er grensoverschrijdende frequentieproblemen waren, met name met niet-EU-landen, waardoor het moeilijk was de band voor gebruik vrij te maken.

De lidstaten die uitstel hebben gekregen zijn desondanks verplicht ervoor te zorgen dat hun tijdelijke voortgezette gebruik van de 800 MHz-band (voor radio- en tv-uitzendingen, bijvoorbeeld) de ontwikkeling van draadloze breedbanddiensten op die band in naburige lidstaten niet hindert.

De uitgestelde termijnen laten zien dat ervoor moet worden gezorgd dat het geharmoniseerde spectrum in de hele EU tijdig beschikbaar komt. Onder meer moeten de timing van de toewijzingen en de duur van de gebruiksrechten van het spectrum voor draadloze breedbandcommunicatie worden geharmoniseerd, terwijl elke lidstaat zijn eigen vergunningsvoorwaarden en –procedure voor dat spectrumgebruik blijft vaststellen. Deze en andere onderwerpen die te maken hebben met de coördinatie van spectrumbeheer en de toewijzing van mobiele en draadloze diensten worden begin deze herfst door de Europese Commissie aangepakt, zie: SPEECH/13/622.

Uitstel aangevraagd, en zo ja tot wanneer

Betrokken landen

Aantal

Programma uitgevoerd, volgens de lidstaat:

DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, PT, SE, UK; Kroatië.

11

Medio 2013

LT

1

Eind 2013

ES, AT, SK (geen uitstel gekregen), FI, CZ, HU (+ BE, EE – geen uitstel aangevraagd)

8

Medio 2014

RO, SI (geen uitstel gekregen), & PL (860-862 MHz voor militair gebruik, kennisgeving overeenkomstig artikel 1, lid 3)

3

Oktober 2014

EL (deel van de band voor militair gebruik, kennisgeving overeenkomstig artikel 1, lid 3)

1

Eind 2014

MT

1

Juli 2015

LV

1

Eind 2015

CY

1

2017 nog nader te bepalen

BG: voor militair gebruik, kennisgeving overeenkomstig artikel 1, lid 3, van het programma voor radiospectrumbeleid

1

Nuttige links

De tekst van de afwijkingen is verkrijgbaar op

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/texts-derogations

Wireless-Europe on Digital Agenda Website

Radio Spectrum Policy Programme

Contacts

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar