Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 23. juuli 2013

Euroopa arengut pidurdab liikmesriikide suutmatus 4G mobiilset lairibaspektrit kiiresti kasutusele võtta

Liikmesriigid on järjekordselt näidanud, miks raadiospektri määramisel on Euroopa Liidu tasandil vaja teha suuremat koostööd. Pooled liidu liikmesriigid on erandlikel põhjustel taotlenud 800 MHz sagedusala traadita lairibaühenduse jaoks kasutamise edasilükkamist, ületades nii algselt kindlaks määratud tähtaja – 1. jaanuari 2013 (vt IP/10/540). Komisjon nõustus täna vastumeelselt üheksa taotlusega neljateistkümnest.

800 MHz sagedusala avamine on populaarsete traadita lairibateenuste kasutamise laiendamiseks vältimatu (vt IP/12/929).

Leppisime üheksa riigi puhul kokku 800 MHz sagedusala käsitlevates ajutistes ja piiratud ulatusega erandites,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes. „Tegemist on pragmaatilise ja viimase järeleandmisega. Iga viivitus spektri vabastamisel kahjustab meie majandust ja ajab kodanikke segadusse. Seetõttu moodustab spektrireform septembris esitatava, ühtset telekomiturgu käsitleva komisjoni ettepaneku keskse osa.

Üheks liikmesriikide viivituste tagajärjeks arvatakse olevat asjaolu, et telefonid, mida kodanikud peavad hädavajalikeks seadmeteks, ei ole Euroopas täielikult toimivad. Telefonitootjad (sealhulgas Apple) ei paigalda oma telefonidesse Euroopas ühendumiseks vajalikke sobivaid kiipe, kuna liiga vähesed riigid on need õigeaegselt heaks kiitnud.

Komisjon nõustus edasilükkamisega järgmiste riikide puhul: Hispaania, Küpros, Leedu, Ungari, Malta, Austria, Poola, Rumeenia ja Soome. Erandi tegemisest keelduti Slovakkia ja Sloveenia puhul, kus viivitusi põhjustas loaandmisprotsessi korraldamine, mitte sagedusala kättesaadavaks tegemist takistavad erakorralised asjaolud.

Kreekas, Lätis ja Tšehhi Vabariigis on vaja teha täiendav hindamine. Belgia ja Eesti hilinesid ning erandit ei taotlenud. Bulgaaria on teatanud, et kasutab kõnealust sagedusala avaliku julgeoleku ja riigikaitse eesmärgil.

Taust

800 MHz sagedusala on osa „digitaalsest dividendist” ehk spektrist, mis vabaneb üleminekul analoogtelevisiooni tehnoloogialt digitaaltelevisioonile tehnoloogiale. Eelkõige on kõnealusel sagedusalal võimalik toetada traadita lairibaühendust kogu riigi ulatuses, sealhulgas äärealadel ja maapiirkondades. Siiani on ainult 11 liikmesriiki teatanud, et nad lubavad kasutada 800 MHz sagedusala traadita lairibaside jaoks (vt tabel lisas). Seda on tehtud tehniliste kasutustingimuste alusel, mis määrati kindlaks 2010. otsusega 800 MHz sagedusala ühtlustamise kohta.

Eranditaotluste hindamisel lähtuti järgmistest kaalutlustest: raskused 800 MHz sagedusala kohesel vabastamisel ringhäälinguteenustest, piiriülesed sageduse koordineerimise probleemid (eelkõige ELi mittekuuluvate riikide puhul), mis raskendasid kõnealuse sagedusala vabastamist.

Kuigi sagedusala suhtes kehtib erand, on liikmesriigid kohustatud tagama, et 800 MHz sagedusala ajutine jätkuv kasutamine (näiteks ringhäälinguteenusteks) nende poolt ei takista traadita lairibaühenduse arendamist kõnealusel sagedusalal naaberliikmesriikide territooriumil.

Sellised viivitused tõendavad vajadust tagada ühtlustatud spektri õigeaegne kättesaadavus kogu ELis, sealhulgas traadita lairibaside jaoks mõeldud ühtlustatud spektri kasutamisõiguste määramise ajastamine ja kestus, samas kui iga liikmesriik kehtestab jätkuvalt ise spektri lubade andmise tingimused ja korra. Nii juba nimetatud kui ka muid küsimusi, mis on seotud spektrihalduse koordineerimisega ning spektrite määramisega mobiili- ja traadita teenustele, käsitleb Euroopa Komisjon varasügisel; vt SPEECH/13/622.

Staatus või taotletud erandi kestus

Asjaomased riigid

Arv

Rakendamine liikmesriikide teatel lõpule viidud:

Taani, Saksamaa, Iirimaa, Prantsusmaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Portugal, Rootsi, Ühendkuningriik, Horvaatia.

11

2013. aasta keskpaik

Leedu

1

2013. aasta lõpp

Hispaania, Austria, Slovakkia (erandit ei antud), Soome, Tšehhi Vabariik, Ungari (+, Belgia, Eesti — erandit ei taotletud)

8

2014. aasta keskpaik

Rumeenia, Sloveenia (erandit ei antud) ja Poola (860-862 MHz sagedusala sõjaliseks kasutuseks, teatatud vastavalt artikli 1 lõikele 3)

3

Oktoober 2014

Kreeka (osa sagedusalast sõjaliseks kasutuseks, teatatud vastavalt artikli 1 lõikele 3)

1

2014. aasta lõpp

Malta

1

2015. aasta juuli

Läti

1

2015. aasta lõpp:

Küpros

1

2017, määramisel

Bulgaaria sõjaliseks kasutuseks, teatatud vastavalt raadiospektripoliitika programmi punktile 1.3

1

Kasulikud lingid

Erandite tekst on kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/texts-derogations

Wireless-Europe on Digital Agenda Website

Radio Spectrum Policy Programme

Kontaktandmed

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32 229 57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar