Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

2013. gada 23. jūlijs, Brisele

Eiropa cieš no tā, ka vairums dalībvalstu pārāk lēni ievieš 4G mobilo platjoslas spektru

Dalībvalstis ir sniegušas papildu pierādījumus tam, ka radiofrekvenču spektra piešķiršanā ir nepieciešama plašāka koordinācija visā Eiropas Savienībā. Puse Savienības dalībvalstu ir lūgusi ārkārtas apstākļu dēļ atlikt uz vēlāku laiku 800 MHz joslas izmantošanu bezvadu platjoslai, neievērojot 2013. gada 1. janvāra termiņu, par ko tās sākotnēji bija vienojušās (sk. IP/10/540). Šodien Komisija negribīgi apmierināja deviņus no 14 lūgumiem.

800 MHz joslas atvēršana ir ļoti svarīga tāpēc, ka tas ļautu paplašināt populāru bezvadu platjoslas pakalpojumu izmantojumu (sk. IP/12/929).

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa saka: "Mēs esam piekrituši deviņām valstīm uz laiku piešķirt ierobežotas atkāpes attiecībā uz 800 MHz izmantojumu. Šis ir pragmatisks pēdējais kompromiss. Ikviena kavēšanās saistībā ar frekvenču spektra atbrīvošanu iedragā mūsu ekonomiku un sarūgtina iedzīvotājus. Šā iemesla dēļ spektra reforma būs galvenais jautājums Komisijas septembra priekšlikumā par telesakaru vienoto tirgu."

Dalībvalstu kavēšanās sekas ir arī tādas, ka tālruņi, ko pilsoņi uzskata par būtiskām ierīcēm, Eiropā funkcionē nepilnīgi. Tālruņu ražotāji (ieskaitot Apple) neiebūvē tajos radiofrekvenču mikroshēmas, kas vajadzīgas sakariem Eiropā, jo nepietiekams skaits valstu ir laikus licencējušas vienu un to pašu spektru.

Komisija piekrita piešķirt termiņa pagarinājumu Spānijai, Kiprai, Lietuvai, Ungārijai, Maltai, Austrijai, Polijai, Rumānijai un Somijai; tā atteica atkāpes piešķiršanu Slovākijai un Slovēnijai, jo šo valstu gadījumā kavēšanās iemesls bija atļaujas piešķiršanas procesa organizatoriskie aspekti, nevis ārkārtēji apstākļi, kuru dēļ frekvenču josla nebūtu bijusi pieejama.

Grieķijai, Latvijai un Čehijai ir nepieciešams papildu novērtējums. Beļģija un Igaunija kavējas, bet atkāpi nav lūgušas, savukārt Bulgārija ir paziņojusi, ka šī josla joprojām tiek izmantota valsts drošības un aizsardzības nolūkiem.

Vispārīga informācija

800 MHz josla ir daļa no t. s. "digitālās dividendes" — frekvenču spektra, kurš atbrīvojas sakarā ar pāreju no analogajām uz digitālajām televīzijas tehnoloģijām. Tas nozīmē, ka šī frekvenču josla var atbalstīt bezvadu platjoslu visas valsts robežās, tostarp attālos un lauku apgabalos. Līdz šim tikai vienpadsmit dalībvalstis ir paziņojušas, ka patiešām atļaus izmantot šo 800 MHz joslu bezvadu platjoslas sakariem (sk. tabulu pielikumā). Tās šādu soli ir spērušas, pamatojoties uz tehniskā izmantojuma nosacījumiem, kas precizēti EK 2010. gada lēmumā par 800 MHz joslas saskaņošanu.

Lūdzot termiņa pagarinājumus, tika minēta nespēja šos 800 MHz no apraides pakalpojumiem atbrīvot nekavējoties un pārrobežu frekvenču koordinēšanas problēmas, it īpaši saistībā ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis, kuru dēļ nav iespējams nekavējoties šo joslu atbrīvot.

Dalībvalstīm, saņemot atkāpi, ir pienākums gādāt par to, lai provizoriskais 800 MHz joslas izmantojums (piemēram, apraides pakalpojumiem) neliktu šķēršļus bezvadu platjoslas attīstībai šajā joslā kaimiņos esošajās dalībvalstīs.

Šādas kavēšanās liecina par to, ka ir jānodrošina, lai visā ES būtu laicīgi pieejams saskaņots radiofrekvenču spektrs un lai laicīgi tiktu saskaņota radiofrekvenču izmantošanas tiesību piešķiršana bezvadu platjoslas sakariem un tas, uz cik ilgu laiku šādas tiesības piešķir, kamēr katra dalībvalsts joprojām turpina izvirzīt savus atļauju piešķiršanas nosacījumus un procedūras attiecībā uz radiofrekvenču spektru. Šiem un citiem jautājumiem, kas saistīti ar radiofrekvenču spektra koordināciju un piešķiršanu mobilajiem un bezvadu pakalpojumiem, Eiropas Komisija pievērsīsies, sākoties rudenim (sk. SPEECH/13/622).

Statuss vai atkāpe, kas pieprasīta līdz

Attiecīgās valstis

Skaits

Dalībvalstis, kas paziņojušas par pasākuma izpildi

DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, PT, SE, UK; Horvātija

11

2013. gada vidus

LT

1

2013. gada beigas

ES, AT, SK (atkāpe nav piešķirta), FI, CZ, HU (kā arī BE un EE — atkāpe nav pieprasīta)

8

2014. gada vidus

RO, SI (atkāpe nav piešķirta) un PL (860–862 MHz frekvence tiek izmantota militāriem nolūkiem, kā paziņots atbilstīgi 1. panta 3. punktam)

3

2014. gada oktobris

EL (daļa no joslas tiek izmantota militāriem nolūkiem, kā paziņots atbilstīgi 1. panta 3. punktam)

1

2014. gada beigas

MT

1

2015. gada jūlijs

LV

1

2015. gada beigas

CY

1

2017. gads (vēl jāpieņem lēmums)

BG: Militārs izmantojums, kā paziņots atbilstīgi RSPP 1.3. pantam

1

Noderīgas saites

Atkāpju teksts ir pieejams https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/texts-derogations

"Bezvadu Eiropa" Digitalizācijas programmas vietnē

Radiofrekvenču spektra politikas programma

Kontaktpersonas

E-pasts: comm-kroes@ec.europa.eu Tālr.: +32.229.57361 Tviterī: @RyanHeathEU


Side Bar